مقاله ترجمه شده آیا جریان های نقدی و نسبت های سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس در طول بحران تاثیر دارند

مشخصات محصول
قیمت:89000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H928

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Journal of Economic and Administrative Sciences

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  آیا جریان های نقدی و نسبت های سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس در طول بحران تاثیر دارند؟ مطالعه موردی کشورهای EU-28 و کشورهای اروپای غربی

عنوان کامل انگلیسی:

Do impact of cash flows and working capital ratios on performance of listed firms during the crisis? The cases of EU-28 and Western European countries

چکیده فارسی:

هدف – این مطالعه به بررسی رابطه بین جریان‌های نقدی، نسبت‌های سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در طول بحران مالی جهانی می‌پردازد.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – از مدل های رگرسیون پانل و حداقل مربعات معمولی (OLS) برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه  به منظور بررسی رابطه بین جریان های نقدی، نسبت‌های سرمایه در گردش و عملکرد شرکت برای شرکت های بورسی کشورهای EU-28 یا کشورهای اروپای غربی (نروژ، ترکیه و سوئیس) استفاده می شود.

یافته‌ها – یافته‌های تجربی مطالعه نشان می‌دهد که بحران مالی جهانی تأثیر منفی بر عملکرد شرکت برای همه نمونه‌ها دارد. علاوه بر این، نتیجه آزمون اثرات متقابل نشان می‌دهد که متغیرهای جریان‌های نقدی مانند سطح دارایی نقدی (CHL) * Crisis،  وجه نقد (CIE) * Crisis و نسبت سرمایه در گردش ناخالص (GWC) * Crisis  بر عملکرد شرکت تاثیر نمی گذارند. با این حال، نویسندگان دریافتند که نسبت خالص سرمایه در گردش (NWC)* Crisis از نظر آماری اثرات مثبت و معنی‌داری بر عملکرد شرکت بر اساس بازده دارایی‌ها (ROA) دارد.

پیامدهای عملی – یافته های این مطالعه شواهدی را برای مدیران ارائه می دهد که نشان می دهند شرکت های بورسی هزینه های سرمایه در گردش را برای افزایش سطح دارایی های نقدی  در طول بحران مالی کاهش داده اند. نویسندگان دریافتند که متغیرهای جریان نقدی (CHL) تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت (بازده سرمایه ROE) در کشورهای اروپای غربی دارند و این نتایج با نتایج مطالعه اوپلر و همکاران (۱۹۹۹) سازگار است،در حالی که CIE بر عملکرد شرکت مانند ROE و سود قبل از بهره و مالیات (EBITM) تأثیر منفی دارد.

نوآوری/ارزش – بحران مالی جهانی بر اهمیت سرمایه در گردش و نقدینگی تاکید دارد که نشان‌دهنده یک سیاست نگهداری وجه نقد کارآمد در پاسخ به عدم قطعیت پس از بحران است.

واژگان کلیدی: جریان نقدی، نسبت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت، بحران مالی، کشورهای اروپایی

Abstract

Purpose – This study examines investigating the relationship between cash flows, working capital ratios and firm performance during the global financial crisis.

Design/methodology/approach – To examine the relationship between cash flow, working capital ratios and firm performance for EU-28 or Western European Countries (Norway, Turkey and Switzerland) listed firms, both panel and ordinary least squares (OLS) regression model are used to analyze the data obtained from sample.

Findings – The study empirical findings suggest that global financial crisis has negative effect on firm performance for all sample. In addition, our interaction term result shows that cash flows variables such as cash holding level (CHL) 3 Crisis, cash interactive effect (CIE) 3 Crisis and gross working capital ratio (GWC) 3 Crisis not contributed to firm performance for EU-28 listed firms. However, the authors find that net working capital ratio (NWC)3Crisis have statistically significant and positive effects on firm performance with return on assets (ROA).

Practical implications – The findings of the study provide evidence for managers that listed firms have reduced working capital expenditures to increase cash holdings level during the financial crisis. The authors find that cash flow variables with CHL have positive effect on firm performance with return on equity (ROE) in Western European Countries and these results are consistent with Opler et al. (1999)’s empirical results, while CIE have a negative impact on firm performance such as ROE and earnings before interest tax margin (EBITM).

Originality/value – Global financial crisis emphasizes the importance of working capital and liquidity that suggests an efficient cash holdings policy in response to the uncertainty following the crisis.

Keywords: Cash flow, Working capital ratios, Firm performance, Financial crisis, European countries

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد