دانلود مقاله ترجمه شده کامپیوتر: ارزیابی عملکرد تکنیک های تولرانس عیب در سیستم محاسبه شبکه

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:    ۲۱     صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:CM45

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ارزیابی عملکرد تکنیک های تولرانس عیب در سیستم محاسبه شبکه

 

عنوان انگلیسی:

Performance evaluation of fault tolerance techniques in grid computing system

 

چکیده فارسی:

تولرانس عیب به معنی توانایی سیستم برای به اجرا در آوردن فعالیت هایش به صورت دقیق حتی در حضور عیب ها می باشد. بنابراین تکنیک های تولرانس عیب مختلف (FTTs)، برای بهبود کاربرد موثر منابع پرهزینه  در سیستم های محاسبه شبکه سطح بالا، مهم می باشند.

این مقاله، ارزیابی عملکرد اکثر تکنیک های تولرانس عیب (FTT) مورد استفاده در سیستم محاسبه شبکه را نشان می دهد. در این بررسی، ما پارامترهای مرکزی سیستم های مختلف همانند خروجی ها، زمان برگشت، زمان انتظار و وقفه شبکه را برای ارزیابی تکنیک های تولرانس عیب (FTT) مد نظر قرار می دهیم. به منظور ارزیابی جامع، شرایط مختلفی را ایجاد می کنیم که درصد متوسط عیوب را در سیستم به همراه حجم کار متفاوت به منظور درک رفتار تکنیک های تولرانس عیب (FTT) تحت این شرایط، دگرگون می کنیم. ارزیابی تجربی نشان می دهد که تکنیک های عملکردی دیگر سطح حجم کار، دارای اولویت عملیاتی بر روی تکنیک های بررسی سطح فعالیت می باشند. این بررسی تطبیقی؛ کمکی به متخصصان محاسبه شبکه به منظور درک رفتار و عملکرد تکنیک های تولرانس عیب (FTT) مختلف با جزییات کامل، می کند.

کلید واژه: محاسبه شبکه، تولرانس عیب، مدیریت منابع، سیستم توزیع شده

  1. مقدمه

محاسبه شبکه کاربرانش را قادر می سازد تا از شبکه برای محاسبات سطح بالا و کاربردهای فشرده مرتبط به داده در علوم، مهندسی و تجارت استفاده کنند. چنین کاربردهایی شامل، مدل سازی ملکولی برای طراحی دارو، تحلیل فعالیت های مغزی، فیزیک با انرژی بالا، مدل سازی پروتئین، مسیریابی تشعشعات، و پیش بینی هوا و غیره می باشد. محاسبه شبکه این امکان را برای کاربردهای گسترده محاسباتی ایجاد می کند تا به ادغام مقیاس بالا، توزیع جغرافیایی، و منابع ناهمگن در دامین های اجرایی مختلف با کاربرد منابع متفاوت و سیاست های امنیتی به منظور محاسبه فعالیت ها بپردازند.

تولرانس عیب یا تنزل مطبوع به عنوان ویژگی سیستم محاسباتی توزیع شده بوده که آن را از محاسبات ترتیبی تفکیک می کند. این ویزگی این امکان را برای محاسبه توزیع شده ایجاد می کند تا به اجرای محاسبه در ارتباط با عیب های مولفه های مجزا بدون پایان دادن محاسبه کل بپردازند. به دلیل ماهیت متفاوت شبکه و کاربردهای مقیاس گسترده بر روی شبکه، تولرانس عیب به عنوان چالشی برای بهبود، بکارگیری و اجرای کاربردها بر روی محیط شبکه می باشد. بنابراین مد نظر قرار دادن تولرانس عیب در سیستم محاسباتی شبکه به عنوان گزینه اختیاری مکمل نبوده و به عنوان یک پیش نیاز می باشد.

به دلیل مقیاس پیچیده و ماهیت ناهمگن شبکه در مقایسه با سیستم محاسبه سنتی، تکنیک تولرانس عیب از سیستم های سنتی به اندازه ای نمی باشد که به مدیریت عیوب در محاسبات شبکه پرداخته شود. بنابراین، ما نیازمند تکنیک تولرانس عیوب دیگری می باشیم که به خوبی در ماهیت شبکه پیچیده و ناهمگن کار می کند.

ص ۲

در نتیجه با گذشت سال ها، محققان مجموعه قابل توجهی از دانش های عملی و نظری ظهور عیب، مدیریت و تکنیک بازیابی را ارائه کرده اند. راجکومار بایا، در این رده بندی از سیستم های مدیریتی گردش کار برای محاسبه شبکه، تکنیک تولرانس عیب را به دو سطح اصلی تقسیم کرده اند که عبارتست از: a) سطح فعالیت و b) تولرانس عیب سطح گردش کار. او همچنین به طبقه بندی تکنیک های تولرانس عیب مختلف تحت دو سطح بالا پرداخته است.

با مد نظر قرار دادن تعداد زیادی از تکنیک های موجود تولرانس عیب مختلف، انتخاب بهترین FTT تحت سطوح مختلف سیستم نقص با توجه به نیازهای عملکردی سیستم های مختلف کار آسانی نمی باشد. رویکرد مرکزی سیستم FTT دارای جذابیت می باشد، زیرا باعث بالا بردن عملکرد سیستم، بهره وری و اجرای کامل در نزدیک ترین زمان شده و مزیت دیگر استفاده از رویکرد مرکزی سیستم برای محاسبه شبکه بر مبنای منفعت اقتصادی می باشد.

در این مقاله ما بررسی شبیه سازی شده ای را نشان می دهیم که شامل چهار تکنیک پرکاربرد تولرانس عیب از نقطه نظر تاثیرات آن بر روی عملکرد سیستم محاسبه شبکه می باشد. ما پارامترهای مرکزی سیستم همانند خروجی ها، زمان برگشت، زمان انتظار و تاخیر انتقال را به منظور ارزیابی عملکرد نسبی سیستم محاسبه شبکه با استفاده از تکنیک های تولرانس عیب مختلف، مد نظر قرار می دهیم. ما همچنین شرایط شبیه سازی شده متفاوت را که در آن درصد متوسط عیوب را در سیستم به همراه گردش کار مختلف فرق می کند، مد نظر قرار داده و نتایج تحربی را نشان می دهیم.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد