مقاله ترجمه شده تأثیر تکنواسترس بر قصد استفاده از فناوری بلاک چین: دیدگاه حسابرسان اردنی

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۴  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H966

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Development and Learning in Organizations

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  تأثیر تکنواسترس (استرس فناوری) بر قصد استفاده از فناوری بلاک چین: دیدگاه حسابرسان اردنی

عنوان کامل انگلیسی:

The influence of technostress on the intention to use blockchain technology: the perspectives of Jordanian auditors

چکیده فارسی:

فناوری بلاکچین یک راه حل اجتناب ناپذیر برای همه حرفه ای ها می باشد. با این حال، حسابرسان به اندازه کافی برای استفاده از فناوری بلاکچین آماده نشده اند. این مطالعه تاثیر تکنواسترس را بر پذیرش استفاده از فناوری بلاکچین در حسابرسان بررسی می‌کند. یک مدل ترکیبی شامل تکنواسترس و عوامل مدل پذیرش فناوری (TAM) ارائه شده‌است. داده ها از ۱۴۲ حسابرس از طریق پرسشنامه های قبلاً آزمایش شده و اعتبارسنجی شده به دست آمد. نتایج نشان می‌دهد که تکنواسترس بر سودمندی درک شده و سهولت استفاده از فناوری بلاک چین تأثیر می‌گذارد. این مطالعه نشان می‌دهد که سهولت استفاده و سودمندی درک شده به طور معناداری نگرش نسبت به تصمیم‌گیری‌های استفاده را پیش بینی می کنند، در حالی که مورد دوم پیش‌بینی‌کننده‌ای مهم برای قصد رفتاری به منظور استفاده از فناوری بلاک چین است. نتایج برای حسابداران، حسابرسان و مدیران مؤسسه حسابرسی ارزشمند است. نوآوری این مقاله ناشی از تلاش آن برای ارائه شواهد تجربی در مورد تأثیر تکنواسترس بر پذیرش  استفاده از فناوری بلاکچین توسط حسابرس است، که یک دیدگاه بحث برانگیز تلقی می شود. حسابرسان در سراسر جهان در حال آغاز فرآیند پذیرش فناوری بلاک چین هستند. بنابراین، محققان قبلی با بسیاری از عوامل تأثیرگذار که سطح پذیرش فناوری بلاک چین را افزایش می‌دهند، سروکار داشته‌اند. با این حال، تاثیر تکنواسترس به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است.

کلمات کلیدی: مدل پذیرش فناوری، تکنواسترس، فناوری بلاک چین، حسابرسان اردنی

Abstract

Blockchain technology is an indispensable solution for all professionals. However, auditors have not been adequately prepared to use blockchain technology. This study examines the impact of technostress on auditors’ acceptance to use blockchain technology. A model combining the technostress and factors from the technology acceptance model (TAM) is proposed. Data were obtained from 142 auditors through previously tested and validated questionnaires. The results show that technostress influences the perceived usefulness and ease of use of blockchain technology. This study finds that perceived ease of use and perceived usefulness are significant predictors of attitudes toward use decisions, while the latter is a significant predictor of behavioral intention to use blockchain technology. The results are valuable to accountants, auditors and audit firm managers. The originality of this paper comes from its endeavor to provide empirical evidence on the impact of technostress on auditor acceptance to use blockchain technology, which is deemed a debate viewpoint. Auditors worldwide are commencing the process of adopting blockchain technology. Therefore, prior researchers have dealt with many influential factors that enhance the adoption level of blockchain technology. However, the influence of technostress has not been adequately examined.

Keywords: Technology acceptance model, Technostress, Blockchain technology, Jordanian auditors

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد