مقاله ترجمه شده  یک روش کمی برای توسعه یک نقشه استراتژیک

مشخصات محصول
قیمت:39000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۶   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M886

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Production Economics

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  یک روش کمی برای توسعه یک نقشه استراتژیک

عنوان کامل انگلیسی:

A quantitative methodology to enhance a strategy map

چکیده فارسی:

این مقاله یک روش برای بهبود شناسایی روابط علی نقشه استراتژی موجود در یک شرکت، با استفاده از روش معیارهای تصمیم گیری چندگانه ارائه می دهد. یک نقشه استراتژیک یکی از عناصر کارت امتیازی متوازن (BSC) است. که شامل اهداف استراتژیکی است که به چهار دیدگاه و ارتباط علی بین این اهداف تقسیم شده است. هیچ روش استانداردی برای شناسایی این روابط وجود ندارد. در بسیاری از شرکت ها، با استفاده از تجربه و دانش مدیران شرکت، به صورت مفهومی شناسایی شده اند.

با این وجود ، این پژوهش تعدادی از مقالات را با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره برای مدل سازی یک کارت امتیازی متوازن ارائه می دهد،که فقط تعداد کمی از آنها با شناسایی روابط علی سر و کار دارند. با این وجود (بر اساس نظر نویسندگان) فرض می شود که نقشه استراتژیک به دست آمده با استفاده از روش نویسندگان نسبت به نقشه استراتژیکی که تنها با استفاده از نظرات مدیران به دست می آید،بهتر است. اما این مقاله این مورد را فرض نمی کند ، به این دلیل که نقشه استراتژی موجود (یا یک نقشه با استفاده از رویکرد کیفی) با یک نقشه به دست آمده با استفاده از یک روش کمی برای دست یافتن به نقشه استراتژی نهایی ترکیب شده است. این مشارکت این مقاله می باشد.

در این روش از روش دیمتل برای شناسایی روابط یک نقشه استراتژی استفاده می شود. سپس نقشه به دست آمده با نقشه استراتژی موجود مقایسه می شود (یا یک نقشه به دست آمده با استفاده از یک رویکرد کیفی). برای شناسایی شباهت ها و تفاوت ها، روش خوشه بندی K-means مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این شباهت ها و تفاوت های یافته شده، در مورد روابط علی موجود در نقشه استراتژیک نهایی ، تصمیم گیری می شود. به عنوان مثال در تصویر، کاربرد روش پیشنهادی در یک شرکت تولیدی نشان داده شده است.

کلیدواژگان: نقشه استراتژیک، کارت امتیاز متوازن، شرکت های تولیدی، DEMATEL، آنالیز خوشه ای

Abstract

This paper presents a methodology to improve the identification of causal relationships of an existing strategy map of a company, using a multi-decision criteria method. A strategy map is one of the components of a balanced scorecard (BSC). It contains strategic objectives grouped into four perspectives and the cause-effect link between those objectives. There is no “standard” method for identifying those relationships. In many companies, they are identified conceptually, using the experience and knowledge of the company’s managers.

Even though, the literature presents a number of articles using multicriteria decision methods to model a balanced scorecard, only a few of them deal with the identification of the causal relationships. However, t is assumed (by the authors) that the strategy map obtained using their method is better than strategy map that would have been obtained using only the judgment of managers. This paper does not assume that and this is the reason why the existing strategy map (or a map obtained using a qualitative approach) is combined with a map obtained by using a quantitative method to arrive to a final strategy map. This is the contribution of the paper.

The method uses the Decision-making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) method to identify the relationships of a strategy map. Then the resulting map is compared with the existing strategy map (or a map obtained using a qualitative approach). To identify the similarities and differences the K-means clustering method is used. From those similarities and differences found, it is decided which causal relationships will be included in the final strategy map. As an illustration, the application of the proposed methodology in a manufacturing company is shown.

Keywords: Strategy map ,Balanced scorecard, Manufacturing firms DEMATEL ,Cluster analysis

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد