مقاله ترجمه شده توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت

مشخصات محصول
قیمت:25000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۶ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M874

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت

عنوان انگلیسی:

Managerial ability and corporate investment opportunity

چکیده فارسی:

این مطالعه با استفاده از داده های شرکت های صنعتی ایالات متحده در طول سال های ۱۹۸۸-۲۰۱۵  به بررسی این موضوع می پردازد که آیا شرکت هایی که توسط مدیران توانمند اداره می شوند می توانند فرصت های سرمایه گذاری مطلوب تری را بدست آورند. نتایج تجربی بیانگر آن است که بین توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری رابطه مثبت وجود دارد و این رابطه تنها در شرکت های بدون محدودیت مالی یا  شرکت هایی با موقعیت مالی قوی معنادار است. به طور کلی، یافته های ما حاکی از آن است که شرکت هایی که دارای مدیران توانمندتری هستند، می توانند از طریق فرصت های سرمایه گذاری بهتر، سود بیشتری کسب کنند. از طریق این پژوهش، سیاست گذاران و سرمایه گذاران می توانند توجه بیشتری به توانایی های مدیریتی داشته باشند.

کلید واژه ها: توانایی مدیریتی، فرصت سرمایه گذاری، بدون محدودیت مالی

Abstract

This study examines whether firms operated by superior managers can obtain more favorable investment opportunities using data on U.S. industrial firms during 1988–۲۰۱۵٫ The empirical results disclose that there exists a positive relationship between managerial ability and investment opportunity, and that the relation is only significant in financially unconstrained firms or firms in a strong financial position. Overall, our findings support that firms having managers with superior ability could gain more economic profits via better investment opportunity. Through our research, policy makers and investors can pay more attention on managerial ability.

Keywords: Managerial ability ,Investment opportunity, Financial unconstrained

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد