مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تولید بهنگام جامع (T-JIT) و اثرات آن بر توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی

مشخصات محصول
قیمت:12000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۱صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M437

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی مدیریت ترجمه شده تولید بهنگام جامع (T-JIT) و اثرات آن بر توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی

عنوان انگلیسی:

Total JIT(T-JIT) and its impact on supply chain competency and organizational performance

چکیده فارسی:

تولید بهنگام جامع (T-JIT) تحت عنوان یک استراتژی جامع زنجیره تامین که عناصر از قبل تعریف شده تولید در تولید بهنگام، خرید در تولید بهنگام، فروش در تولید بهنگام، را با عامل جدید اطلاعات در تولید بهنگام ترکیب می کند، تعریف شده است. کشف اثر مفاهیم گسترده روی توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی، جالب و آموزنده است. در اینجا ما اثر یک استراتژی T-JIT را در مفهوم یک زنجیره تامین بررسی می کنیم، و یک مدل ترکیبی     T-JIT را بعنوان ساختار اصلی با استراتژی مدیریت زنجیره تامین (SCMS) بعنوان یک مقدمه و توانایی زنجیره تامین (SCC) و عملکرد سازمانی بعنوان نتایج، تحلیل می کنیم. داده ها از مدیران تولید جمع آوری شده و مدل با استفاده از یک روش مدلسازی تابع ساختاری ارزیابی شد. نتایج مطالعه نشان می دهند، که روابط مثبت و معنی داری بین استراتژی مدیریت زنجیره تامین و T-JIT، T-JIT و توانایی زنجیره تامین، و توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی وجود دارد. رابطه مفروض بین T-LIT و عملکرد سازمانی تایید نشد؛ با اینحال این پژوهش مهمتر از همه برای بررسی اثر یک استراتژی T-JIT بعنوان یک استراتژی پایدار زنجیره تامین با مفهوم یک زنجیره تامین بود. نتایج این مطالعه از T-JIT بعنوان یک استراتژی پایدار زنجیره تامین که بر توانایی کلی زنجیره تامین اثر می گذارد و برای عملکرد سازمانی موثر است، حمایت می کنند. اضافه بر این، تعریف سیستم کلی JIT و یک مقیاس برای اندازه گیری، توسعه داده شده است.

واژگان کلیدی: تولید بهنگام، تولید بهنگام جامع، استراتژی مدیریت زنجیره تامین، توانایی زنجیره تامین، اطلاعات تولید بهنگام

۱٫مقدمه

از نظر تاریخی، تمرکز روی مدیریت عملیات در مدام بهتر کردن عملیات ها از طریق توسعه و بکارگیری استراتژی های طراحی شده برای بهبود عملکرد سازمانی شروع شده است. شرایط اقتصادی فعلی دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار را برای سازمانها بدون تمرکز زیاد روی زنجیره تامین کلی و نیز موقعیت یکپارچه شرکت ها در زنجیره تامینشان، مشکل کرده است (لوموس و همکاران، ۲۰۰۸). عملکرد شرکت وابسته به ایجاد استراتژی های رقابتی در سراسر زنجیره تامین بجای استراتژی هاییست که بدنبال بهینه کردن یک قسمت از زنجیره تامین هستند. با اجرای موفقیت آمیز استراتژی هایی که رابطه زنجیره تامین را به شیوه های مشارکتی بصورت جامع تقویت می کند، مدل جامع کسب و کار، هدف را حفظ می کند (چن و همکاران، ۲۰۰۹ و چن و پائولراج، ۲۰۰۴). یک استراتژی پیشرفته (هوانگ و همکاران، ۲۰۱۲) که عامل زمان را در ایجاد زمینه مزایای رقابتی در سطح زنجیره تامین بررسی کرد، تولید بهنگام یا JIT است (ووکورکا و دیویس، ۱۹۹۶؛ کلایکومب و همکاران، ۱۹۹۹b؛ ووکورکا و لوموس، ۲۰۰۰؛ گرین و اینمن، ۲۰۰۵؛ ماتسوی، ۲۰۰۷ و بایراکتار و همکاران، ۲۰۰۷). یک بررسی تجربی از شناسایی انواع استراتژی زنجیره تامین که بوسیله ناراسیمهان و همکاران (۲۰۰۶) انجام شد، ۲۵ هدف مشارکتی را در ۶ عامل زیرمجموعه طبقه بندی کرد، که یکی از آنها توانایی تولید بهنگام بود. تحلیل مفروضات عملیات داخلی سه عامل را نشان داد، یکی از آنها مفروضات موجود تولید بهنگام بود. آنها (ناراسیمهان و همکاران، ۲۰۰۶) نتیجه گیری کردند که مفاهیم یکپارچه سازی زنجیره تامین از نظر ابتکارات فراوان برای تولید بهنگام روشن اند، از این رو، نقش تولید بهنگام باید مورد تاکید قرار گیرد. کار اخیر اسکونهر و سویینک (۲۰۱۲) روشن کرد که شرکتها می توانند آشکارا  از همراستا بودن با شرکای زنجیره تامینشان نفع استراتژیک ببرند. یکپارچه سازی خارجی (ما از طریق تولید در تولید بهنگام و خرید در تولید بهنگام آن را پیشنهاد می کنیم)، می تواند عملکرد منعطف و آزادانه ای را به ارمغان بیاورد (اسکونهر و سویینک، ۲۰۱۲).

کلایکومب و همکاران (۱۹۹۹b) JIT را به صورت ” تولید بهنگام سیستم فراگیر” که شامل سه عنصر است تعریف کردند. از این رو، این مفهوم با ۴ عنصر توسعه داده شد و اطلاعات در تولید بهنگام را نیز شامل شده و به نام تولید بهنگام جامع (T-JIT) تغییر نام داد. مقیاس جدید برای روشن تر کردن اثر اطلاعات روی زنجیره تامین و بررسی اثر T-JIT روی توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی، ارزیابی شده و مورد استفاده قرار گرفت.

هدف از این مطالعه سه مورد زیر است:

(۱)       گسترش مدل تولید بهنگام سیستم فراگیر ارائه شده توسط کلایکومب و همکاران (۱۹۹۹b) بوسیله دربرگرفتن اطلاعات در تولید بهنگام و باقیماندن ساختار تولید بهنگام جامع (T-JIT).

(۲)       روشن کردن اثر اطلاعات روی زنجیره تامین، همانگونه که بوسیله توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی سنجیده می شود.

(۳)       تحلیل اثر T-JIT روی عملکرد سازمانی بطور مستقیم و از طریق اثر آن روی توانایی زنجیره تامین.

بخش های زیر در مورد ادبیات مربوط و توسعه فرضیات صحبت می کنند. بخش متدولوژی در مورد فرایند جمع آوری داده صحبت می کند. سپس، بخش نتایج شامل یک توضیح از نمونه، ارزیابی مقادیر مقیاس برای یک بعدی بودن، روایی و پایایی، و نتایج ارزیابی SEM می شود. نهایتا، بخش نتایج استراتژی T-JIT را خلاصه می کند، در مورد کمکی که این مطالعه به تئوری مدیریت عملیات/ زنجیره تامین می کند صحبت می کند، در مورد محدودیت های تحقیق شرح می دهد، جایگاه های موجود برای تحقیقات آینده را بیان می کند، و کاربردهایی را برای متخصصان بر مبنای نتایج این تحقیق ارائه می دهد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد