مقاله ترجمه شده تمرکز مالکیت، اظهار نظر حسابرسی اصلاح شده و تغییر حسابرس

مشخصات محصول
قیمت:59000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۲

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۶ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H876

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   North American Journal of Economics and Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  تمرکز مالکیت، اظهار نظر حسابرسی اصلاح شده و تغییر حسابرس: شواهد و روش جدید

عنوان کامل انگلیسی:

Ownership concentration, modified audit opinion, and auditor switch: New evidence and method

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی موضوعات ذیل می‌پردازد: ۱) چگونه ساختار مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بر رابطه بین رفتار مدیریت سود و اظهار نظر حسابرس تأثیر می‌گذارد. ۲) ساختار مالکیت چگونه بر رابطه بین اظهار نظرحسابرس و تغییر حسابرس تأثیر می گذارد. نتایج نشان داد که سطح مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس به طور مثبت با تمایل به انتشار اظهار نظر حسابرسی اصلاح شده (MAO) توسط حسابرسان هتگامی که ساختار مالکیت آنها بسیار متمرکز است، مرتبط است. با این حال، در چنین شرایطی انتشار MAO با تغییر حسابرس مرتبط نیست. همچنین، سطح بالای مدیریت سود با تمایل به انتشار MAO هنگامی که ساختار مالکیت شرکت ها تمرکز کمتری دارد، مرتبط نیست. علاوه بر این، انتشار MAO ممکن است احتمال تغییر حسابرس را افزایش دهد. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که حسابرسان ممکن است ترجیحات سهامداران کنترل‌کننده واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را در هنگام انشتار اظار نظر حسابرسی رعایت کنند. علاوه بر این، رفتار «خرید اظهار نظر حسابرس» توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس نیز تحت تأثیر ساختار مالکیت شرکت های بورسی است.

کلمات کلیدی: تمرکز مالکیت، مدیریت سود، اظهار نظر حسابرسی اصلاح شده، تغییر حسابرس، چین

Abstract

This study investigates: 1) how does the ownership structure of listed firms influence the relation between their earnings management behavior and auditor opinion; 2) how does the ownership structure influence the relation between the auditor opinion and auditor switch. We find that the level of listed firms’ earnings management is positively associated with the propensity of being issued modified audit opinions (MAOs) by auditors when their ownership structure is highly concentrated. However, the issuance of MAOs is not associated with the auditor switch under such condition. On the contrary, a high level of earnings management is not associated with the propensity of being issued MAOs when firms’ ownership structure is less concentrated. Further, the issuance of MAOs may increase the likelihood of auditor switch. The empirical findings suggest that auditors may cater for the preferences of the real controller of listed firms when issuing audit opinions. Moreover, the “auditor opinion shopping” behavior by listed firms is also affected by listed firms’ ownership structure.

Keywords: Ownership concentration, Earnings management, Modified audit opinion, Auditor switch, China

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد