مقاله ترجمه شده نقش قابلیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار در تقویت چابکی و عملکرد شرکت ها

دسته بندی:

قیمت: 36000 تومان

تعداد نمایش: 291 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۹   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M838

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Information Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  نقش قابلیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار در تقویت چابکی و عملکرد شرکت ها

عنوان کامل انگلیسی:

The role of business analytics capabilities in bolstering firms’ agility and performance

چکیده فارسی:

بسیاری از شرکت ها منابع قابل توجهی را به منظور توسعه قایلیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار(BA) برای بهبود عملکرد خود،  سرمایه گذاری می کنند. تجزیه و تحلیل کسب و کار می تواند عملکرد را به روش های مختلفی تحت تاثیر قرار دهد. این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه توانایی های تجزیه و تحلیل کسب و کار بر چابکی شرکت ها از طریق کیفیت اطلاعات و قابلیت های  نوآوری تاثیر می گذارد. علاوه بر این، نقش تعدیل کننده ی آشفتگی های محیطی، هم ازمنظر تکنولوژیکی و هم از منظر بازار مورد مطالعه قرار گرفت. مدل پیشنهادی با استفاده از داده های آماری از ۱۵۴ شرکت با دو پاسخ دهنده (مدیر عامل اجرایی و مدیر عامل فناوری اطلاعات) از هر شرکت آزمایش شد. داده ها با استفاده از مدل های معادلات ساختاری (SEM) /حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج ما نشان می دهد که قابلیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار به شدت بر چابکی شرکت از طریق افزایش کیفیت اطلاعات و قابلیت های نوآورانه تاثیر می گذارد ما همچنین درباره ی اثر تعدیلگر آشفتگی های تکنولوژیکی و بازار در رابطه ی بین  چابکی شرکت ها و عملکرد شرکت ها بحث می کنیم.

کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل کسب و کار، چابکی، کیفیت اطلاعات، قابلیت نوآوری، آشفتگی محیطی، حداقل مربعات جزئی

Abstract

Many companies invest considerable resources in developing Business Analytics (BA) capabilities to improve their performance. BA can affect performance in many different ways. This paper analyses how BA capabilities affect firms’ agility through information quality and innovative capability. Furthermore, it studies the moderating role of environmental turbulence, both technological and in the market. The proposed model was tested using statistical data from 154 firms with two respondents (CEO and CIO) from each firm. The data were analysed using Partial Least Squares (PLS)/Structured Equation Modelling (SEM). Our results indicate that BA capabilities strongly impact a firm’s agility through an increase in information quality and innovative capability. We also discuss that both market and technological turbulence moderate the influence of firms’ agility on firms’ performance.

Keywords: Business analytics,Agility,Information quality,Innovative capability, Environmental turbulence,Partial least squares