مقاله ترجمه شده تعهد سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان در صنعت تامین آب: مجموعه داده‌های شرکت‌های دولتی ویتنامی

مشخصات محصول
قیمت:71000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۴

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1603

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Data in Brief

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۴ :  تعهد سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان در صنعت تامین آب: مجموعه داده‌های شرکت‌های دولتی ویتنامی

عنوان کامل انگلیسی:

Organizational commitment and its impact on employee performance in the water supply industry: Dataset from Vietnamese state-owned enterprises

چکیده فارسی:

این مجموعه داده به بررسی روابط پیچیده ای می پردازد که تعهد سازمانی (OC) و عملکرد شغلی (JP) را در حوزه شرکت های دولتی (SOEها) به هم مرتبط می کند. همچنین این مطالعه با تمرکز بر صنعت تامین آب، به دنبال کشف تفاوت های ظریف رفتار شهروندی سازمانی (OCB) در یک اقتصاد مبتنی بر ارزش های سوسیالیستی است. گردآوری این مجموعه داده نشان‌دهنده ادغام متوازن روش‌های کمی و کیفی است که بینش‌های حاصل از مصاحبه‌ با متخصصان را در کنار داده‌های جمع‌آوری‌شده از نظرسنجی‌های کارمندان ترکیب می‌کند. این مجموعه داده شامل ۳۳۶ پاسخ معتبر است که به طور دقیق از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) تحلیل شده‌اند. این رویکرد درک عمیق تر ارتباطات متقابل بین OC، OCB و EP را تسهیل می کند. این مجموعه داده در برجسته کردن نقش محوری شرافت حرفه‌ای و تعهد(فداکاری) داوطلبانه در شرکت‌های دولتی و تأکید بر عملکرد حیاتی آن‌ها در حفاظت از منافع دولتی و خدمت مؤثر به عموم، بسیار مفید است.

واژه‌های کلیدی: تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری، عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی

Abstract

This dataset delves into the intricate dynamics linking organizational commitment (OC) and job performance (JP) within the realm of State-Owned Enterprises (SOEs). Centering on the water supply industry, it seeks to unravel the nuances of organizational citizenship behavior (OCB) in an economy oriented by socialist values. The compilation of this dataset rep- resents a balanced integration of qualitative and quantitative methodologies, incorporating insights from expert interviews alongside data gathered from employee surveys. It encompasses 336 valid responses, which have been meticulously analyzed through Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). This approach facilitates a deeper understanding of the interconnections between OC, OCB, and EP. The dataset is instrumental in highlighting the pivotal role of professional integrity and voluntary dedication within SOEs, underscoring their critical function in representing state interests and effectively serving the public.

Keywords: Affective commitment, Continuance commitment, Normative commitment, Job performance, Organizational citizenship behavior

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد