مقاله ترجمه شده حفظ کارکنان هتل به عنوان مشتریان داخلی: تأثیر تعهد سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان

مشخصات محصول
قیمت:19000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی: ۸  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M872

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

مترجم: الهام فرزانفر. دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  حفظ کارکنان هتل به عنوان مشتریان داخلی: تأثیر تعهد سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان

عنوان کامل انگلیسی:

Retaining hotel employees as internal customers: Effect of organizational commitment on attitudinal and behavioral loyalty of employees

چکیده فارسی:

حجم بالای جابجایی کارکنان یکی از  نگرانی های کارکنان هتل و دانشگاهیان است. تحقیقات پیشین بیشتر بر کاهش حجم جابجایی کارکنان با بهبود مشوق های اقتصادی متمرکز شده اند. با این حال، در حال حاضر انگیزه های روانشناختی بیشتر مورد توجه هستند. هدف از این مطالعه بررسی مکانیزم روانشناختی تأثیرگذار بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان در بخش هتل می باشد. این مطالعه از تئوری تعهد سازمانی استفاده می کند و کارمند هتل را به عنوان یک مشتری داخلی برای ایجاد و تأیید چارچوب مفهومی مورد توجه قرار می دهد. چندین یافته مهم مشاهده شده است. اول تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر تأثیرات آشکار و متفاوتی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان دارد. دوم، وفاداری نگرشی کارکنان، وفاداری رفتاری را به طور معناداری افزایش می دهد. سوم، اعتماد و رضایت کارکنان در بخش هتل، پیشبین های مهمی برای سه بعد تعهد سازمانی هستند. این یافته ها پیامدهای مهمی برای مدیریت جابجایی کارکنان هتل و بهبود دستاوردهای روانشناختی کارکنان دارد و در نتیجه وفاداری نگرشی و رفتاری را افزایش می دهد.

کلیدواژگان: تعهد سازمانی، جابجایی کارکنان هتل، مشتری داخلی، وفاداری نگرشی، وفاداری رفتاری

Abstract

High employee turnover has been a concern of the hotel practitioners and academics. Previous research more focused on reducing employee turnover by improving economic incentives. However, psychological incentives are getting more concerned now. This study aims to analyze the psychological mechanism affecting the attitudinal and behavioral loyalty of employees in hotel sector. This study uses organizational commitment theory and regards the hotel employee as an internal customer to construct and verify a conceptual framework. Several important findings are observed. First, affective, normative, and continuance commitment have apparent and varying effects on the attitudinal and behavioral loyalty of employees. Second, the attitudinal loyalty of employees significantly promotes behavioral loyalty. Third, employee trust and satisfaction in hotel sector are vital antecedents of the three dimensions of organizational commitment. These findings have important implications for managing hotel employee turnover and improving the psychological achievements of employees to consequently enhance attitudinal and behavioral loyalty.

Keywords: Organizational commitment, Hotel employee turnover ,Internal customer ,Attitudinal loyalty ,Behavioral loyalty

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد