مقاله ترجمه شده مطالعه تأثیر تعامل مشتری بر قصد خرید مداوم سرویس های  VIP وب سایت های آنلاین ویدیویی

مشخصات محصول
قیمت:31000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۴ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1191

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   International Conference on Management Science and Engineering Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  مطالعه تأثیر تعامل(مشارکت) مشتری بر قصد خرید مداوم سرویس های  VIP وب سایت های آنلاین ویدیویی

عنوان کامل انگلیسی:

A Study on the Impact of Customer Engagement on Continued Purchase Intention for Online Video Websites VIP Service

چکیده فارسی:

در راستای توسعه فناوری های ویدیو مبتنی بر شبکه و رشد تدریجی تقاضای کاربران ، بازار آنلاین ویدیویی مبتنی بر پرداخت کاربر ، پتانسیل و رشد زیادی را به عنوان یک اقیانوس آبی نوظهور نشان داده است. به منظور بررسی قصد کاربران برای خرید مداوم از سرویس های VIP وب سایت های ویدئویی آنلاین ، برای انجام یک تحقیق تجربی در مورد محرک ها و تأثیر تعامل مشتری بر قصد خرید مداوم بر اساس دیدگاه چند بعدی تعامل مشتری شامل شناخت ، احساسات و رفتار با معرفی ارزش درک شده به عنوان متغیر میانجی گر، از SEM استفاده می کنیم. نتایج تجربی نشان می دهد که احساسات و تعامل رفتاری مشتری بر ارزش درک شده تأثیر مثبت می گذارد، ارزش سودمند گرا و ارزش لذت جویانه مربوط به ارزش درک شده تأثیرات مثبت معنی داری بر قصد خرید مداوم دارند. در حالی که شناخت و احساسات و همچنین تعامل رفتاری نیز تأثیر مستقیمی بر قصد خرید مداوم دارند. این پژوهش با تمرکز بر تعامل مشتری چند بعدی ، نه تنها نظریه های مربوط به قصد خرید مداوم را غنی کرده است ، بلکه دستورالعمل های نظری موثری را برای رشد خدمات VIP وب سایت های ویدیویی آنلاین ارائه می دهد.

 کلمات کلیدی: تعامل مشتری · قصد خرید مداوم · ارزش درک شده · خدمات VIP ، · SEM

Abstract

Along with the development of network video technology and the gradually improvement of users’ demand, the online video website user-paid market has shown great potential and vitality as an emerging blue ocean. In order to explore users’ intention to purchase online video websites VIP service continuously, the SEM is utilized to carry out an empirical research on the drive and influence of customer engagement on continued purchase intention based on the multi-dimensional customer engagement perspective of cognition, emotion and behavior with the introduction of perceived value as a mediator variable. Empirical results show that customer’s emotion and behavior engagement have positive impacts on perceived value; utilitarian value and hedonic value of perceived value have significant positive impacts on continued purchase intention. While cognition and emotion as well as behavior engagement also have directly promoting effects on continued purchase intention. Focusing on multi-dimension customer engagement, the research has not only enriched the relevant theories of continuous purchase intention, but also provided effective theoretical guidance for improvement of online video websites VIP service.

Keywords: Customer engagement · Continued purchase intention · Perceived value · VIP service · SEM

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد