مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 625 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۶

تعداد صفحه انگلیسی:۱۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M91

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی

عنوان انگلیسی:

Facilitators of organizational learning in design

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله تعیین نفوذ عوامل سازمانی مانند تعهد رهبری، انگیزه و تعامل روی پیامدهای یادگیری است که به عنوان بهبود عملکرد و جو سازمانی تعریف می شود.

طرح/ روش/ رویکرد: جنبه های متفاوتی از تحصیل دانش، تسهیم و بکارگیری که در ارتباط با پیامدهاست در این مطالعه بررسی شده است. متخصصان طراحی در شرکت های ساخت وساز ویتنام موضوع پیمایش بودند که ۳۳۹ طراح به عنوان نمونه انتخاب شدند.

یافته ها: اثر تعهد رهبری بر روی هر دوی عملکرد و جو سازمانی با اهمیت برآورد شد. انگیزاننده ها تنها ارتباط مثبتی با عملکرد داشتند و تعامل کارکنان اثر مثبتی روی جو سازمانی داشت. نتایج مقاله پشتوانه ای از مطالعات مفهومی در ادبیات می باشد. نتایج مطالعه نشان داد که هر کدام از این عوامل نقش و تأثیر متفاوتی روی فرایند یادگیری سازمانی و نتایج دارند.

محدودیت های تحقیق/ اشارات: نمونه تنها از یک صنعت در یک کشور توسعه یافته انتخاب شده که مطالعات بیشتر در صنایع و کشورهای دیگر که دارای ویژگی های سازمانی متفاوتی می باشند می تواند تعمیم یافته ها را افزایش دهد.

اشارات کاربردی: از دیدگاه کاربردی، مدیرانی که می خواهند یادگیری را در سازمان تسهیل کنند، عمکرد را بهبود بخشند و به جو سازمانی بهتری ارتقا دهند، بایستی به یادگیری تعهد نشان دهند و انگیزه هایی را برای استفاده از آن یادگیری فراهم آورند و از یک رویکرد مشارکتی تر استفاده نمایند.

ارزش تحقیق: این مطالعه شواهد تجربی را برای اهمیت تعهد رهبری، انگیزه و تعامل کارکنان روی فرایند و نتایج یادگیری سازمانی فراهم آورده است.

واژگان کلیدی: سازمان یادگیرنده، فرهنگ سازمانی، عملکرد سازمانی، صنعت ساخت و ساز، رهبری، ویتنام

مقدمه

در سالهای اخیر یک تئوری نمایان و کارکردی به عنوان دیدگاه مبتنی بر دانش موسسه شناسایی شده است. دانش سازمانی منبعی است که برای موفقیت هر موسسه حیاتی می باشد. در واقع برای توانایی رقابت و نوآوری موسسه ضروری می باشد. دانش موسسه باید به عنوان دارایی استراتژیک شناسایی شده و به روشی اداره شود که عملکرد موسسه و موقعیت رقابتی آن را بهبود بخشد. مدیریت دانش شامل مجموعه فعالیت های تحصیل، انتشار و بکارگیری دانش برای خلق ارزش در سازمان می باشد. برای توسعه ارزش افزوده یادگیری سازمانی ضروریست. در اصل یادگیری سازمانی یادگیری فردی را احاطه کرده البته نه به صورت منحصر. در حقیقت یادگیری یک فرایند پیچیده ای است که می توان از دیدگاههای مختلفی به آن نگاه کرد. ادبیات در رابطه با این موضوع در چند سال گذشته به طور سریعی رشد کرده است. اگرچه اکثر کارها روی سطح مفهومی برای توصیف تأثیر یادگیری سازمانی متمرکز بوده است. از دیدگاه مدیریت تعدادی مطالعات تلاششان بر این بوده، عواملی را که باعث تسهیل یادگیری سازمانی در سازمان های متعدد می شود را شناسایی نمایند. اگر چه اکثریت این مطالعات در یک دیدگاه هنجاری بکار گرفته  شده یا مبتنی بر یک رویکرد کیفی اند. یک بازنگری جامع از یادگیری سازمانی نشان می دهد که تحقیقات تجربی محدودی در ارتباط با یادگیری سازمانی، مخصوصا یک تحقیق میدانی روی نمونه ای وسیع، وجود دارد. این مطالعه ویژگی های سازمانی که فرایند یادگیری سازمانی را تسهیل میکند، و اینکه چگونه این ویژگیها بر نتایج یادگیری تأثیر می گذارند در بین ۳۳۹ طراح ساختمان و طراح موسسات در ویتنام ارزیابی میکند. این مقاله بررسی مختصری از مفهوم اصلی یادگیری سازمانی فراهم می آورد. آن ویژگی های سازمانی که تسهیل کننده های بالقوه یادگیری می باشند را شناسایی میکند. فرضیاتی برای آزمون ارتباط بین این تسهیل کننده ها، فرایند یادگیری و پیامدهای یادگیری تدوین شده است. تحلیل رگرسیون چندگانه برای آزمون فرضیات استفاده شد. و در نهایت بحث و اشارات تحقیق آورده شده است.