مقاله ترجمه شده استراتژی کسب و کار، سرمایه فکری، عملکرد شرکت و ریسک ورشکستگی

مشخصات محصول
قیمت:68000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۳۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۸  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1374

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Asian Review of Accounting

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  استراتژی کسب و کار، سرمایه فکری، عملکرد شرکت و ریسک ورشکستگی: شواهدی از شرکت‌های بخش غیر مالی عمان

عنوان کامل انگلیسی:

Business strategy, intellectual capital, firm performance, and bankruptcy risk: evidence from Oman’s non-financial sector companies

چکیده فارسی:

هدف: این تحقیق به بررسی تأثیر استراتژی های کسب و کار و سرمایه فکری بر عملکرد شرکت و ریسک ورشکستگی شرکت‌های بخش غیرمالی عمان می‌پردازد.

طراحی/روش/رویکرد: این داده ها شامل ۳۸۰ مشاهده سال-شرکت است که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ از شرکت های بخش غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مسقط جمع آوری شده است. این مطالعه استراتژی کسب و کار را با استفاده از گونه‌شناسی مایلز و اسنو اندازه‌گیری کرده و از استراتژی‌های پورتر به عنوان معیارهای جایگزین استفاده می‌کند. این مطالعه از آزمون علیت گرنجر برای اندازه گیری علیت دوسویه بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده می کند. نویسندگان از اندازه‌گیری‌های جایگزین استراتژی کسب و کار و برآورد ۲SLS/IV برای اعتبارسنجی نتایج OLS استفاده می‌کنند.

یافته ها: بر اساس گونه شناسی استراتژی های مایلز و اسنو، بیشتر شرکت های غیرمالی عمان تحلیلگر بودند. نتایج تجربی رابطه منفی بین استراتژی کسب‌وکار و بازده سهام (ROE) را تایید می کنند، که نشان می‌دهد استراتژی گونه تدافعی منجر به تقویت عملکرد شرکت می‌شود. نتایج OLS نشان داد که A-VAIC بر عملکرد شرکت و امتیاز Altman-Z هیچ تاثیری ندارد. کارایی سرمایه ساختاری به طور مثبت با ROA مرتبط است و امتیاز Altman-Z با رابطه مفروض سازگار است. آزمون علیت گرنجر هیچ استنتاج علیت بین متغیرهای مستقل و وابسته به جز امتیاز Z و CEE را نشان نمی دهد.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق: استراتژی های کسب‌وکار ناشی از عملکرد شرکت و مدل‌های ریسک ورشکستگی از دیدگاه بازارهای نوظهور و شرکت‌های غیرمالی برای محققان ارزشمند هستند. استراتژی متنوع سازی فعالیت های اقتصادی عمان از طریق شرکت های بخش غیر مالی انگیزه ای برای انجام این مطالعه می باشد. از آنجایی که این مطالعه به شرکت‌های بخش غیرمالی عمان محدود می‌شود، تحقیقات آینده در مورد تأثیر استراتژی کسب و کار را می‌توان به بخش مالی، سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای نوظهور تعمیم داد.

ابتکار/ارزش: یافته های این مطالعه به ادبیات پراکنده در مورد استراتژی کسب و کار در بازارهای نوظهورمانند عمان کمک می کند. این مطالعه ، ادبیات مرتبط با  انواع استراتژی های کسب و کار که توسط مایلز و اسنو و پورتر مطرح شده  را غنی می کند. همچنین به ادبیات موجود در مورد عملکرد شرکت و ریسک ورشکستگی کمک می کند.

کلیدواژه: استراتژی کسب و کار، سرمایه فکری، عملکرد شرکت، ریسک ورشکستگی، بخش غیر مالی، بازار نوظهور

Abstract

Purpose: This research examines the influence of business strategy and intellectual capital on firm performance and bankruptcy risk of Oman’s non-financial sector companies.

Design/methodology/approach: The data comprises 380 firm-year observations collected from 2015 to 2019 for the non-financial sector companies listed on the Muscat Securities Market. This study measures business strategy using the Miles and Snow typologies and Porter’s strategies as alternative measures. The study uses the Granger-causality test to measure the bi-directional causality between independent and dependent variables. The authors use alternative measurements of business strategy and 2SLS/IV estimation to validate the OLS results.

Findings:According to the Miles and Snow typologies, most of Oman’s non-financial firms were analyzers. The empirical results show a negative relationship between business strategy and return on equity (ROE), suggesting defender-type strategy leads to an increase in firm performance. The OLS results show no influence of A-VAIC on firm performance and Altman-Z score. The structural capital efficiency is positively associated with ROA, and Altman Z score consistent with the hypothesized relationship. The Granger causality test shows no inference of causality between any independent and dependent variables except for Z score and CEE.

Research limitations/implications:The business strategy results from the firm performance and bankruptcy risk models are valuable to the researchers from an emerging market and non-financial companies’ perspective. Oman’s diversification strategy of its economic activities through non-financial sector companies receives an impetus through the findings of this study. As this study is limited to Oman’s non-financial sector companies, future research on business strategy impact can be extended to the financial sector, other GCC, and emerging countries.

Originality/value:The findings of this study contribute to the sparse literature on business strategy in an emerging market like Oman. This study enriches the knowledge of business strategy typologies proposed by Miles and Snow, and Porter. It also contributes to the extant literature on firm performance and bankruptcy risk.

Keywords: Business strategy, Intellectual capital, Firm performance, Bankruptcy risk, Non-financial sector, Emerging market

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد