مقاله ترجمه شده تخلیه نفس و کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان

مشخصات محصول
قیمت:59000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H454

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Accounting, Organizations and Society

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  تخلیه نفس و کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان

عنوان کامل انگلیسی:

Ego depletion and auditors’ JDM quality

چکیده فارسی:

من دو مطالعه بر روی همکاران ارشد حسابرسی انجام می دهم که بررسی می کند که آیا الزامات خودکنترلی در وظایف حسابرسی منجر به تخلیه نفس می شود یا اینکه آیا وظایف تخلیه کننده نفس بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان (JDM) تاثیر می گذارد. در مطالعه ۱، دریافتم که استفاده از خود کنترلی برای حفظ هوشیاری / تمرکز منجر به تخلیه نفس بیشتر در مقایسه با استفاده از خود کنترلی برای مشارکت در فرآیندهای شناختی برای اقدامات برنامه ریزی حسابرسی یا در مقایسه با استفاده از خود کنترلی برای مهار تکانه ها می شود. با این حال، نتایج نشان نداد که تجربه کاری مشابه ، منجر به کاهش معنادار الزامات منابع خود کنترلی برای عملکرد کار می شود. در مطالعه ی ۲، من شواهدی را نشان می دهم که وظایف تخلیه کننده نفس – در مقایسه با گروه کنترل که تخلیه نفس  نداشته اند – فرآیندهای  شناختی حسابرسان را در قالب توانایی حسابرسان برای ایجاد فرضیه های جایگزین قابل قبول برای توضیحات ارائه شده توسط مشتری ، به طور معناداری کاهش می دهد.  در نهایت، دریافتم که وظایف تخلیه کننده نفس، اطمینان حسابرسان را نسبت به عملکرد کار کاهش می دهد (در مقایسه با یک گروه کنترل ).

کلیدواژگان: تخلیه نفس، خود کنترلی، کیفیت حسابرسی، قضاوت و تصمیم گیری، ایجاد فرضیه، فرآیند شناختی

Abstract

I report two experiments with senior-associate auditors that investigate whether selfcontrol requirements in auditing tasks cause ego depletion, and whether depleting tasks impact auditors’ judgment and decision-making (JDM). In Experiment 1, I find that using self-control to maintain vigilance/focus leads to greater levels of depletion than does using self-control to engage in cognitive processing in an audit planning task or inhibit impulses in a task from the psychology literature. However, I do not find that task-specific experience significantly reduces self-control resources required for task performance. In Experiment 2, I find evidence that depleting tasks – compared to a non-depleted control group –significantly reduce auditors’ cognitive processing in the form of auditors’ ability to generate plausible alternative hypotheses for client-provided explanations for trends. Finally, I find that depleting tasks reduce auditors’ confidence in task performance, when compared to a non-depleted control group.

KeywordsEgo depletion, Self-control, Audit quality, Judgment and decision-making, Hypothesis generation, Cognitive processing

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد