مقاله ترجمه شده تخفیف مالیاتی و هزینه بدهی ورشکستگی

مشخصات محصول
قیمت:51000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۷  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H690

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   The Quarterly Review of Economics and Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تخفیف (تقلیل) مالیاتی و هزینه بدهی ورشکستگی

عنوان کامل انگلیسی:

Tax benefit and bankruptcy cost of debt

چکیده فارسی

نظریه های مختلف به دنبال اثبات عوامل تعیین کننده اصلی ساختار سرمایه شرکت ها هستند. بر اساس تئوری مبادله، ممکن است یک ساختار سرمایه بهینه وجود داشته باشد که در آن شرکت ها به دنبال تعادل بین ریسک ورشکستگی و تخفیفات مالیاتی حاصل از کسر بهره بدهی باشند. علیرغم مرتبط بودن این دو جنبه، تحلیل هم زمان آنها به اندازه کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است. بنابراین، این مطالعه به دنبال بررسی این موضوع است که آیا شرکت‌ها در برابر سطح اهرم پایین خود رفتار محافظه‌کارانه نشان می‌دهند یا خیر. علاوه بر این، به بررسی این سوال نیز خواهیم پرداخت که آیا عدم بهینه‌سازی احتمالی تخفیفات مالیاتی ناشی از بدهی، به دلیل هزینه ورشکستگی زیاد شرکت است یا به دلیل وجود سایر تخفیفات مالیاتی غیر از بدهی می باشد. برای این منظور آزمون‌ها با معادلات همزمان – روش گشتاور تعمیم‌یافته و پروبیت ترتیبی – و رگرسیون توبیت انجام می‌شود. نمونه شامل شرکت‌های غیرمالی برزیلی است. داده ها در بازه زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ تجزیه و تحلیل شدند. در نتیجه، هر دو فرضیه تأیید می شوند – H1- افزایش اهرم به دلیل تخفیف بیشتر مالیات ناشی از بدهی نسبت به هزینه های پیش بینی شده ورشکستگی می باشد و H2 – شرکت ها تخفیف مالیات ناشی از بدهی را به دلیل عواملی غیر از بدهی بهینه نمی کنند.

واژه‌های کلیدی: تئوری مبادله، تخفیف مالیاتی، ریسک ورشکستگی، معادلات همزمان، رگرسیون پروبیت ترتیبی، رگرسیون توبیت

Abstract

Different theories seek to substantiate the main determinants of companies’ capital structure. For the trade-off theory, there may be an optimal capital structure in which companies seek a balance between bankruptcy risk and tax benefits generated by the deduction of debt interest. Despite the relevance of both aspects, their joint analysis is not sufficiently studied. Thus, this study seeks to understand whether companies show conservative behavior in relation to their low leverage level. In addition, whether a possible non-optimizing of tax benefits, arising from indebtedness, is due to a higher ex-ante bankruptcy cost for the company or due to the existence of other non-debt tax benefits is intended to verify. For this purpose, tests are performed with simultaneous equations – generalized method of moments and ordered probit – and Tobit regression. The sample comprises non-financial publicly held Brazilian companies. Data are analyzed during the period from 2009 to 2018. As a result, both hypotheses are confirmed – H1- Increased leverage results from higher debt tax benefits than ex-ante bankruptcy costs and H2 – Companies do not optimize debt tax benefits due to factors other than debt.

Keywords: Trade-off theory, Tax benefits, Bankruptcy risk, Simultaneous equations, Ordered probit regression, Tobit regression

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد