مقاله ترجمه شده تخصص و تجربه اعضای زن کمیته حسابرسی: آیا بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی تعادل وجود دارد؟

مشخصات محصول
قیمت:89000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H940

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Journal of Financial Reporting and Accounting

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  تخصص و تجربه اعضای زن کمیته حسابرسی: آیا بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی تعادل وجود دارد؟

عنوان کامل انگلیسی:

The female audit committee members expertise and experience: is there a trade-off between accrual-based and real earnings management?

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله بررسی تأثیر حضور مدیران زن در کمیته حسارسی (ACFEMALE) پس از تصویب قانون سهمیه بندی جنسیتی بر ترجیح بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی (AEM) و مدیریت سود واقعی (REM)، با در نظر گرفتن ویژگی‌های جمعیت شناختی آنها می باشد.

طراحی/روش/رویکرد – در این مطالعه نمونه ای از ۸۹ شرکت فهرست شده در SBF 120 طی دوره ۲۰۱۲-۲۰۱۸ به کار گرفته شده است. نویسندگان با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی، متغیرهای توضیحی را به دست آورده اند. نویسندگان برای ارائه شواهد تجربی به منظور آزمون فرضیه های ارائه شده، رگرسیون حداقل مربعات را برآورد کرده اند. تجزیه و تحلیل تفاوت در تفاوت ها برای تحلیل تأثیر اعمال قانون سهمیه بندی جنسیتی برآورد شده است.

یافته‌ها – نتایج رگرسیون نشان می‌دهد که شرکت‌هایی با نسبت بالاتر ACFEMALE تمایل بیشتری به استفاده از REM به جای AEM دارند. نویسندگان همچنین بیان می‌کنند که تخصص ACFEMALE بر AEM تأثیر منفی می‌گذارد. علاوه بر این، نویسندگان دریافتند که تجربه ACFEMALE به کاهش AEM و REM کمک می‌کند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل DID نشان می‌دهد که اثر ACFEMALE بر ترجیح بین REM و AEM  در دوره‌ پس از اجرای قانون سهمیه‌بندی جنسیتی فرانسه، رخ می‌دهد. علاوه بر این، نویسندگان بیان می کنند که ارتباط منفی بین تجربه ACFEMALE و AEM و REM قبل و بعد از تصویب قانون سهمیه بندی جنسیتی وجود دارد.

نوآوری/ارزش – این مطالعه برای اولین بار ، تحقیقات قبلی در مورد رابطه بین انتصاب‌های مدیران زن و ترجیح بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی را گسترش می‌دهد. همچنین، این تحقیق شواهد اولیه را در مورد مسیرهایی که از طریق آنها مدیران زن ممکن است بر ترجیح مدیریتی در مورد تکنیک های مدیریت سود AEM یا REM تأثیر بگذارند، ارائه می کند.

کلمات کلیدی: مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، مدیریت سود واقعی، زن، تخصص، تجربه، کمیته حسابرسی

Abstract

Purpose – This paper aims to examine the impact of female AC representation (ACFEMALE) following the adoption of gender quota legislation on the trade-off between accrual-based (AEM) and real earnings management (REM), taking into consideration their demographic attributes.

Design/methodology/approach – A sample of 89 companies listed in the SBF 120 during the period 2012–۲۰۱۸ has been employed. The authors have obtained the explanatory variables using the principal component analysis method. To provide empirical evidence for the testable hypotheses, the authors have estimated a least squares regression. A differences-in-differences analysis has been estimated to analyze the impact of the gender quota law imposition.

Findings – The regression results indicate that companies with a higher proportion of ACFEMALE have more tendency to use REM rather than AEM. The authors further denote that the ACFEMALE expertise negatively affects AEM. Moreover, the authors find that the ACFEMALE experience helps reduce both AEM and REM. Results from the DID analysis exhibit that the ACFEMALE effect on the trade-off between REM and AEM occurs for the period that follows the implementation of the French gender quota law. Furthermore, the authors denote that the negative link between the ACFEMALE experience and AEM and REM dissipates for both the pre- and the postgender quota law adoption.

Originality/value – This study extends the prior existing research by examining, for the first time, the relationship between female directors’ appointments and the trade-off between accrual-based and REM. As well as, the research provides primary evidence on the channels through which female directors may affect the managerial preference regarding the earnings management techniques AEMor REM.

Keywords: Accrual-based earnings management, Real earnings management, Female, Expertise, Experience, Audit committee

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد