مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تحلیل ریسک و روش های ارزیابی در محل کار

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۵ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M380

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تحلیل ریسک و روش های ارزیابی در محل کار: بر مبنای مرور، طبقه بندی و بررسی تطبیقی تحقیقات علمی دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹

عنوان انگلیسی:

Risk analysis and assessment methodologies in the work sites

چکیده فارسی:

هدف این مطالعه تعیین و بررسی، تجزیه و تحلیل و شرح، دسته بندی و طبقه بندی تجزیه و تحلیل ریسک های اصلی و تکنیک ها و روش های ارزیابی ریسک از طریق مرور تحقیقات علمی می باشد. این مقاله متشکل از دو بخش می باشد: a) بررسی، ارائه و شرح روش های اصلی ارزیابی ریسک و b) تجزیه و تحلیل اماری، دسته بندی، و بررسی تطبیقی مقالات علمی مشابه منتشر شده توسط مقالات علمی Elsevier B.V که دهه ۲۰۰۰- ۲۰۰۹ را تحت پوشش  قرار می دهد. بررسی تحقیقات علمی پیشین نشان داده است که تجزیه و تحلیل ریسک و تکنیک های ارزیابی به سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند: a) کیفی b) کمّی c) تکنیک های پیوندی ( کیفی، کمّی، نیمه کمی). تکنیک کیفی بر مبنای فرایند تخمین تحلیلی و اطمینان از توانایی مهندسان و مدیران می باشد. بر طبق به تکنیک کمی، ریسکی بر مبنای کمیّت مد نظر قرار می گیرد که می تواند توسط روابط ریاضی تخمین زده شده و به کمک داده های تصادفی ثبت شده در محل کار، بیان شود. تکنیک های پیوندی، تکنیک های پیوندی، پیچیدگی زیادی را به دلیل ویژگی های منحصر به فردشان ایجاد کرده که از پراکندگی گسترده آن ها جلوگیری می کند. تحلیل های آماری نشان می دهد که روش های کمی فراوانی نسبی بیشتری (۶۵٫۶۳%) را ایجاد کرده در حالی که روش های کیفی فرواوانی کمتری را (۲۷٫۶۸%) ایجاد می کنند. علاوه بر این، روش های پیوندی دائما در سطح بسیار پایینی در طی دوره پردازش کامل، قرار می گیرند.

کلیدواژه: تحلیل ریسک، ارزیابی ریسک، تخمین ریسک، روش ارزیابی ریسک، بررسی های ارزیابی ریسک، روش کیفی، روش کمی، تکنیک های پیوندی

  1. ۱. مقدمه

منافع عمومی در زمینه تجزیه و تحلیل ریسک به صورت جسته و گریخته ای در طی سه دهه گذشته رشد داشته است، در حالی که تجزیه و تحلیل ریسک به عنوان یک روش موثر و جامع نمو پیدا کرده است که به تکمیل و اتمام مدیریت کل تمام جنبه های زندگی مان می پردازد. مدیران بهداشت، محیط و و سیستم های زیربنایی فیزیکی تماما به ادغام تجزیه و تحلیل ریسک در فرایند تصمیم گیری شان می پردازند. علاوه بر این تطبیق همه جانبه تحلیل ریسک توسط بسیاری از رشته ها به همراه کاربرد آن ها توسط نهادهای دولتی و صنعتی در تصمیم گیری ها، منتهی به رشد بی سابفه نظریه، روش و ابزارهای عملیاتی شده است.

ریسک  به عنوان احتمالاتی در نظر گرفته می شود که فرد هر چیزی که مورد ارزیابی قرار می گیرد بطور معکوس تحت تاثیر مخاطراتی قرار می گیرد و این خطرات شرایط غیرایمن یا منبع بلقوه ای از رویدادهای ناخوش آیند به همراه پتانسیل خطر و ضرر می باشد. علاوه بر این ریسک به عنوان اقدام تحت شرایط نامطمئن و شدت تاثیرات معکوس تعریف می گردد. به طور کلی، خطر بر مبنای ویژگی مفهوم یا مراحلی تعریف می گردد، که بصورت بلقوه منجر به ضرر می گردد.

سیستم پیچیده انسان و تجهیزات متشکل از انسان  ها، تجهیزات و تعامل بین آن ها می باشد که احتمالا توسط مدل سیستمی شرح داده می شود.نفش مدل سیستم در مورد تفکر در این زمینه که چگونه سیستم دچار خرابی می گردد یا به عبارت دیگر در مورد تصادفات ضروری می باشد. اختلاف اصلی این می باشد که آیا این اتفاقات به دلیل خرابی های خاص، یا مکانیسم های خطا می باشند یا اینکه آن ها به دلیل اتفاقات ناخوش آیند می باشند. با گذشت سال ها، تلاش به منظور شرح و پیش بینی اتفاقات شامل تعدادی از روش های قراردادی در این مورد می باشند که چگونه اتفاقانت روی می دهد.

علاوه بر این ارزیابی ریسک به عنوان یک فرایند سیستماتیک و مهم برای ارزیابی اثرات، تصادفات و عواقب فعالیت های انسانی بر روی سیستم هایی با خصوصیات خطرناک بوده و ابزار مناسبی را برای سیاست بی خطر شرکت ایجاد می کند.

ص ۲

تنوع در روش تجزیه و تحلیل ریسک به گونه ای می باشد که تکنیک های مناسب زیادی برای هر شرایط وجود داشته و انتخاب بر مبنای سلیقه می باشد. ما می توانیم ریسک را بر مبنای کمیت در نظر بگیریم که به کمک داده های تصادفی واقعی ارزیابی شده و توسط روابط ریاضی بیان می شود.

هدف این فعالیت تعیین و بررسی، دسته بندی و طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و مرور، تجزیه و تحلیل ریسک اصلی و روش های ارزیابی و تکنیک ها با بررسی تحقیقات علمی پیشین می باشد. این مقاله شامل دو بخش می باشد: a) معرفی روش های اصلی ارزیابی ریسک و b) تجزیه و تحلیل آماری، دسته بندی و شرح مقالات علمی مشابه که توسط Elsevier B’v تحت دهه گذشته منتشر شده است.

روش بررسی تحقیقات علمی پیشین، موارد زیادی از مقالات فنی منتشر شده در مورد ایمنی و تحلیل ریسک در ارتباط با رشته های متفاوت بسیار زیاد همانند مهندسی، داروسازی، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی و غیره، آشکار می کند. این مقالات مفاهیمی چون،  ابزارها، فناوری ها، و روش هایی که توسعه یافته اند و بخش هایی همچون برنامه ریزی، طراحی، توسعه، یکپارچگی سیستم، نمونه های اولیه، و ایجاد زیرساخت های فیزیکی؛ در قابلیت اطمینان، کنترل کیفی، و نگهداری مد نظر قرار می دهند. علاوه بر این بررسی های ما نشان می دهد که تکنیک تجزیه و تحلیل ریسک و ارزیابی به سه دسته اصلی تقسیم می شود: a) کیفی b) کمی c) تکنیک پیوندی ( کیفی، کمی، نیمه کمی). تکنیک های کیفی بر مبنای فرایند تخمین تحلیلی، و توانایی اطمینان مهندسان و مدیران می باشد. بر طبق به تکنیک های کمی، ریسک بر مبنای کمیت مد نظر قرار می گیرد که بر مبنای روابط ریاضی به کمک داده های تصادفی واقعی ثبت شده در محیط کار، تخمین زده شده و بیان می گردد. تکنیک های پیوندی، پیچیدگی زیادی را به دلیل خصوصیات منحصر به فردشان ایجاد می کنند که از پراکندگی گسترده آن ها جلوگیری می کند. شکل ۱ به شرح دسته بندی تجزیه و تحلیل ریسک های اصلی و روش های ارزیابی می پردازد. در بخش زیر ما با در ذهن قرار دادن این دسته بندی ها، مروری از آن ها را مد نظر قرار می دهیم.

۲٫۱ تکنیک های کیفی

  1. a) فهرست: تجزیه و تحلیل فهرست به عنوان ارزیابی سیستماتیکی در برابر معیارهای از پیش مشخص شده به شکل یک یا چند فهرست می باشد، که بر مبنای بر شمردن پرسش هایی در مورد عملیات، سازماندهی، حفظ و حوزه های دیگری از موارد ایمنی تاسیسات بوده و ساده ترین روش های مورد استفاده را برای تعیین خطرات نشان می دهد.

خلاصه ای از ویژگی های مربوط به ان بصورت زیر می باشد: i) به عنوان یک روش سیستماتیک بر مبنای شناخت تاریخی مورد نظر در پرسش های مرتبط به فهرست می باشد ii) آن برای فعالیت یا سیستم هایی کاربرد دارد که شامل موضوعات مربوط به تجهیزات و عوامل انسانی می باشد. iii) آن معمولا توسط افراد آموزش دیده برای درک پرسش های این فهرست به اجرا در می آید. iv) آن معمولا بر مبنای مصاحبه ها، بررسی اسناد، و بررسی رشته می باشد، v) آن فهرست کیفی از عامل منطبق و غیر منطبق را با توجه به پیشنهادات مرتبط به موارد غیرمنطبق ایجاد می کند. vi) کیفیت ارزیابی اصالتا بر مبنای تجربه افرادی که این فهرست ها را ایجاد می کنند و آموزش کاربران این فهرست ها تعیین می شود. vii) آن برای تجزیه و تحلیل های سطح بالا و مفصل، شامل تجزیه و تحلیل علت ریشه ای مورد استفاده قرار می گیرد. viii) این فرایند اغلب موارد برای آموزش تیمی از طریق بررسی سیستم های شناور مهم مورد استفاده قرار می گیرد. ix) این به عنوان مکملی برای جزء مکمل روش دیگر به ویژه، تحلیل شرط و جزا برای مد نظر قرار دادن شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه تجزیه و تحلیل ریسک در تعیین خطرات سیستم های مختلف موثر می باشد، این تکنیک دارای دو محدودیت کلیدی می باشد: a) ساختار تجزیه و تحلیل فهرست منحصرا در ارتباط با دانشی می باشد که در فهرست قرار داشته تا مشکلات بلقوه تعیین گردد. اگر فهرست موضوعات کلیدی را مد نظر قرار ندهد، این تجزیه و تحلیل احتمالا ضعف های بلقوه مهم را نادیده می گیرد. b) به طور سنتی تنها اطلاعات کیفی ایجاد می گردد. بیشتر بررسی های مرتبط به فهرست ها تنها نتایج کیفی را ایجاد می کند که به همراه تخمین کیفی خصوصیات مرتبط به ریسک نمی باشد. این روش ساده ارزش زیادی را برای حداقل سرمایه گذاری ایجاد کرده اما می تواند پرسش های مرتبط به ریسک پیچیده تری را پاسخ دهد اگر کمیت هایی به آن احتمالا به همراه ریسک/ رتبه بندی نسبی روش شاخص گذاری، اضافه گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد