مقاله ترجمه شده مدل سازی و تجزیه و تحلیل زنجیره تامین پایدار: مباحث گذشته، مشکلات موجود و چالش های آینده

مشخصات محصول
قیمت:36000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M807

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Resources, Conservation & Recycling

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  مدل سازی و تجزیه و تحلیل زنجیره تامین پایدار: مباحث گذشته، مشکلات موجود و چالش های آینده

عنوان کامل انگلیسی:

Sustainable supply chain modeling and analysis: Past debate, present problems and future challenges

چکیده فارسی:

در دو دهه گذشته، موضوع زنجیره تامین پایدار توجه بسیاری از دانشگاهیان و متخصصان را به خود جلب کرده است. در این زمینه، منابع، نگهداری و بازیافت (RCR) و جفت های  پیشین آن (یعنی منابع و نگهداری، نگهداری و بازیافت) پلتفرمی برای تبادل جنبه های فنی، اقتصادی، نهادی و سیاست گذاری را برای کمک به حرکت جوامع به سوی پایداری فراهم کرده اند. در مقاله حاضر پژوهش های تحقیقاتی منتشر شده در ادبیات RCR در زمینه مدل سازی زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیک بازبینی ادبیات تحلیل محتوا، تحلیل می شود. با استفاده از متون موجود در RCR، مقالات مربوط به زنجیره تامین پایدار، از نقطه نظرهای ذیل مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرند:  (۱)تعداد انتشار در سال، (۲) مقالات با ارجاع بالا در بازه ی زمان، (۳) نویسندگان، نهادها و کشورهای تولید کننده و تاثیرگذار (۴) چارچوب های مرتبط با زنجیره تامین، (۵) روش های تحقیق کاربردی،(۶) انواع تصاویر و (۷) صنایع مورد توجه . این تحلیل نشان داد که دعوت به  حفظ پایداری (به عنوان مثال، ارکان اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) در عملیات زنجیره تامین در سال های اخیر در نشریات RCR افزایش یافته است.  در نهایت، یافته های جامع و تعابیر، و همچنین تمایلات فعلی اصلی، چالش ها، جهت گیری ها و فرصت های آینده ارائه شده است.

کلید واژه ها: زنجیره تأمین پایدار، پایداری زیست محیطی، حلقه بسته زنجیره تامین، مسئولیت اجتماعی، مدیریت زنجیره تامین سبز، مرور ادبیات

Abstract

For the last two decades, the topic of sustainable supply chains has evoked considerable interest from academics and practitioners. Within this context, Resources, Conservation and Recycling (RCR) and its two predecessors (Resources and Conservation, and Conservation and Recycling) have provided a platform for the exchange of technological, economic, institutional and policy aspects to help societies transition toward sustainability. The current article analyses the published research works in the RCR literature within the context of sustainable supply chain modeling by employing a content analysis literature review technique. Using the body of available literature in RCR, the articles on sustainable supply chain are analyzed in terms of the following: (1) publication per year, (2) top-cited papers across time, (3) most productive and influential authors, institutions and countries (4) supply chain related topical themes, (5) research methodologies applied, (6) illustration types and (7) industries addressed. The analysis revealed that the call for incorporating sustainability (i.e., economic, social, and environmental pillars) into supply chain operations has increased in recent years in RCR publications. Finally, the comprehensive findings and interpretations are presented, as well as the primary current trends, future challenges, directions and opportunities.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد