مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده موانع و اهرم های اکتشافی آینده در تجربیات عملی در خط مشی گذاری

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M70

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده موانع و اهرم های اکتشافی آینده در تجربیات عملی در خط مشی گذاری

عنوان انگلیسی:

Barriers and levers to future exploration in practice experiences in policy-making

چکیده فارسی:

در این مقاله اولین یافته های یک نگاه اجمالی تاریخی(گذشته نگر) با استفاده از روشهای اکتشافی آینده در فرآیندهای استراتژیکی خط مشی گذاری در بخش دولتی/ عمومی کشورهای هلند و بلژیک ارائه می گردد. موانع و اهرم ها (قوت ها) بوسیله خط مشی گذارها از منظر یک کاربران نهایی که روش های پیش بینی را در فعالیت های خط مشی گذاری بکار می برد؛ بررسی می شود. با استفاده از چهار مطالعه موردی، فاکتورهای حیاتی موفقیت و موانعی که خط مشی گذاران با آن مواجهند با بکارگیری روش های اکتشافی آینده به تفصیل تشریح خواهد شد. توجه به انگیزه های مختلف و مفهوم بکارگرفته شده که برای امید بستن به روش های اکتشافات آینده پرداخته خواهد شد.

مطالعات موردی براساس تجزیه و تحلیل سند سیاست ها و مصاحبه های عمیق (کامل) با کاربران درحوزه سیاست،همه در نظر ساختمان شواهد تجربی انجام شده است.

مقدمه

زمینه: “اگر یک برنامه ریزی بلند مدت سنگ بنای موثر خط مشی گذاری باشد، شواهد تجربی زیادی لازم است که سناریوها به وعده های خود برسد.”

ایجاد یک مورد قوی برای ارزش افزوده روش های اکتشافی آینده در فرآیندهای استراتژیکی خط مشی گذاری، در حوزه های دولتی، این رشته در حال حاضر فاقد شواهد تجربی کافی است.

مشاهد کلی این است که روش های اکتشاف آینده هنوز بصورت بهینه استفاده نشده اند [۶-۱] همان طوری Van der Steen [7] بیان می کند : “بیشتر مطالعات آینده توسط مدیران و استراتژیست ها استفاده نمی شوند و جهت توسعه سازمانی را تحت تاثیر قرار نمی دهند.”

اگرچه سهم مطالعات آینده در مدیریتدر این تئوری است اما عمل در سازمانها نشان می دهد که دانش آینده به سختی قابل استفاده است و بصورت استراتژیکی و انتخابی بکار می رود.

در این مقاله یافته های اولیه به صورت بررسی گذشته نگر با استفاده از روش ها در فرآیند خط مشی گذاری راهبردی در بخش دولتی بلژیک و هلند نشان داده شده است. هر متد تعریف شده به ما اجازه می دهد که در یک راه سیستماتیک چه چیزی در آینده رخ خواهد داد. استفاده از متدهای پیش بینی در مراحل میانی رخ خواهد داد. پیش بینی به عنوان تلاش برای شناسایی انتخاب های آینده با در نظر گرفتن عدم اطمینان می باشد. تحلیل سناریو یک روش پیش بینی است. سناریوها بعنوان داستان هایی که نشان می دهد که آینده چگونه توسعه پیدا می کند. همانطوری که اساساً آینده دارای عدم اطمینان است تصور چندین نوع آینده با احتمالات برابر و درستی قابل توجه ممکن است.

در این نگاه به گذشته، رویکرد تقاضا محور دنبال می شود. به عبارت دیگر از منظر مصرف کننده نهایی، خط مشی گذارانی که روش های پیش بینی مانند تحلیل روند در خط مشی گذاری را بکار می برند به مراحل میانی رسیده اند.

دیدگاه های گوناگونی در رابطه با روشی که خط مشی گذارها از روش های پیش بینی استفاده می کنند؛ وجود دارد. عوامل موفقیت و گلوگاه ها را مورد توجه قرار می دهند و چه ارزش افزوده ای در نتایج بدست آمده است را بررسی می کنند.

نگاه به گذشته براساس مرور عمیق و اجمالی ادبیات موضوع می باشد. در خط مشی گذارها در خصوص انعکاس چگونگی ادراک استفاده از روش های پیش بینی سوال می شود. در تحقیق ما از یک طرف تمرکز بر وی آنهایی است که در سازمانهای دولتی روش های اکتشافی آینده را برای اولین بکار می برند و از طرف دیگر کسانی است که چند سال تجربه در بکارگیری روش های پیش بینی آینده دارند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد