مقاله ترجمه شده آیا تبلیغات نوستالژیک مقصد باعث افزایش تمایل گردشگران برای بازدید می شود؟ نقش تعدیل کننده نوع مقصد

مشخصات محصول
قیمت:113000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1547

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Tourism Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  آیا تبلیغات نوستالژیک مقصد باعث افزایش تمایل گردشگران برای بازدید می شود؟ نقش تعدیل کننده نوع مقصد

عنوان کامل انگلیسی:

Does destination nostalgic advertising enhance tourists’ intentions to visit? The moderating role of destination type

چکیده فارسی:

این مطالعه با استفاده از چهار آزمایش تأثیر تبلیغات نوستالژیک و انواع مقصد درک شده بر گردشگران را بررسی می‌کند. مطالعه ۱a و مطالعه ۱b نشان داد که تبلیغات نوستالژیک مقصد حس نوستالژی گردشگران را بیشتر تحریک می کند و قصد بازدید را افزایش می دهد، در حالی که تبلیغات غیر نوستالژیک مقصد به احتمال زیاد حس به روز بودن را در گردشگران برانگیخته و قصد بازدید را افزایش می دهد. مطالعه ۲a و مطالعه ۲b نشان دادند که نوع مقصد درک شده نقش تعدیل کننده را در این اثرات ایفا می کند. تبلیغات نوستالژیک در نوع مقاصد سودمندگرا به احتمال زیاد حس نوستالژی گردشگران را برانگیخته و قصد بازدید را بیشتر تحریک می کند، در حالی که تبلیغات غیر نوستالژیک در نوع مقاصد لذت گرا حس به روز بودن را در گردشگران برانگیخته و قصد بازدید را بیشتر می کند. این یافته ها دستاوردهای ارزشمندی برای بازاریابان مقصد که به دنبال توسعه استراتژی های بازاریابی موثر هستند،ارائه می دهند.

کلمات کلیدی: تبلیغات نوستالژیک مقصد، نوع مقصد درک شده، حس نوستالژی، حس به روز بودن، قصد بازدید

Abstract

This study investigates the impact of nostalgic advertising and perceived destination types on tourists using four experiments. Study 1a and Study 1b revealed that destination nostalgic advertising is more likely to evoke tourists’ history sense and further trigger visit intention, while destination non-nostalgic advertising is more likely to evoke tourists’ fashion sense and further trigger visit intention. Study 2a and Study 2b revealed that perceived destination type plays a moderating role in these effects. Nostalgic advertising in utilitarian destinations is more likely to evoke tourists’ history sense and further trigger visit intentions, while non-nostalgic advertising in hedonic destinations is more likely to evoke tourists’ fashion sense and further enhance visit intentions. These findings have valuable implications for destination marketers seeking to develop effective marketing strategies.

Keywords: Destination nostalgic advertising, Perceived destination type, History sense, Fashion sense, Visit intention

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد