دانلود مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده : تئوری های هنجاری حسابداری

مشخصات محصول
قیمت:17000تومان
دسته بندی:

سال نشر: —

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۷ صفحه فایل WORD

کد محصول: h35

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

عنوان فارسی:

مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده : تئوری های هنجاری حسابداری

عنوان انگلیسی:

Normative Accounting Theories

چکیده فارسی:

دراین مقاله به بررسی پنج کار مهم که درزمینه تئوری هنجاری حسابداری توسط مک نیل(۱۹۳۹)، پتن و لیتلتون(۱۹۴۰)، لیتلتون(۱۹۵۳)، چمبرز(۱۹۶۶)وایجیری(۱۹۷۵) انجام شده (باتأکیدبرشناسایی واندازه گیری موضوعات حسابداری) پرداخته می شود. این مقاله همچنین به بررسی این موضوع می پردازدکه بین تئوری پردازان درموردمفروضات اصلی واطلاعات فرضی استفاده کنندگان توافق وجودندارد. حتی زمانیکه درموردیک فرض توافق وجود دارد، برحسب علاقه تئوری پردازان استدلال های متفاوتی می شود. این تفاوتهامنجربه شناسایی واندازه گیری متفاوت پیشنهادات خواهدشد. این مقاله همچنین نشان می دهدکه بسیاری ازتفکرات درحسابداری که جدید به نظرمی رسندتوسط این تئوری پردازان پیش بینی شده است. در نهایت، رویه های فعلی حسابداری از لحاظ این تئوری ها مورد ارزیابی قرار می گیرند.

واژه های کلیدی

تئوری هنجاری حسابداری، شناسایی واندازه گیری حسابداری

مقدمه

این مقاله به بررسی تئوری های هنجاری حسابداری منتخب می پردازد. با آغازقرن بیستم، تئوری پردازان حسابداری هنجاری به توسعه ویکپارچه نمودن اصول حسابداری پرداختند. در ابتدا تمرکز برشناسایی واندازه گیری موضوعات بود. ازاین رو توجه این مقاله بایدبرروی پیشنهادات تئوری پردازان درموردشناسایی واندازه گیری حسابداری، استدلالها وساختارتئوریکی پشتوانه این پیشنهادات، معطوف شود. این مقاله همچنین کارهای بررسی شده رابا هم مقایسه می کند.

بین اندیشمندان حسابداری دراین موردکه تئوری حسابداری چیست، بحثهایی وجوددارد. واتزوزیمرمن (۱۹۸۶) ادعامی کنندکه تئوری حسابداری درجستجوی تبیین وپیش بینی فعالیتهای حسابداری می باشد. اثبات گرایانی ازقبیل واتز و زیمرمن، اقتصاد وعلوم طبیعی مانندفیزیک، شیمی و…را مورد انتقادقرارمی دهند. دردفاع از روش خودونامگذاری این روش تحت عنوان« روش علمی»(واتز و زیمرمن) این احتمال وجود داردکه آنها ادعا کنند تنها یک روش درعلم وجوددارد. علم ساختار یکپارچه و روش منحصر به فردی ندارد، و روش های شناخته شده زیادی در آن مطرح می باشد (فیرابند،۱۹۹۳). از اینرو حتی اگر کسی بخواهد، حسابداری را به عنوان یک رشته علمی مطالعه کند، روشهای زیادی نسبت به روشهایی که توسط واتز و زیمرمن معرفی شده، وجود دارد(۱۹۸۶). یکی از انتقادات عمده واتز و زیمرمن از دید تئوری حسابداری این است که آن لزوماً بخش تحقیقاتی حسابداری را محدود نمی کند(چوا،۱۹۸۶; ویتینگتون، ۱۹۸۷). با توجه به هدف خود، تعریف تئوری حسابداری را که در زیر ارائه شده می پذیریم:

« … تئوری حسابداری واحد تجاری عبارت است از بررسی عقاید به منظور تشریح و توسعه مناسب تجربیات و توجه مستقیم به تکوین و نتایج کار حسابداری » ( لیتنتون ۱۹۵۳: ۱۳۲).

این تعریف شاخه های مختلف تحقیقات حسابداری از قبیل تحقیق در حسابداری هنجاری، تحقیقات تجربی حسابداری و همچنین تحقیق در حسابداری تفسیری را با یکدیگر مطابقت می دهد.

تئوری هنجاری حسابداری به دنبال تعیین برخی مبانی اندازه گیری حسابداری، به ویژه رویه های حسابداری و محتوای اطلاعات مالی می باشد (ایجیری ۱۹۷۵; واتز و زیمرمن ۱۹۸۶) . از دیدگاه ایجیری،تئوری های هنجاری حالت خاصی از تئوری های قیاسی، می باشد. تئوری های قیاسی که از برخی مفروضات هدف و رویه های استنباطی حسابداری ناشی شده از آن به وجود آمده، تحت عنوان تئوری های هنجاری شناخته شده اند. بدین ترتیب تئوری های هنجاری شامل دو عنصر مهم می باشد: (الف): مفروضات هدف و (ب): استنتاج قیاسی. یک تئوری پرداز ممکن است اهدافی را درنظر داشته باشد که ذاتاً با فعالیت جاری حسابداری ارتباطی ندارد. چمبرز(۱۹۶۶) در این گروه قرار می گیرد. از طرف دیگر، هدف تئوری پرداز ممکن است به شکل قیاسی از فعالیت حسابداری ناشی شده و از این اهداف جهت بهبود فعالیت جاری حسابداری استفاده کند. ایجیری جزو این گروه می باشد. همچنین در این مقاله اینگونه تئوری ها به عنوان تئوری های هنجاری طبقه بندی می شوند.لازم به ذکر است که هیچ یک از تئوری ها، اهداف را به شکل صریح و روشن بیان نمی کنند. برخی از افراد اظهار می کنند که مفروضات اصلی و استنباط اندازه گیری حسابداری از این گونه تئوری ها ناشی می شود. پتن و لیتلتون (۱۹۴۰) جزء این دسته از افراد هستند.

تاکنون در تحقیقات حسابداری هنجاری سه روش مورد استفاده قرار گرفته است. آنها عبارتند از(الف) مدل استقرایی ،(ب) مدل قیاسی و(ج)روش سودمندی در تصمیم. در روش استقراء یک بیان کلی (X)از برخی مشاهدات تجربی، پدیده های فرضی یا مفاهیم غیرتجربی (O) استنتاج می شود. مفهوم ضمنیX شاملO و فراتر از آن می باشد. بسیاری از X هاممکن است از O تشکیل شده باشند. از سوی دیگر، فرایندهای متضاد در مدلهای قیاسی دنبال می شود. در اینجا O از X استنباط می شود. X عبارت است از مجموعه ای از تئوری ها یا مفروضاتی که اخیراً پذیرفته شده اند. در یک مدل قیاسی، O حالت خاصی از X می باشد. در سودمندی تصمیم، روش مدل تصمیم، اطلاعات مربوط جهت یک مدل تصمیم یا معیار، منحصر به فرد می باشد و روشهای متفاوت حسابداری جهت تعیین داده های مورد نیاز برای استقراء این مدلهای تصمیم، با هم مقایسه می شوند(AAA ،۱۹۷۷).

اسقرارگرایانی از قبیل هاتفیلد (۱۹۲۷)، لیتلتون (۱۹۵۳)، ایجیری (۱۹۷۵) و … فعالیت حسابداری موجود را مورد بررسی قرار دادند.تلاش آنها بر این بود که فعالیت حسابداری موجود را ازدیدگاه منطقی تفسیر وگاهی اوقات نیز عناصر اصلی این فعالیتها را توجیه کنند. در بین استقرار گرایان، ایجیری (۱۹۷۵) در پذیرش روش استقرایی تئوری حسابداری بسیار صریح بود.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد