مقاله ترجمه شده توسعه استفاده از تئوری سازمانی در علوم اجرایی

مشخصات محصول
قیمت:22000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1006

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Preventive Medicine

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  توسعه استفاده از تئوری سازمانی در علوم اجرایی

عنوان کامل انگلیسی:

Advancing the use of organization theory in implementation science

چکیده فارسی:

محیط و سیستم های بهداشتی و درمانی برای پذیرش و اجرای بسیاری از مداخلات کارآمد پیشگیری و کنترل سرطان سست می باشد. شناخت عوامل مؤثر در اجرای موفقیت آمیز برای تسریع در تبدیل مؤثر مداخلات به عمل ضروری است. بسیاری از محققان عوامل تعیین کننده اجرا را مورد مطالعه قرار داده اند و بخش عمده این تحقیقات توسط چارچوب تلفیقی تحقیقات اجرایی (CFIR) راهنمایی شده است. CFIR عوامل اجرایی را در پنج سطح طبقه بندی می کند (ویژگی های مداخله ، محیط درونی ، فرد ، فرآیندها و محیط بیرونی). از این پنج سطح ، عوامل تعیین شده در سطح محیط بیرونی کمترین توسعه را داشته اند. تحقیقات گسترده در زمینه هایی غیر از مراقبت های بهداشتی نشان می دهد که عوامل تعیین کننده در سطح محیط بیرونی (به عنوان مثال ، جریان های بودجه ، شیوه های قراردادی و سیاست های عمومی) نقش اساسی در شکل گیری زمان و چگونگی اجرای ساختارها و شیوه های جدید توسط سازمان دارند. بنابراین ، درک جامع تری از عوامل تعیین کننده بیرونی برای تلاش برای تسریع در اجرای موثر مداخلات کنترل سرطان نیاز است. شبکه تحقیقات پیشگیری و کنترل سرطان (CPCRN) یک کار گروه تعاملی  برای بررسی تئوری های سازمانی و کمک به ایجاد یک چارچوب آتی از سازه های مربوط به عوامل تعیین کننده بیرونی، ایجاد کرده است. در این مقاله ، یافته های حاصل از بررسی سه نظریه سازمانی: نظریه نهادی ، اقتصاد هزینه معامله و نظریه اقتضائی را گزارش می کنیم. برای نشان دادن کاربرد این مطالعه در علوم و اقدامات اجرایی ، ما از یافته های سه مطالعه موردی از تلاش محققان CPCRN برای اجرای مداخلات غربالگری سرطان کولورکتال در مراکز بهداشتی فدرال استفاده کرده ایم.

کلید واژه ها: نظریه سازمانی، علوم اجرایی، غربالگری سرطان کولورکتال

Abstract

Healthcare settings and systems have been slow to adopt and implement many effective cancer prevention and control interventions. Understanding the factors that determine successful implementation is essential to accelerating the translation of effective interventions into practice. Many scholars have studied the determinants of implementation, and much of this research has been guided by the Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR). The CFIR categorizes implementation determinants at five levels (characteristics of the intervention, inner setting, individual, processes, and outer setting). Of these five levels, determinants at the level of the outer setting are the least developed. Extensive research in fields other than healthcare suggest that determinants at the level of the outer setting (e.g., funding streams, contracting practices, and public policy) play a central role in shaping when and how an organization implements new structures and practices. Thus, a more comprehensive understanding of outer-setting determinants is critical to efforts to accelerate the implementation of effective cancer control interventions. The Cancer Prevention and Control Research Network (CPCRN) created a cross-center workgroup to review organizational theories and begin to contribute to the creation of a future framework of constructs related to outer setting determinants. In this paper, we report findings from the review of three organizational theories: Institutional Theory, Transaction Cost Economics, and Contingency Theory. To demonstrate the applicability of this work to implementation science and practice, we have applied findings to three case studies of CPCRN researchers’ efforts to implement colorectal cancer screening interventions in Federally Qualified Health Centers.

Keywords: Organizational theory, Implementation science, Colorectal cancer screening

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد