مقاله ترجمه شده تأثیر COVID-19 بر کارایی موسسات مالی خرد

دسته بندی: - -

قیمت: 47000 تومان

تعداد نمایش: 477 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H601

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Review of Economics and Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تأثیر COVID-19 بر کارایی موسسات مالی خرد

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of COVID-19 on the efficiency of microfinance institutions

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی تأثیر کاهش فعالیت های اقتصادی ناشی از COVID-19 بر کارایی مالی و اجتماعی موسسات مالی خرد (MFIها) می پردازد. نتایج نشان می دهد که اثرات ناشی از بیماری همه گیری ، کارایی مالی MFI ها را کاهش می دهد. در حالی که ، کارایی اجتماعی MFI ها تحت تأثیر COVID-19 افزایش یافته است. برای بررسی کانال های بالقوه ای که از طریق آنها کارایی تحت تأثیر شیوع COVID-19 قرار می گیرد ، ما طرف های عرضه و تقاضای تامین مالی MFIها را بررسی می کنیم. دریافتیم که نرخ وام نقش میانجی در  رابطه بین تأثیر COVID-19 و کارایی MFI ایفا می کند، در حالی که نقش میانجیگری نرخ تامین مالی ناچیز است.

واژه های کلیدی: موسسات مالی خرد ، کارایی مالی ، کارایی اجتماعی ، COVID-19

Abstract             

This study investigates the effect of the COVID-19-induced decline in economic activities on the financial and social efficiency of microfinance institutions (MFIs). We find that the pandemicinduced impact decreases the financial efficiency of MFIs; however, the social efficiency of MFIs is increased under the impact of COVID-19. To explore potential channels through which efficiency is influenced by the COVID-19 outbreak, we examine the supply and demand side of MFIs’ funding. We find that the lending rate mediates the relationship between the impact of COVID-19 and MFI efficiency, whereas the mediating role of the funding rate is negligible.

Keywords: Microfinance institutions, Financial efficiency, Social efficiency, COVID-19