مقاله ترجمه شده تأثیر آموزش بر عملکرد کاری و توسعه شغلی: نقش انگیزه به عنوان متغیر مداخله گر

مشخصات محصول
قیمت:33000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1418

نام ناشر (پایگاه داده): bircu-journal

نام مجله:   bircu-journal

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تأثیر آموزش بر عملکرد کاری و توسعه شغلی: نقش انگیزه به عنوان متغیر مداخله گر

عنوان کامل انگلیسی:

The Effect of Training on Work Performance and Career Development: The Role of Motivation as Intervening Variable

چکیده فارسی:

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش بر عملکرد کاری و توسعه شغلی با میانجیگری انگیزه کاری انجام شده است. پاسخگویان در این مطالعه کارکنان PT در شهر آسام جاوا در منطقه لابوهانباتوی جنوبی، با ۱۳۵ کارمند بودند. جمع آوری داده ها در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه انجام شد. فرآیند توزیع پرسشنامه ها به طور آنلاین (Google form) انجام شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار Amos نسخه ۲۳ پردازش شده است. نتایج نشان داد که آموزش و انگیزش می‌تواند عملکرد شغلی را بهبود بخشد. آموزش، انگیزه و عملکرد شغلی می تواند توسعه شغلی کارکنان را در محل کار بهبود بخشد. بهبود برنامه آموزشی، انگیزه و عملکرد کاری کارکنان توصیه می شود. برای تحقیقات بیشتر پیشنهاد می کنیم که نمونه مورد مطالعه و متغیرها را افزایش دهید تا نتایج بهتری حاصل شود.

کلمات کلیدی :آموزش; انگیزه؛ عملکرد شغلی؛ توسعه کاری

Abstract

This study aims to determine the effect of training on work performance and career development by mediating work motivation. Respondents in this study were employees of PT. Asam Jawa in South Labuhanbatu Regency, amounting to 135 employees. Collecting data in this study using a questionnaire. The process of distributing questionnaires was carried out via online (Google form). The collected data is processed using path analysis using Amos Software Version 23. The results showed that training and motivation can improve job performance. Training, motivation, and job performance can improve career development of employees at work. It is recommended to improve training program, motivation and work performance of employess. For further research, we suggest to increase the population and variables in order to get better results.

Keywords: training; motivation; work performance; carier development

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد