مقاله مدیریت ترجمه شده بهبود عملکرد شرکت از طریق NPD نقش بازار محوری، NPD محوری و فرآیند NPD

دسته بندی:

قیمت: 11000 تومان

تعداد نمایش: 926 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M314

عنوان فارسی:

مقاله  مدیریت ترجمه شده بهبود عملکرد شرکت از طریق NPD نقش بازار محوری، NPD محوری و فرآیند NPD

عنوان انگلیسی:

Improving firm performance through NPD: The role of market orientation, NPD orientation and the NPD process

چکیده فارسی:

موفقیت در عملکرد تجاری پایدار برای بسیاری از شرکت ها، یک چالش است. این امر در هیچ جایی بدیهی تر از دامنه کالاهای بسته بندی و غذایی نیست که تولیدکنندگان به طور قابل توجهی توسط رقبا و خرده فروشان مهاجم جهانی تحت تاثیر قرار می گیرند. بر اساس دیدگاه منبع-محور شرکت، این تحقیق از ۱۷۳ تولید کننده غذا به این نتیجه رسید که فرآیند NPD قابلیتی است که تبدیل بازار محوری شرکت و جهت یابی NPD آن، هردو منبع، به برنامه NPD برتر موفقیت را ممکن می سازد، بدین وسیله عملکرد کلی شرکت را بالا می برد. نتایج به شفاف سازی برخی روابط مبهم بین بازار محوری، نوآوری کالا و عملکرد شرکت کمک کرده و نشان می دهد که شرکتی که قدرت نفوذ نوآوری کالا را می خواهد، باید ارکان ساختاری و فرهنگی بازار محوری و NPD محوری را داشته باشد. مهمتر از آن، آنها باید یک فرآیند NPD خوب اجراشده را به منظور تبدیل این منابع گسترده تر شرکت به نتایج عملکرد، پیاده کنند.

کلمات کلیدی: منابع، قابلیت ها، بازار محوری، NPD محوری، برنامه NPD، عملکرد

  1. ۱. مقدمه

دستیابی به جایگاه عملکرد برتر بازار در محیط تجارت رقابتی نیازمند شرکت هایی است که کالای جدید را توسعه داده و برای اطمینان از موفقیت برنامه در جریان توسه کالای جدید، از منابع و قابلیت های شرکت استفاده نمایند. (اسیه و ال.، ۲۰۰۸؛ کلنشمیت و ال.، ۲۰۰۷؛ اولاواریتا و فرایدمن، ۲۰۰۷؛ پالادینو، ۲۰۰۷). منابع شرکت مانند فرهنگ بازار محور، طراحی متداول فرآیند NPD، تعهد منبع، فرآیند های برنامه ریزی و مدیریت تعهد به NPD با موفقیت متصل شدند (کوپر و کلنشمیت، ۱۹۹۵). کلنشمیت و ال. استدلال می کند که اجرای تخصصی فرآیند NPD مکانیزم یا قابلیتی است که از طریق آن منابع مرتبط با NPD یک شرکت به نتایج عملکرد تبدیل شده و نشان می دهد که دیدگاه منبع محور یک شرکت ممکن است نگاه بهتری باشد که از طریق آن درک ماهیت محرک های کالای جدید به صورت جهانی در محیط های رقابتی موفق می شود.

برخی مقالات دیدگاه هایی در رابطه با نقش توسعه کالا بواسطه دیدگاه منبع محور (RBV) شرکت ارائه داده اند (برای مثال، دو برنتانی و ال.، ۲۰۱۰; ان گو و او کاس، ۲۰۰۸؛ مادهاوارام و هانت، ۲۰۰۸؛ اولاواریه تا و فرایدمن، ۲۰۰۷). با وجود اینکه تحقیق به دنبال ترکیب بازار محوری و دیدگاه های منبع محور در زمینه موفقیت توسعه کالا است (کلنسمیت و ال.، ۲۰۰۷؛ پالادین، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸). براساس پالادینو (۲۰۰۷، ۲۰۰۸) از RBV و بازار محوری برای توضیح دستیابی به عملکرد برتر استفاده شده است. RBV بر اهمیت بهره گیری منابع داخلی شرکت برای به دست آوردن سود تاکید می کند درحالیکه بازارمحوری بر اهمیت گردهمایی و استخدام مشتری و رقیب به منظور شکل دهی امور بازاریابی تاکید دارد. همانطور که پالادینو (۲۰۰۸) بعداً استدلال می کند، هدف نهایی RBV، فهمیدن این است که چطور شرکت ها با توسعه و گسترش منحصربفرد و پرهزینه به منظور تقلید دسته های منبع، بازگشت های بیش از حد طبیعی ماندگار و ارزش برتر ایجاد می کنند. هدف نهایی شرکت بازارمحور، ایجاد ارزش برتر برای مشتری با استفاده از منابع و قابلیت های خود است ۰نارور و اسلاتر، ۱۹۹۰؛ پالادینو، ۲۰۰۸).

اگرچه بیشتر تحقیقات بر موفقیت NPD تمرکز کرده است، به خصوص در سطح پروژه (مثلاً اسیه و ال.، ۲۰۰۸)، بلکه کمتر بر سطح برنامه و تاثیرات بعدی آن بر عملکرد شرکت متمرکز است. تمرکز سطح برنامه درکی از موفقیت سطح برنامه منعکس می کند که می تواند بر سطح پروژه و تاثیر شرکت بر NPDمتفاوت باشد مثل فرهنگ شرکت، که ممکن است در سطح پروژه آشکار نباشد ولی همچنان برای موفقیت حائز اهمیت است (اتواهن-گیما و ال.، ۲۰۰۵؛ کوپر و کلنشمیت ۱۹۹۵؛ کلنشمیت و ال.، ۲۰۰۷؛ اولاواریه تا و فرایدمن، ۲۰۰۷؛ پالادینو، ۲۰۰۷).

این تحقیق همچنین مدلی از رابطه بین منابع بازار محوری شرکت و NPD محوری، و قابلیت فرآیند NPD که موفقیت برنامه NPD و عملکرد کلی شرکت را بهبود می بخشد، ارائه میکند. با انجام این کار، تحقیق بر کار لانجراک و همکاران. (۲۰۰۷) کلشمیت و همکاران.، ۰۲۰۰۷) و پالادینو (۲۰۰۷، ۲۰۰۸)برای درک بیشتر تاثیر منابع سازمانی و تبدیل آنها به نتایج عملکرد از طریق قابلیت های سازمانی ساخته می شود.

زمینه این تحقیق صنعت تولید مواد غذایی استرالیاست. تولیدکنندگان غذا با چالش های رقابتی قابل توجهی که ممکن است حداقل تاحدی، ازطریق ارتقای عملکرد برنامه های NPD شان کاهش یابند، روبرو هستند. تولیدکنندگان خود را بین دو زنجیره خرده فروشی خواروبار، صنعت خدمات غذای صنعتی بسیار فشرده، و سطوح رو به افزایش غذاهای وارداتی و برندهای غذا در تنگنا احساس می کنند. وضعیت خرده فروشی غذا از این جهت مورد توجه خاص است که در آن دو حساب زنجیره ای در حدود ۷۱% تجارت خواروبار ملی(معادل با ۸۲ بیلیون دلار استرالیا)وجود دارد (بورگیو-فیکا، ۲۰۱۱). اجرای برنامه های برچسب خصوصی توسط هر دو جایگاه های زنجیره های اصلی بیشتر ناشی از فشار بر تولیدکنندگان در نوآوری کالاها بوده و نشان داده شده که هردو زنحیره ۲۰-۳۰% یا بیشتر فروش در دسته خاصی را موردهدف قرار داده اند.