مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده برون سپاری منابع انسانی : اثرات بازار و کارایی عملیاتی عمکردهای منابع انسانی اجرایی

دسته بندی:

قیمت: 11000 تومان

تعداد نمایش: 845 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M330

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده برون سپاری منابع انسانی : اثرات بازار و کارایی عملیاتی عملکردهای منابع انسانی اجرایی

عنوان انگلیسی:

Human resource outsourcing: Market and operating performance effects of administrative HR functions

چکیده فارسی:

با استفاده از روش مطالعه رویداد و بررسی رگرسیون دو مرحله ای بر نمونه ای از شرکت هایی که قراردادهای برون سپاری منابع انسانی (HRO) را اعلام میکنند، این مطالعه، ارتباط بین برون سپاری منابع انسانی اجرایی و بازار سرمایه سطح شرکت و عملکرد دراز مدت را توسط کنترل اطلاعات مالی آرشیوی برای endogeneity و بهینگی تصمیم برون سپاری مورد بررسی قرار میدهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که حقوق بازار سرمایه پاسخی مثبت به شرکت های مشتری که اعلام کننده برون سپاری منابع انسانی اجرایی، به ویژه شرکت های خدماتی و آن دسته از وظایف HR تراکنشی برون سپاری میدهد. تجزیه و تحلیل های آماری دیگر نشان می دهد که برون سپاری با بهینگی کمتر بطور منفی با عملکرد دراز مدت مرتبط است زمانی که به عنوان بازگشت دارایی و عامل بازگشت دارایی اندازه گیری شده است. این مطالعه منجر به ایجاد ادبیات برون سپاری توسط کمیت عملکرد برون سپاری دقیق تر از طریق داده های مالی آرشیوی و به کارگیری آزمون های تجربی بازار سرمایه میشود. علاوه بر این، برای بهبود تصمیم گیری برون سپاری در بررسی اثرات عملکرد دراز مدت کنترل میشود. این مقاله بر HR، به عنوان یک تابع مهم در درون شرکت و ارزش های افزایش یافته در شرکت متمرکز می باشد.

  1. ۱. مقدمه

منابع انسانی (HR) برون سپار شرکت ها، خدماتی را برای صرفه جویی در هزینه ها، بهره وری، بهبود خدمات، دسترسی به منابع انسانی متخصص و انعطاف پذیری افزایش یافته را ارائه میدهد. اقتصاد هزینه معاملات (TCE) همراه با بازار سرمایه و نظریه های مبتنی بر منابع نشان دهنده ارتباطی میان خدمات برون سپاری منابع انسانی و به طور کلی عملکرد شرکت است. با این حال نه تنها نوشته های برون سپار موجود ارتباط تجربی میان منابع انسانی برون سپار (برون سپاری منابع انسانی) و عملکرد شرکت را ایجاد نکرده اند، حتی پیوندی میان برابری بازار سرمایه با آنچه تاسیس شده را ایجاد نکرده اند. پژوهش برون سپاری منابع انسانی اولیه در درجه اول به تصمیم مشتری در برون سپاری، ویژگی های مشتریان برون سپاری، روابط برون سپاری، و تاثیر برون سپاری بر کارکنان مرتبط میشود. با دادن اثر گسترده ای از عملکرد HR در شرکت، درک تاثیر تصمیم برون سپاری برای مدیران مایل به بهبود سودآوری و بازار سهام حیاتی است. مدیریت نیروی کار یک شرکت به طور موثر و استراتژیک می تواند ارزش سهام را به بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش دهد. این منابع اهمیت اقتصادی سیستم HR است. خدمات برون سپاری HR به طور بالقوه می تواند خدمات بهره وری سازمانی و عملکرد HR، را بخوبی صرفه جویی قابل توجه در هزینه ها بهبود بخشد . در واقع، برخی از برآورد که تبدیل منابع انسانی به منظور بهینه سازی بهره وری می تواند در صرفه جویی در هزینه های کارگری در ۹، ۸ میلیارد دلار برای ثروت معمولی ۵۰۰ شرکت نتیجه شود و باید به بهبود عملکرد شرکت منجر شود. درک اثرات بازار و عملکرد اجرایی برون سپاری برای سهامداران و سرمایه گذاران حائز اهمیت است، و یک شکافی را در ادبیات برون سپاری منابع انسانی کاهش میدهد. هدف از این مطالعه، گسترش ادبیات HR در راه های مختلفی است. ابتدا، مطالعات قبلی فاقد اطلاعات برون سپاری منابع انسانی اختصاصی بودند، و پراکسی هایی برای هزینه های برون سپاری ساخته اند و یا بر درک بررسی مدیران از عملکرد برون سپاری تاکید داشته اند. بنابراین اکنون، با چند مورد استثنا، محققان مطالعات تجربی آرشیوی در جهت جستجوی مدیریت HR به عملکرد شرکت و یا ارزش بازار انجام نداده اند . ثانیا، علاوه بر عملکرد اجرایی، این مطالعه به بررسی واکنش بازار سرمایه به شرکت های اعلام کننده قراردادهای اداری برون سپاری منابع انسانی میپرداذد. ثالثا این نتایج گزارشی بطور آماری برای شرایط مرزی، بهبود تصمیم گیری برون سپاری کنترل میشوند. در نهایت، این مطالعه به خدمات برون سپاری HR ملحق میشود که می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد شرکت از طریق خدمات ارائه شده و رفتار کارکنان اثر گذارد. در حالی که برون سپاری منابع انسانی شامل طیف گسترده ای از توابع، میشود Klaas و همکارانش نوع خاصی از عملکردهای HR را که در این مطالعه مورد بررسی قرار دادند، یعنی، HR عمومی، معاملاتی، سرمایه انسانی و استخدامی را تعیین کردند. فعالیت های عمومی HR عبارتند از: به عنوان مثال، ارزیابی عملکرد، برنامه ریزی و EEO یا تنوع میشود. فعالیت های معاملاتی دستمزد، مزایا و HRISمیباشد. فعالیت های سرمایه انسانی در برگیرنده آموزش و توسعه و کمک کارکنان است، در حالی که استخدام شامل توابع نیروی انسانی است. تمرکز این مقاله بر خدمات اداری HR از جمله پردازش حقوق و دستمزد، مزایای دولت، تأیید اشتغال، نیروی انسانی، آموزش، مدیریت و نیروی کار استوار است. به طور خلاصه، در ادبیات عملکرد برون سپاری منابع انسانی، این مطالعه بخاطر بررسی بازار سهام و به طور کلی کارایی شرکت های مشتری به منظور اشاره دقیق تجربی و سیستماتیک متمایز است، و تاثیر برون سپاری عملکردهای مهم اداری HR بر عملکرد مالی با استفاده از داده های مالی آرشیوی به عنوان یک جایگزین برای درک عملکرد مالی است.