مقاله ترجمه شده مدل برنامه ریزی استراتژیک برای افزایش سودآوری SME های برون سپاری منابع انسانی از طریق تحول دیجیتال

دسته بندی:

قیمت: 17000 تومان

تعداد نمایش: 289 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1067

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   Human Interaction and Emerging Technologies

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ :  مدل برنامه ریزی استراتژیک برای افزایش سودآوری SME های برون سپاری منابع انسانی از طریق تحول دیجیتال

عنوان کامل انگلیسی:

Strategic Planning Model to Increase the Profitability of an HR Outsourcing SME Through Digital Transformation

چکیده فارسی:

بازار برون سپاری منابع انسانی (HR) در پرو رو به رشد است. با این حال ، این بازارها تحت سلطه شرکت های بزرگ که در این زمینه فعالیت دارند، قرار دارد که مانع توسعه سازمان های جدید یا شرکت های کوچک و متوسط (SME) می شود. بنابراین علی رغم ارائه خدمات مشابه ، در رسیدن به حجم فروش مورد انتظار موفق نمی شوند ، در نتیجه سودآوری کمی را گزارش می دهند. این مقاله از طریق نمودار استخوان ماهی (Ishikawa) و ارزیابی شاخص های اصلی ، عوامل مختلفی را که مانع رشد SME ها می شوند ، تجزیه و تحلیل می کند. همچنین مدلی را پیشنهاد می کند که مبتنی بر سه رکن تحول دیجیتال و اهمیت همسویی در پیاده سازی آنها است. یک مدل آزمایشی برای اعتبارسنجی در یک SME که خدمات برون سپاری منابع انسانی را ارائه می دهد، انجام شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده افزایش سودآوری و ظرفیت شرکت است.

واژه های کلیدی: عوامل انسانی ، ادغام سیستم های انسانی ، مهندسی سیستم ، تحول دیجیتال

Abstract

The Human Resources (HR) outsourcing market in Peru is growing; however, it is dominated by large companies in this area, which prevents the development of new organizations or small- and medium-sized enterprises (SMEs). The latter, in spite of providing the same services, fail to reach the expected sales volume, thus reporting low profitability. This article analyzes the different factors that impede the growth of SMEs through a fishbone (Ishikawa) diagram and the assessment of initial indicators. It also proposes a model that is based on the three pillars of Digital Transformation and the importance of their alignment in its implementation. A pilot model has been conducted for validation in an SME that provides HR outsourcing services. The research results denote an increase in the company’s profitability and capacity.

Keywords: Human factors, Human-systems integration, Systems engineering, Digital Transformation