مقاله ترجمه شده مهارت های بازاریابی موزه و نحوه استفاده از آنها برای جذب گردشگران بین المللی

مشخصات محصول
قیمت:41000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1577

نام ناشر (پایگاه داده): ResearchGate

نام مجله:   Journal of El-Maqrizi for Economic and Financial Studies

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  مهارت های بازاریابی موزه و نحوه استفاده از آنها برای جذب گردشگران بین المللی

عنوان کامل انگلیسی:

Museum marketing skills and how to use them to attract international tourists

چکیده فارسی:

این مطالعه پژوهشی به بررسی نقش دپارتمان های بازاریابی موزه در توسعه و جذب گردشگران بین‌المللی می‌پردازد. تحقیقات قبلی در زمینه روند بازاریابی موزه نشان داده اند که دپارتمان های بازاریابی موزه به طور فزاینده‌ای در روند توسعه تصویر آتی گردشگر از مقصد گردشگری نقش دارند. مصاحبه با متخصصان بازاریابی موزه در هر موسسه نشان می دهد که چگونه بازاریابی با توسعه بهترین رویه ها برای این نقش به کار گرفته می شود و چه گام هایی برای دستیابی به بهترین رویه ها برای جذب گردشگران بین المللی باید برداشته شود. تجزیه و تحلیل و بحث، افزایش تعامل بازاریابی را در طول فرآیند چشم انداز آتی نشان می دهد. روندهای نوظهور شامل تعامل مدیریت بازاریابی مفهومی تا راه اندازی، شناخت مزایای ارتباط خوب در طول فرآیند توسعه، و هماهنگ سازی موزه ها می باشند. پس از تحقیق و آزمایش و بررسی نظر متخصصان و پژوهشگران، بر این شدیم که موزه‌های عراق به عنوان جامعه‌ای مناسب برای مطالعه موردی انتخاب شوند.

کلیدواژه ها: آمیخته بازاریابی، آثار باستانی، گردشگری، توسعه موزه

Abstract

This research study explores the role of museum marketing departments during the development and benefit of attracting international tourists. Previous research indicates the trend of the museum’s marketing departments, which are increasingly involved in the process of developing the tourist’s future image. Interviews with museum marketing professionals at each institution highlight how marketing is shared with the development of best practices for this role, and steps to achieve best practices to attract international tourists. Analysis and discussion reveal increased marketing engagement during the future vision process. Emerging trends include concept-to-launch marketing management engagement, recognition of the benefits of good communication throughout the development process, and harmonization of museums. After research and experimentation, and taking the opinion of specialists and researchers, it was settled on the adoption of Iraqi museums as the appropriate community for application.

Keywords: Marketing Mix, Antiquities, Tourism, Museum Development

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد