مقاله ترجمه شده نقش بازاریابی محتوای دیجیتال در رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده

دسته بندی:

قیمت: 22000 تومان

تعداد نمایش: 442 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:   ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۹ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M892

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  نقش بازاریابی محتوای دیجیتال در رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده: چارچوب، پیشنهادات بنیادین و مفاهیم

عنوان کامل انگلیسی:

Digital Content Marketing’s Role in Fostering Consumer Engagement, Trust, and Value: Framework, Fundamental Propositions, and Implications

چکیده فارسی:

در چشم انداز تعاملات آنلاین و  در حال رشد مصرف کننده و شرکت ، بازاریابی محتوای دیجیتال (DCM) که هدفش رشد مشارکت برند مصرف کنندگان و اعتماد است، در حال توسعه می باشد. با این وجود، علیرغم علاقه ی روزافزون متخصصان، مطالعات DCM دانشگاهی به کندی رشد می کند، که موجب شکاف عمیق دانشی می شود. بر مبنای یک بررسی گسترده، ما DCM را به عنوان ایجاد و انتشار محتوای مناسب و ارزشمند مرتبط با برند به مشتریان فعلی یا آینده در پلتفرم های دیجیتال برای توسعه مشارکت، اعتماد و روابط برند مطلوب (در مقابل ترغیب مستقیم مصرف کنندگان به خرید) مفهوم سازی می کنیم. ما همچنین یک چارچوب مفهومی را توسعه می دهیم که ادبیات مهم DCM مبتنی بر مصرف کننده را شناسایی می کند، که شامل  انگیزه های مبتنی بر عملکردهای آگاهانه استفاده و لذت (U & G) ، مطلوبیت و اصالت برای تعاملات DCM می باشد. پیامدهای درجه اول درون تعاملی DCM عبارتند از مشارکت های شناختی، عاطفی و رفتاری مصرف کننده که به ترتیب موجب  رشد معنا بخشی ، هویت و رفتار شهروندی مرتبط با برند می شود. این موارد در نوع خود منجر به پیامدهای درجه دوم و برون تعاملی  DCM شامل اعتماد و نگرش به برند می‌ شوند که به ترتیب در توسعه DCM درجه سوم  نقش دارند که شامل پیامدهای مبتنی بر ارزش مصرف کننده و ارزش ویژه برند مبتنی بر شرکت می باشد. ما نتایج خود را در یک مجموعه از اصول بنیادی (FPها) مرتبط با DCM خلاصه نموده و با جمع بندی پیامدهای کلیدی آنالیز خود، بحث و نتیجه گیری می کنیم.

کلید واژه ها: بازاریابی محتوای دیجیتال؛ مشارکت؛ اعتماد؛ ارزش ویژه برند؛ چارچوب مفهومی

Abstract

In a landscape of growing online consumer/firm interactions, digital content marketing (DCM) which aims to foster consumers’ brand engagement and trust, is on the rise. However, despite significant practitioner interest, academic DCM research is lagging, resulting in an important knowledge gap. Based on an extensive review, we conceptualize DCM as the creation and dissemination of relevant, valuable brand-related content to current or prospective customers on digital platforms to develop their favorable brand engagement, trust, and relationships (vs. directly persuading consumers to purchase). We also develop a conceptual framework that identifies important consumer-based DCM antecedents, including uses-and-gratifications (U&G)-informed functional, hedonic, and authenticity-based motives for DCM interactions. DCM’s first-tier, intra-interaction consequences include consumers’ cognitive, emotional, and behavioral engagement that foster brand-related sense-making, identification, and citizenship behaviors, respectively. These in turn trigger DCM’s second-tier, extra-interaction consequences of brand trust and attitude, which successively contribute to the development of DCM’s third-tier, value-based consequences of consumer and firm-based brand equity. We summarize our findings in a set of Fundamental Propositions (FPs) of DCM and conclude by deriving key implications from our analyses.

Keywords: Digital content marketing; Engagement; Trust; Brand equity; Conceptual framework