مقاله ترجمه شده درک تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی: میانجیگری هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی

دسته بندی:

قیمت: 23500 تومان

تعداد نمایش: 403 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۷ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M894

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  درک تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی: میانجیگری هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی

عنوان کامل انگلیسی:

Understanding the effect of social media marketing activities: The mediation of social identification, perceived value, and satisfaction

چکیده فارسی:

با رواج اینترنت، رسانه های اجتماعی تبدیل به ابزار مهمی برای رویدادهای بازاریابی آنلاین شده اند. افراد و شرکت ها هر دو صفحات هواداری در پلتفرم های آنلاین ایجاد می کنند و فرصت های کسب و کار را با استفاده از رسانه های اجتماعی گسترش می دهند. در حالی که بسیاری از پژوهش های گذشته ،رسانه های اجتماعی را بررسی کرده اند، تعداد کمی از این مطالعات به بررسی تاثیرات فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی پرداخته اند. این پژوهش تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد تدام، قصد مشارکت و قصد خرید را از طریق میانجی گری هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی بررسی می کند. برای بررسی تجربی اثرات فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی، این مطالعه یک بررسی آنلاین برای تجزیه و تحلیل داده های مربوط به  ۵۰۲ کاربر رسانه های اجتماعی انجام داد. نتایج تحلیلی نشان داد که فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی به طور غیر مستقیم از طریق هویت اجتماعی و ارزش درک شده بر رضایتمندی تاثیر می گذارد. در عین حال، هویت اجتماعی و ارزش درک شده به طور مستقیم بر رضایتمندی تأثیر می گذارند که پس از آن، قصد تداوم، قصد مشارکت و قصد خرید را تحت تأثیر قرار می دهد. در نهایت، مفاهیم دانشگاهی و مدیریتی بر اساس نتایج تجربی این مطالعه به عنوان منبعی برای بهبود بازاریابی رسانه های اجتماعی ارائه می شود.

کلیدواژگان: فعالیت های بازاریابی اجتماعی، هویت اجتماعی، ارزش درک شده، قصد تداوم، قصد مشارکت، قصد خرید

Abstract

With the prevalence of Internet, social media has become an important means for online marketing events. Individuals and companies both create fan pages on online platforms and develop business opportunities using social media. While many past studies have investigated social media, few have mentioned the effects of social media marketing activities. This study proposed the effects of social media marketing activities on continuance intention, participation intention and purchase intention via the mediation of social identification, perceived value, and satisfaction. To empirically test the effects of social media marketing activities, this study conducted an online survey on 502 social media users for data analysis. The analytical results indicated that social media marketing activities indirectly affect satisfaction through social identification and perceived value. At the same time, social identification and perceived value directly affect satisfaction that then influences continuance intention, participation intention and purchase intention. Finally, the academic and management implications based on the empirical results of this study are provided as references for the improvement of social media marketing.

Keywords: Social media marketing activities, Social identification, Perceived value, Continuance intention, Participation intention, Purchase intention