مقاله ترجمه شده بازاریابی افراد تأثیرگذار در رسانه های اجتماعی و اینستافیمس (افراد معروف اینستاگرام)

دسته بندی: -

قیمت: 27000 تومان

تعداد نمایش: 238 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1087

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Marketing Intelligence & Planning

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  بازاریابی افراد تأثیرگذار (شاخ های مجازی-اینفلوئنسرها) در رسانه های اجتماعی و اینستافیمس (افراد معروف اینستاگرام)

عنوان کامل انگلیسی:

Instafamous and social media influencer marketing

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله بررسی تأثیرات دو گروه از سلبریتی ها (سلبریتی های اینستاگرام در مقابل سلبریتی های سنتی) بر قابلیت اعتماد منبع ، نگرش برند ، غبطه و حضور اجتماعی است. مدل نظری پیشنهادی شامل نوع سلبریتی به عنوان متغیر مستقل ، حضور اجتماعی به عنوان میانجی گر و خود ناهمخوانی به عنوان تعدیلگر است.

طراحی / روش / رویکرد – مقایسه زوجی تصادفی (سلبریتی اینستاگرام در مقابل سلبریتی سنتی) بین (۱۰۴ نفر) انجام شد.

یافته ها – نتایج نشان می دهد مصرف کنندگانی که در معرض پست های تبلیغات برند سلبریتی های اینستاگرام  قرار می گیرند نسبت به پست های سلبریتی های سنتی،  منبع را قابل اعتمادتر می دانند ، نگرش مثبت تری نسبت به برند مورد تایید آنها دارند ، احساس حضور اجتماعی قوی تری دارند و نسبت به منبع غبطه ی بیشتری می خورند . مدل سازی معادلات ساختاری (Mplus 8.0) و فواصل اطمینان بوتاستراپ نشان می دهد که حضور اجتماعی ، اثرات نوع سلبریتی بر قابلیت اعتماد ، نگرش به برند و بر غبطه را میانجی گری می کند. تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه اثرات تعدیل کننده خود ناهمخوانی واقعی-ایده آل مربوط به ظاهر را نشان می دهد.

پیامدهای عملی – در نهایت ، پیامدهای مدیریتی برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی و برندسازی مبتنی بر تأثیرگذاران اینستاگرام ارائه شده است. از منظر برنامه ریزی بازاریابی ، یافته ها از قدرت بازاریابی افراد تأثیرگذار به عنوان یک استراتژی موثر در برندسازی صحبت می کنند.

ابتکار / ارزش – مقاله در مورد پیامدهای نظری ادبیات بازاریابی در مورد تاییدات سلبریتی ها بحث می کند.

کلمات کلیدی : مدیریت برند ، اینستاگرام ، بازاریابی شبکه های اجتماعی ، تأییدات سلبریتی ها ، حضور اجتماعی ، برند لوکس ، اینستافیمس

Abstract

Purpose: The purpose of this paper is to test the effects of two types of celebrities (Instagram celebrity vs traditional celebrity) on source trustworthiness, brand attitude, envy and social presence. The proposed theoretical model consists of the celebrity type as the independent variable, social presence as the mediator and self-discrepancy as the moderator.

Design/methodology/approach: A randomized two-group comparison (Instagram celebrity vs traditional celebrity) between-subjects experiment (n=104) was conducted.

Findings: The results indicate that consumers exposed to Instagram celebrity’s brand posts perceive the source to be more trustworthy, show more positive attitude toward the endorsed brand, feel stronger social presence and feel more envious of the source than those consumers exposed to traditional celebrity’s brand posts. Structural equation modeling (Mplus 8.0) and bootstrap confidence intervals indicate that social presence mediates the causal effects of celebrity type on trustworthiness, brand attitude and envy. Multiple regression analyses reveal the moderating effects of appearance-related actual–ideal self-discrepancy.

Practical implications: Ultimately, managerial implications for social media marketing and Instagram influencer-based branding are provided. From the perspective of marketing planning, the findings speak to the power of influencer marketing as an effective branding strategy.

Originality/value: The paper discusses theoretical implications for the marketing literature on celebrity endorsements.

Keywords: Brand management, Instagram, Social media marketing, Celebrity endorsements, Social presence, Luxury branding, Instafamous