مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد

دسته بندی:

قیمت: 100,000 ریال

تعداد نمایش: 358 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M369

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد

عنوان انگلیسی:

Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance

چکیده فارسی:

ارتباط نزدیک بین استراتژی های رقابتی و استراتژی های ساختاری به عنوان پیش شرطی برای موفقیت عملکردهای کسب و کار مطلوب به شمار می آید. این تحقیق نشان می دهد که چگونه ارتباط بین فعالیت ها و استراتژی های رقابتی بر روی عملکرد سازمانی را در صنعت بانکداری تاثیر گذار می باشد. یافته های ما نشان می دهد که a) استراتژی های رقابتی باعث اعتدال ارتباط بین عملکرد ها و فعالیت های استراتژیک بازاریابی و عملکردهای سازمانی می گردد، b) تصمیمات راهبردی یکپارچه خاص در مورد عملکردها و فعالیت بازاریابی دارای تاثیر قابل توجهی بر روی عملکرد سازمانی می باشد، و c) عملکرد بانک های محلی در میان گروه های استراتژیک متفاوت بوده که بستگی به کیفیت تناسب راهبردی دارد.

کلیدواژه: فعالیت های خدماتی، تناسب راهبردی، عملیات بانکی، استراتژی

۱– مقدمه

در مطالعات مربوط به مدیریت راهبردی خدمات، ارتباط راهبردی نزدیک بین استراتژی های رقابتی و عملکردها برای سازماندهی خدمات دارای اهمیت زیادی می باشد. علاوه بر این چنین ارتباطات راهبردی برای بدست آوردن رقابت های در سطح جهانی حائز اهمیت می باشد. علاوه بر این استراتژی های بازاریابی که سازگاری را بین بازاریابی و استراتژی های بازاری ایجاد می کند برای عملکرد سازمان ها حائز اهمیت می باشد. از این رو چنین فرایندی ضروری می باشد تا ارتباط بین بازاریابی و استراتژی های رقابتی را درک کنیم و به بررسی این موضوع بپردازیم که چگونه ارتباطات راهبردی تاثیری بر روی عملکرد سازمان ها دارند.

کارایی خدمات سازمانی بستگی به عملکردها دارد در حالی که اثر بخش آن بستگی به بازاریابی مناسب آن دارد. علاوه بر این جنبه های خاصی از خدمات همانند تولید و مصرف همزمان و همچنین مشارکت فعال مشتریان در فرایند تولید وجود دارد. چنین ویژگی هایی از خدمات نیازمند این می باشد که سازمان های خدماتی یکپارچکی را بین استراتژی بازاریابی و عملکردی به وجود آورند. بنابراین تطبیق عملکردها و بازاریابی در موفقیت سازمان ها دارای اهمیت می باشند. در این مقاله ما به بررسی عملکرد استراتژی های موثر، بازاریابی و استراتژی های رقابتی از جنبه های کلی می پردازیم.

 

ص ۵۰۶

تاثیر عملکرد استراتژی ها از طریق روش های تحلیل چند جانبه مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کلی، ما به طور سازگارانه ای به بررسی مفاهیم و انتخاب ابزارهای تحلیلی برای سنجش می پردازیم.

الباقی این مقاله به صورت زیر بخش بندی می گردد. بخش ۲ به توصیف پیشینه نظری می پردازد. فرضیه های مربوطه در بخش ۳ مورد بررسی قرار می گیرد. روش شناسی در بخش ۴ مد نظر قرار می گیرد. نتایج تجربی و کاربرد آن از نظر مدیریت در بخش ۵ و نتیجه گیری نهایی در بخش ۶  صورت می پذیرد.

۲- پیشینه های نظری :

۲٫۱ موضوعات راهبردی در مدیریت بانک های محلی :

غیر دولتی کردن و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطی باعث ایجاد انقلابی در بانک های محلی شده است. ظهور چنین فناوری هایی این امکان را برای این بانک های محلی به وجود آورده است تا خدمات خود را در سطح داخلی، ملی و جهانی ارائه دهند. چنین تغییراتی تسهیلات زمانی و مکانی را برای مشتریان به وجود آورده است. علاوه بر این چنین تغییراتی اگرچه ممکن است باعث کاهش در آمد این بانک های محلی گردد ولی خدماتی را برای مشتریان خاص ایجاد کرده است. این فرایند بانک های محلی را ملزم می کند تا باعث ایجاد درآمدزایی برای گروه خاصی از مشتریان گردد تا باعث توسعه روابط و وظیفه شناسی مشتریان گردد. همان طور که توسط روس و وندرولد بیان شده است، چنین تغییراتی بانک ها را مجبور می سازد تا مقرراتی را برای بانک های محلیی زود بازده تنظیم کنند.

مدیریت موثر و کارآمد این بنگاهها نیازمند یکپارچگی بانکها در حوزه های بازاریابی می باشد.  به این ترتیب بانک ها می بایست استراتژی هایی را بین عملکرد و بازاریابی ایجاد کنند. چنین یکپارچگی هایی می بایست در مسیر تغییر نیازهای مشتریان در بازارهای فعال انجام گیرد. از این رو فرایندهای راهبردی در بخش های بازاری یک فرایند توجیه پذیر می باشد. بررسی های ما به یکپارچگی فعالیت های راهبردی در بازارها می پردازد و به تحقیق در ارتباط با استراتژی های مورد نیاز برای بالا بردن عملکردهای تجاری اقدام می ورزد.

پاسخ دهید