مقاله ترجمه شده رسانه اجتماعی-استفاده از اینستاگرام و مزایای عملکرد آن

دسته بندی:

قیمت: 18000 تومان

تعداد نمایش: 452 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M801

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  رسانه اجتماعی – استفاده از اینستاگرام و مزایای عملکرد آن (مطالعه موردی زنان فروشنده آنلاین در اندونزی)

عنوان انگلیسی:

Media Social – Instagram Usage And Performance Benefit (Case Study On Housewives Online Seller In Indonesia)

چکیده فارسی:

هدف: اهداف این مطالعه تعیین تأثیر سازگاری، اثربخشی هزینه، اعتماد و تعامل بر استفاده و تأثیر رسانه‌های اجتماعی (اینستاگرام) بر عملکرد غیرمالی و عملکرد مالی است.

طراحی/ روش/ رویکرد: این یک رویکرد مطالعه کمی است. تحلیل‌های آماری مبتنی بر داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق پرسشنامه بررسی آنلاین و آفلاین از ۲۶۵ فروشنده آنلاین خانه‌دار (زن) در اندونزی با روش نمونه‌برداری تصادفی بودند. مدل‌سازی معادله ساختاری (SEM) برای آزمایش فرضیه‌ها به کار برده شد.

یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق عبارت‌اند از: ۱) سازگاری هیچ تأثیری بر استفاده از اینستاگرام ندارد، ۲) اثربخشی هزینه تأثیر مثبت شدیدی بر استفاده از اینستاگرام دارد، ۳) اعتماد تأثیر مثبتی بر استفاده از اینستاگرام دارد، ۴) تعامل تأثیر شدیداً مثبتی بر استفاده از اینستاگرام دارد، ۵) استفاده از اینستاگرام تأثیر شدیداً مثبتی بر عملکرد غیرمالی دارد و ۶) استفاده از اینستاگرام هیچ تأثیری بر عملکرد مالی ندارد.

محدودیت‌ها/ دلالت‌های تحقیق: این مطالعه در انتخاب نمونه محدودشده است. نمونه‌ها تنها فروشندگان آنلاین خانه‌دار اندونزی را پوشش داد که تعمیم‌پذیری یافته‌ها را محدود می‌کند.

دلالت‌های عملی: انتظار می‌رود که اینستاگرام همواره قادر به نوآوری و به‌روزرسانی خصوصیات با کیفیت بهتر باشد تا بتواند هم چنان توسط فروشندگان آنلاین خانه‌دار استفاده شود. و برای فروشندگان آنلاین خانه‌دار در سورابایا  انتظار می‌رود که عوامل مختلف را در انتخاب رسانه فروش آنلاین مخصوصاً اینستاگرام در نظر بگیرند. این مسئله بسیار اهمیت دارد چراکه تنها بر عملکرد غیرمالی تأثیر خواهد گذاشت.. انتخاب رسانه فروش درست تأثیری مثبت بر توسعه جهان کسب‌وکار به جهانی بزرگ‌تر دارد.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلمات کلیدی: فروشنده آنلاین، سود عملکرد، رسانه اجتماعی، اینستاگرام

ABSTRACT

Purpose: The purposes of this study are to determine the effect of compatibility, cost effectiveness, trust, and interactivity on the use and the effect of media social (instagram) on the non-financial performance and financial performance.

Design/methodology/approach: This is a quantitative study approach. Statistical analyses were based on the data collected, through online and offline survey questionnaire from 265 housewife online seller in Indonesia with the accidental sampling technique. Structural Equation Modelling (SEM) was used to test the hypotheses.

Findings: The findings in this research are: (1) compatibility has no impact on the use of Instagram, (2) cost effectiveness has a strong positive impact on the use of Instagram,(3) trust has a npositive impact on the use of Instagram, (4) interactivity has a strong positive impact on the use of Instagram, (5) the use of Instagram has a strong positive impact on non-financial performance, and (6) the use of Instagram has no impact on financial performance

Research limitations/implications: This study is limited in selection of samples. The samples only covered on online seller from housewife in Indonesia which limits generalizability of the findings.

Practical implications: Instagram is expected to always be able to innovate and update features with better quality so that it can still be used by online sellers from housewife. And for online sellers from house wife in Surabaya are expected consider various factors in the selection of online sales media, especially Instagram. This is very important because it will affect only the non-financial performance. The selection of the right sales media will have a positive impact on developing the business world to become bigger.

Paper type: Research paper

Keyword: Online Seller, Performance Benefit, Social Media-Instagram