مقاله ترجمه شده تأثیر انگیزه کاری و رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان: نقش میانجی مشارکت کارکنان

مشخصات محصول
قیمت:39000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: m1420

نام ناشر (پایگاه داده): BUSINESS PERSPECTIVES

نام مجله:   Problems and Perspectives in Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تأثیر انگیزه کاری و رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان: نقش میانجی مشارکت کارکنان

عنوان کامل انگلیسی:

Effect of work motivation and job satisfaction on employee performance: Mediating role of employee engagement

چکیده فارسی:

شرکت ها برای دستیابی به مزیت رقابتی به منظور بهبود عملکرد باید بر تحولات فناوری تمرکز کنند . شرکت ها برای دستیابی و بهبود عملکرد، به مشارکت فعال کارکنان از طریق تحریک انگیزه و تحقق رضایت شغلی نیاز دارند. این پژوهش با هدف تحلیل تأثیر انگیزش و رضایت شغلی بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش میانجی مشارکت کارکنان انجام شده است. نمونه تحقیق شامل شرکت های فناوری اطلاعات (IT) مستقر در شهرهای جاکارتا و باندونگ اندونزی است. پاسخ دهندگان ،  توسعه دهندگان سیستم هستند که فعالیت های توسعه سیستم را برای یک پروژه یا بخشی از یک پروژه در حال اجرا،  انجام می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، ۱۰۳ پاسخ از توسعه دهندگان فناوری اطلاعات به دست آمد. برای تحلیل مدل تحقیق، از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار SMART PLS Ver 3.0 استفاده می شود. یافته های تجربی ثابت می کند که انگیزش تأثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان فناوری اطلاعات دارد، در حالی که رضایت شغلی مستقل است. مشارکت کارکنان مستقیماً بر عملکرد کارکنان تأثیر نمی گذارد، اما اثر میانجی آن از طریق انگیزش و رضایت شغلی می تواند تأثیر معناداری بر عملکرد کارکنان داشته باشد. یافته‌های تحقیق دارای مفاهیم مدیریتی است، برای تقویت مشارکت کارکنان، باید انگیزه به منظور فعالیت و نوآوری بیشتر تحریک شود و دستیابی به نتایج مطلوب را تسهیل کند.

کلمات کلیدی: کارکنان فناوری اطلاعات، مدیریت، سازمان ها، رفتار، مشارکت

Abstract

Technological developments are things that must be followed by companies to achieve a competitive advantage to improve performance. To achieve and improve performance, companies need active employee engagement by encouraging motivation and fulfilling their job satisfaction. This study aims to analyze the effect of motivation and job satisfaction on performance with employee engagement as a mediating variable. The research sample is Information Technology (IT) companies located in the cities of Jakarta and Bandung, Indonesia. Research respondents are system developers who handle system development activities for a project or part of an ongoing project. By using the convenience sampling technique 103 responses were obtained from IT developers. The research model analysis method uses Partial Least Square (PLS) with SMART PLS Ver 3.0 software. Empirical findings prove that motivation has a positive effect on the performance of IT employees, while job satisfaction is independent. Employee engagement does not directly affect employee performance, but the effect of mediation through motivation and job satisfaction can have a significant effect on employee performance. The research findings have managerial implications, in increasing high employee involvement, motivation needs to be encouraged to be more active and innovative, and facilitate the achievement of the desired results.

Keywords: IT employees, management, organizations, behavior, engagement

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد