مقاله ترجمه شده : انگیزش سازمانی، رضایت شغلی کارکنان و عملکرد سازمانی

دسته بندی:

قیمت: 22000 تومان

تعداد نمایش: 961 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M777

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  انگیزش سازمانی، رضایت شغلی کارکنان و عملکرد سازمانی : یک مطالعه تجربی در شرکت های حمل و نقل کانتینری در تایوان

عنوان انگلیسی:

Organizational motivation, employee job satisfaction and organizational performance An empirical study of container shipping companies in Taiwan

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مطالعه بررسی تاثیر انگیزه بر رضایت شغلی و عملکرد سازمانی در شرکت های حمل و نقل  کانتینری در تایوان می باشد. چهار بعد انگیزه بر اساس یک تحلیل عامل اکتشافی شناسایی شدند که شامل پاداش، موفقیت شغلی، امنیت شغلی و محیط کار می باشد. علاوه بر این، پنج بعد رضایت شغلی شناسایی شد که عبارتند از: سیاست شغلی، استقلال شغلی، سختی کار، عملکرد شغلی و وضعیت شغلی. ابعاد عملکرد سازمانی شامل عملکرد مالی و غیر مالی است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – به منظور خلاصه کردن تعداد زیادی ازداده های متغیرهای انگیزش، رضایت شغلی و ویژگی های عملکرد سازمانی برای شناسایی عوامل اصلی، از تحلیل عاملی استفاده شده است. آزمونهای پایایی بر اساس آلفای کرونباخ و ضرایب همبستگی اصلاح شده برای بررسی سازگاری داخلی پاسخ های پرسشنامه استفاده شده است. آزمون های آنوا برای بررسی تفاوت  در نگرش پاسخ دهنده ها برای این عوامل با توجه به نمونه آماری استفاده شدند. در نهایت، تحلیل مدل رگرسیون چندگانه برای بررسی روابط بین انگیزش، رضایت شغلی و عملکرد سازمانی انجام شد.

یافته ها – نتایج نشان داد که پاداش و عملکرد شغلی تاثیر مثبتی بر روی ابعاد عملکرد مالی مانند بازده دارائی، نرخ رشد معاملات و سودآوری دارد در صورتی که محیط کاری و استقلال شغلی تاثیر مثبتی بر ابعاد عملکرد غیر مالی، مانند خدمات مشتری، بهره وری کارکنان و کیفیت خدمات دارد.

Abstract:

Purpose : The purpose of this study is to evaluate the effect of motivation on job satisfaction and organizational performance in the context of container shipping companies in Taiwan. Four motivation dimensions were identified based on an exploratory factor analysis, including remuneration, job achievement, job security and job environment. In addition, five job satisfaction dimensions were identified, namely: job policy, job autonomy, job workload, job performance and job status. Organizational performance dimensions included financial and non-financial performance.

Design/methodology/approach

Factor analysis was used to summarize a large number of motivation, job satisfaction and organizational performance attributes to identify the crucial factors. Reliability tests based on Cronbach’s alpha and corrected item-total correlation coefficients was used to test the internal consistency of questionnaire responses. ANOVA tests were subsequently used to test for differences in respondents’ perception of these factors according to selected demographics. Finally, a multiple regression model analysis was conducted to examine the relationships between motivation, job satisfaction and organizational performance.

Findings

Results indicated that remuneration and job performance had a positive effect on financial performance dimensions such as return on assets, turnover growth rate and profitability while job environment and job autonomy had a positive effect on non-financial performance dimensions, such as customer service, employee productivity and service quality.

Originality/value

This study has drawn attention to the importance of the relationships between motivation, job satisfaction and organizational performance in the container shipping context. The findings have significant implications for researchers and shipping practitioners. Despite the existence of research on the inter-relationships between motivation, job satisfaction and organizational performance in other disciplines, no empirical study was discussed in previous shipping or transportation-related research.