مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: انگیزش توانایی های بالقوه تیم ها بررسی و توسعه مدل بین سطحی چن و کانفر ۲۰۰۶ درباره انگیزش تیمها

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 439 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۶ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M87

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: انگیزش توانایی های بالقوه تیم ها بررسی و توسعه مدل بین سطحی چن و کانفر ۲۰۰۶ درباره انگیزش تیمها

عنوان انگلیسی:

The motivating potential of teams: Test and extension of Chen and Kanfer’s (2006) cross-level model of motivation in teams

چکیده فارسی:

مقدمه

هر چند مطالعات سطح فردی و تیمی در باره فرایندهای انگیزشی زیاد است،‌اما تعداد کمی از آنها این پدیده را بین سطوح مرتبط کرده است. برای پر کردن این شکاف، ما براساس مدل تئوریکی چند سطحی چن و کانفار ۲۰۰۶ درباره انگیزش تیمها و برای مدل چند سطحی روابط بین عملکرد و انگیزش افراد و تیمها را بررسی و آزمون می کنیم. داده ها از دو نمونه از دانشجویان است که وظایف تیمی را به صورت همزمان اجرا می کنند و روابط مستقیم و با واسطه بین سطحی را بین عملکرد قبلی تیم،‌ کارایی و فرایندها با کارایی در سطح فردی،‌تلاش درجهت اهداف،‌و عملکرد را بررسی می کنند. یافته ها از تنظیمات چند سطحی و مبتنی بر سیستم عملکردوانگیزش در تیمها حمایت می کنند. هم چنین یافته ها درباره این مبحث که آیا فرایندهای انگیزشی بر عملکرد قبلی تاثیرگذار هستند نیز اشاره دارند.

همزمان با استفاده رو به رشد تیمهای مستقل در سازمانهای کاری، توجه به انگیزه کاری در محتوای تیمی در طول دو دهه گذشته ادامه دارد. با توسعه تئوری های انگیزش کاری و تیمها، چن و کانفر ۲۰۰۶ مدل تئوریکی توسعه دادند که انگیزش تیمها رابه عنوان یک پدیده چند سطحی و سیستمی که شامل سطوح موازی  و مرتبط به یکدیگر فردی، تیمی و فرایندهای بین سطحی است. بنابراین تنها تحقیقات تجربی محدودی انگیزش فردی یا تیمی را از دید چند سطحی در نظر میگیرد. تحقیقات محدودی بر انگیزش در تیمها تا امروز بر استقرار فرایندها و زیرساختهای انگیزش در سطح فردی و تیمی به صورت موازی و همزمان دارد. شواهد اولیه این تحقیق نشان می دهند که زیرساختهای انگیزشی در سطوح فردی و تیمی به صورت عملیاتی مشابه یکدیگر هستند و به یکدیگر مرتبطند و در سطوح فردی و تیمی به صورت مشابه عمل می کنند. برعکس، روابط بین سطحی بین انگیزش فردی وتیمی کمتر شناخته شده ( استثنائاتی در تحقیق چن و بلیسه ۲۰۰۲، واتسون و چمر و پریزر ۲۰۰۱ وجود دارد.)/

به این ترتیب هدف اولیه این مطالعه آزمون تجربی مفروضات مدل چند سطحی و جامع عملکرد و انگیزش تیمی و فردی است. براساس تئوری چن و کانفر ۲۰۰۶،‌تئوری سازی و تحقیقات قبلی درباره انگیزش، مدل نشان داده شده در شکل ۱ را بررسی می کنیم که روابط مستقیم و واسط بین سطحی بین عملکرد سطح فردی و تیمی، کارایی، عقاید، تلاش در جهت اهداف و فرایند اقدامات و عملکرد بعدی را بررسی می کند. مطابق با تحقیق چن و کانفر تاکید ما در این تحقیق بر تاثیر بالا به پایین ( مفهومی)متغیرهای سطح تیمی بر خروجی های سطح فردی است، و به همین ترتیب تاثیر پایین به بالای متغیرهای فردی بر خروجی های سطح تیمی می باشد. در عوض، تمرکز بر تاثیرات بالا به پایین مرحله منطقی بعدی در تقویت شناخت ما از انگیزش چند مرحله ای در تیمهاست که تاثیرات بالا به پایین  نسبت به تاثیرات پایین به بالا بسیار فوری و قدرتمند هستند. بنابراین هدف اولیه تحقیق ما آزمون تجربی کاملی از روابط بین سطحی است که توسط چن و کانفر انجام شد و ملاحظه فرایندهای واسط کلیدی است که انگیزه های تیمی و فردی را بین سطوح توسعه می دهند. در نهایت بحث می کنیم که این شیوه بین سطحی به ما اجازه می دهد که انحراف بیشتری را انگیزش سطح فردی و تیمی و عملکرد به نسبت تنظیمات تک بعدی این پدیده توضیح دهیم.