مقاله ترجمه شده اندازه گیری سود خالص خدمات آزمایشگاهی: یک مطالعه موردی در ایران

مشخصات محصول
قیمت:19000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۸

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H684

نام ناشر (پایگاه داده): ncbi

نام مجله:   MJIRI

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  اندازه گیری سود خالص خدمات آزمایشگاهی: یک مطالعه موردی در ایران

عنوان کامل انگلیسی:

Measuring the net profit of laboratory services: A case study in Iran

چکیده فارسی:

زمینه: آزمایشگاه های بالینی برای بقا در محیط کاملاً رقابتی امروز ، باید منابع خود را به صورت علمی و درست مدیریت کنند. در این زمینه ، برای تعیین سودآوری یا زیان آزمایشگاه ها ، باید اصول علمی اقتصادی در نظر گرفته شود. بنابراین ، در این مطالعه ، سود خالص خدمات آزمایشگاهی بر اساس اصول علمی – اقتصادی اندازه گیری شده است.

روش ها: این مقاله یک مطالعه کاربردی با رویکرد توصیفی- پس رویدادی بود. از بین ۶۱ آزمایشگاه کرمان در  ایران یک آزمایشگاه که بالاترین تعداد آزمایش را در بین آزمایشگاه های این شهر انجام داده بود انتخاب شد. علاوه بر این ، به دلیل دسترسی آسان ، بیشترین مراجعه کننده را در بین آزمایشگاه های شهر داشت. مطالعه حاضر دارای دو مرحله اصلی بود: (۱) اندازه گیری قیمت خدمات و (۲) محاسبه سود خالص آزمایشگاه مورد مطالعه. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) به عنوان یک مدل اقتصادسنجی و نرم افزار اکسل انجام شد.

یافته ها: بیشترین هزینه مربوط به هزینه های مستقیم (۲۸/۷۸ درصد) بود، که کالاهای مصرفی (۲۶/۴۷ درصد) و منابع انسانی متخصص و تدارکات (۳۱/۴۶ درصد) بیشترین سهم را از این هزینه ها داشته اند. در گروه های آزمایش ، گرانترین آزمایش ها مربوط به آزمایشات هورمونی (۲۳٫۰۳٪) و شیمی بالینی (۲۰٫۸۴٪) بود. کل هزینه ، درآمد و سود خالص آزمایشگاه مورد بررسی به ترتیب ۶۴۱٫۶۴۵    ،   ۱٫۳۹۰٫۹۴۲   و ۷۴۹٫۲۹۷ دلار بود. پس از انجام تجزیه و تحلیل حساسیت (۵۰٪ افزایش در فراوانی آزمایش ها) ، مقادیر زیر بدست آمد: به ترتیب ۹۸۷٫۰۷۱      ، ۲٫۰۸۶٫۴۱۳    و ۱٫۰۹۹٫۳۴۲٫

نتیجه گیری: برخی از گروه های آزمایشی در آزمایشگاه مورد مطالعه سودآوری نداشتند و این به دلیل هزینه بالای این آزمایشات و تعرفه های غیرمنطقی بود. یکی از راه های غلبه بر این مشکل افزایش تعداد آزمایش ها است.

واژه های کلیدی: قیمت تمام شده ، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ، سود خالص ، آزمایشگاه های بالینی ، تعرفه ها

Abstract

Background: Clinical laboratories need to manage resources properly and scientifically to survive in today’s highly competitive environment. In this context, scientific-economic principles should be considered to determine the profitability or loss of laboratories. Thus, in this study, the net profit of laboratory services was measured based on scientific-economic principles.

Methods: This was an applied research with descriptive-retrospective approach. A laboratory was selected from 61 laboratories of Kerman, Iran, which performed the highest number of tests among the laboratories of this city. In addition, due to easy access, it was the most visited laboratory by patients. The present study had 2 main phases: (1) measuring the price of services and (2) calculating the net profit of the studied laboratory. Data analysis was performed using activity- based costing (ABC) as an econometric model and Excel software.

Results: The highest charges were related to direct costs (78.28%); consumable goods (47.26%) and professional and logistic human resources (46.31%) had the highest share of these costs. In the test groups, the most expensive tests belonged to the hormones (23.03%) and clinical chemistry (20.84%). Total cost, revenue, and the net profit of the studied laboratory were 641 645, 1 390 942, and 749 297 USD, respectively. After doing sensitivity analysis (50% increase in the frequency of tests), the following values were obtained: 987 071, 2 086 413, and 1 099 342, respectively.

Conclusion: Some test groups in the studied laboratory were not profitable, and this was due to the high cost of these tests and illogical tariffs. One way to overcome this problem is to increase the frequency of laboratory tests.

Keywords: Clinical laboratories; Cost price; Direct and indirect costs; Net profit; Tariffs.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد