مقاله ترجمه شده اقتصاد سیاسی در بانکداری رابطه ای

مشخصات محصول
قیمت:57000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی ترویجی(Review article)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H536

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Research in International Business and Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  اقتصاد سیاسی در بانکداری رابطه ای

عنوان کامل انگلیسی:

The political economy of relationship banking

چکیده فارسی:

به دلیل بحران مالی جهانی ، بانک ها با توجه به تغییرات عمیق در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ، نیاز به بازبینی وضعیت خود دارند. از یک طرف ، ما بر مزایای بانکداری رابطه ای تأکید می کنیم ، که ارتباط نزدیک با مشتریان بانکی برقرار می کند. بانکداری رابطه ای از طریق یک جهت گیری بلند مدت ، باعث ایجاد انگیزه می شود و از نیازهای بلند مدت مشتریان بانک پشتیبانی می کند و منجر به کاهش نابرابری و نوآوری بیشتر شرکت می شود. از طرف دیگر ، رابطه متقابل بین سیاست و بانکداری رابطه ای می تواند جنبه های تاریک داشته باشد. اول ، با ایجاد مرزهای جدید و رقابت در بانکداری ، ممکن است بانکداری رابطه ای مستعد مداخلات سیاسی باشد. دوم ، شوک به بانکداری رابطه ای می تواند به وام گیرندگان منتقل شود. ما بررسی می کنیم که چگونه بانکداری رابطه ای می تواند بر مشکلات خود غلبه کند.

واژه‌های کلیدی: بانکداری ، بانکداری رابطه ای ، بحران مالی ، مداخله سیاسی ، سیاست

Abstract

In the aftermath of the global financial crisis, banks need to reevaluate their position in light of profound changes in the economic, social, and political landscape. On the one hand, we emphasize the benefits of relationship banking, which establishes close contact with bank customers. Through a long-term orientation, relationship banking aligns incentives and supports the long-term needs of bank customers, leading to reduced inequality and greater firm innovation. On the other hand, the interaction between politics and relationship banking can have dark sides. First, with new borders arising and competition in banking affected, relationship banking might be particularly prone to political interference. Second, a shock to the relationship bank can be transmitted to its borrowers. We analyze how relationship banking can overcome its drawbacks.

Keywords: Banking, Relationship banking ,Financial crisis ,Political interference ,Politics

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد