مقاله ترجمه شده ارزیابی کیفیت افشاء اطلاعات حسابداری زیست محیطی سازمانی براساس مدل جستجوی تصویر

مشخصات محصول
قیمت:55000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H593

نام مجله:   Journal of Cleaner Production

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  ارزیابی کیفیت افشاء اطلاعات حسابداری زیست محیطی سازمانی براساس مدل جستجوی تصویر

عنوان کامل انگلیسی:

Quality Evaluation of Enterprise Environmental Accounting Information Disclosure Based on Projection Pursuit Model

چکیده فارسی:

این مقاله مجموعه ای از سیستم های ارزیابی را برای تقویت نظارت چین بر کیفیت افشاء اطلاعات حسابداری زیست محیطی و بهبود این کیفیت ، ارائه کرده است. بر اساس اصول “مربوط بودن” و “قابلیت اطمینان” ، ۲۸ شاخص ارزیابی انتخاب شد و یک مدل جستجوی تصویر(Projection Pursuit) ابتکاری ، با توجه به ویژگی های داده های ارزیابی در این مطالعه معرفی شد. این مدل نه تنها می تواند بر تداخل موزون مصنوعی و محدودیت های موجود در ساختار داده های روش ارزیابی سنتی فائق شود،  همچنین می تواند به استواری ، توانایی ضد تداخل و دقت بهتر هنگام پردازش داده های غیرخطی با ابعاد بالا، دست یابد. این مطالعه برای بررسی سادگی و کارایی این روش ، ۳۴ شرکت بورسی در زمینه نیروگاه حرارتی در چین را به عنوان نمونه انتخاب کرده است. نتایج ارزیابی شاخص های اصلی کمّی نشان داد که سطح افشاء کل نمونه پایین است ، که نشان می دهد اطلاعات افشاء شده توسط هر شرکت قابل توجه نیست. پس از بررسی  مشخص شد نتایج اساساً با داده های اصلی سازگار هستند. در نهایت ، این مقاله مسائل مربوط به افشاء نتایج ارزیابی را آنالیز کرده و پیشنهادات عملی ارائه شده است.

کلمات کلیدی: اطلاعات حسابداری زیست محیطی؛ کیفیت افشاء، مدل جستجوی تصویر

Abstract                                                                                                     

To strengthen China’s supervision of the quality of environmental accounting information disclosure and improve this quality, this paper established a set of evaluation systems. Based on the principles of “relevance” and “reliability”, ۲۸ evaluation indicators were selected, and a projection pursuit model was innovatively introduced according to the characteristics of the evaluation data in this study. This model can not only overcome the artificially weighted interference and restrictions on the data structure of the traditional evaluation method but also can achieve better robustness, anti-interference ability and accuracy when processing high-dimensional nonlinear data. To test whether the method is simple and effective, the study selected 34 thermal power listed companies in China as a sample. The evaluation results of the key quantitative indicators showed that the disclosure level of the whole sample is low, which indicates that the information disclosed by each enterprise is not substantial. After verification, the results are basically consistent with the original data. Finally, this paper analyzed the problems in the disclosure of the evaluation results and proposed feasible suggestions.

Keywords: environmental accounting information; disclosure quality; projection pursuit model

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد