مقاله ترجمه شده : افسردگی و طرز ایستادن و قرارگیری در بیماران مبتلا به پارکینسون.

دسته بندی: -

قیمت: 23000 تومان

تعداد نمایش: 432 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: P5

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  افسردگی و طرز ایستادن و قرارگیری  در بیماران مبتلا به پارکینسون.

عنوان انگلیسی:

Depression and posture in patients with Parkinson’s disease

چکیده فارسی:

پس زمینه: افسردگی علامت مهم غیر حرکتی بیماری پارکینسون  (PD) می باشد که به میزان قابل توجهی روی فعالیت های روزانه بیماران درگیر اثر میگذارد. به علاوه، وضعیت قرارگیری خمیده که مشخصه ی بیماران با PD است با افسردگی در ارتباط است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین حضور نشانه های افسردگی و وضعیت قرارگیری در بیماران با PD است.

روش ها: چهل و شش بیمار با PD خفیف تا متوسط بکار گرفته شدند. بیماران به گروه های افسرده و غیر افسرده مبنی بر امتیازات فهرست افسردگی Beck تقسیم شدند. تمام بیماران متحمل آنالیز حرکتی شدند که در وضعیت ایستاده ی درست همراه با سیستم ضبط حرکت انجام شد.

نتایج: هیچ تفاوتی در ویژگی های بالینی بین گروه های افسردگی (n = 22) و بدون افسردگی ( n = 24) وجود نداشت. در وضعیت ایستاده، بیماران با افسردگی خمیدگی قدامی سر را از لگن و فاصله ی افزایش یافته ی بین سر و لگن را نشان میدهد. شدت افسردگی با درجه ی خمیدگی در سطح پایین تنه و درجه ی خمیدگی قدامی سر، و تنه از لگن و اساس حمایت در ارتباط است.

استتناج: بیماران با PD و افسردگی افزایش خمیدگی در سطح لگن را نشان دادند، که باعث میشود تنه به سمت جلو خمیده شود. به علاوه، شدت افسردگی با درجه ی خمیدگی قدامی سر و لگن در ارتباط است. این یافته ها نشان میدهند که وضعیت خمیدگی، مخصوصاً از سطح لگن، میتواند مارکری از افسردگی در بیماران با PD باشد.

کلمات کلیدی: بیماری پارکینسون، افسردگی، وضعیت قرار گیری

Abstract

Background: Depression is an important non-motor symptom of Parkinson’s disease (PD) that significantly impacts the daily activities of affected patients. Furthermore, the stooped posture that characterizes patients with PD has also been associated with depression. The purpose of this study was to investigate the relationship between the presence of depressive symptoms and body posture in patients with PD. Methods: Forty-six patients with mild-to-moderate PD were recruited. The patients were divided into depression and no depression groups based on Beck Depression Inventory scores. All patients underwent kinematic analysis conducted in the upright standing posture with a motion capture system. Results: There were no differences in clinical characteristics between the depression (n = 22) and no depression groups (n = 24). In the standing position, patients with depression showed anterior tilting of the head from the pelvis and an increased distance between head and pelvis. The severity of depression was correlated with the degree of flexion at the lower trunk level and the degree of anterior tilting of the head, neck, and trunk from the pelvis and base of support. Conclusions: Patients with PD and depression showed increased flexion at pelvis level, which caused the trunk to tilt anteriorly. In addition, the severity of depression was correlated with the degree of anterior tilting of the head and trunk. These findings suggest that stooped posture, especially from the pelvis level, could be a marker of depression in patients with PD.