مقاله ترجمه شده : تاثیر اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی بر ارزش بازار شرکت های تولیدی عرضه شده در بورس

دسته بندی: -

قیمت: 17000 تومان

تعداد نمایش: 446 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H362

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تاثیر اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی بر ارزش بازار شرکت های تولیدی عرضه شده در بورس در نیجریه

عنوان انگلیسی:

Effect Of Human Capital Accounting Information On Market Value Of Quoted Manufacturing Firms In Nigeria

چکیده فارسی:

هدف این مطالعه بررسی تأثیر اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی بر ارزش بازار شرکت ها، با اشاره ویژه به بخش مواد مصرفی از شرکت های تولیدی عرضه شده در بورس اوراق بهادار نیجریه می باشد. مطالعه به طور کلی بر اساس داده های ثانویه به عنوان منبع اصلی داده ها متکی بود. از آمار توصیفی برای توصیف و خلاصه کردن رفتار متغیرها در این مطالعه استفاده شده است. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات مرتبه ای مورد آزمون قرار گرفتند. و برای بررسی رابطه بین متغیرها، ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. آماره های جارک-برا (آزمون نرمال بودن)  نیز برای تعیین تاثیر متغیرهای مستقل (پاداش مدیریت، هزینه های بهداشتی و امنیتی، هزینه های گردش نیروی کار و مزایای بازنشستگی) بر متغیر وابسته (اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد، تنها افشای مدیریتی و هزینه های امنیتی و بهداشتی تأثیر منفی بر سود  حاصل از هر سهام (Eps) شرکت های نمونه گیری شده ما داشته است. بنابراین توصیه می شود که به  دارایی های سرمایه  انسانی بها داده شود و آن را به عنوان یک ارزش در صورت های مالی برای جداسازی هزینه ها  از سایر هزینه های سرمایه ای منعکس کنند چون سرمایه انسانی کل نیروی کار را تغییر می دهد و راه هایی برای دستیابی به موفقیت های بیشتر در ارزش شرکت ها است.

Abstract

This study aims to investigate the effect of Human Capital Accounting Information on the Market Value of firms, with particular reference to the consumables sector of quoted manufacturing firms on the Nigerian Stock Exchange. The study relied primarily on secondary data as the main source of data. Descriptive statistics was used to describe and summarize the behaviour of the variables in the study. The hypotheses were tested using Ordinal Least Square Regression and in examining the association among the variables, Pearson Correlation Coefficient was employed. Jarque-Bera (JB) Statistics (normality test) was also used to ascertain the impact of independent variables (management remuneration, health and security cost, labour turnover cost and retirement benefits) on our dependent variable (human capital accounting information). From the results of analysis only managerial disclosure and health and security costs were found to have a negative effect on our sampled companies’ Earnings Per Share (EPS). Therefore, it was recommended that there is need to value Human Capital Assets and that it will be reflected as a value in the Financial Statements to disintegrate the cost from other capital expenditure since human capital transforms the entire workforce and paves ways for greater achievements in firms value.