مقاله ترجمه شده روانشناسی :  سهم انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن

دسته بندی: -

قیمت: 8000 تومان

تعداد نمایش: 541 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۰ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R9

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  سهم انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن

عنوان انگلیسی:

Contributions of cognitive inflexibility to eating disorder and social anxiety symptoms

چکیده فارسی:

اختلالات خوردن و اضطراب اجتماعی بسیار زیاد با هم رخ می دهند. این اختلالات در ترسهای ارزیابی اجتماعی مشترک هستند، (که) احتمالا به وسیله سبک ها و محتوای شناختی مشابه حفظ می شود، که یک ناتوانی برای پاسخ منعطف یا انطباقی به شرایط غیرمنتظره را در بر می گیرد. هرچند، نقش انعطاف ناپذیری شناختی در اختلالات خوردن در رابطه با اضطراب اجتماعی مورد بررسی قرار نگرفته است.

هدف: در این مطالعه، ارتباط بین نشانگان اختلال خوردن و انعطاف ناپذیری شناختی، در حالی که اضطراب اجتماعی را توجیه می کند، مورد بررسی قرار می گیرد.

روش: شرکت کنندگان(۴۶۱) دانشجوی دوره لیسانس بودند که جزییات و زیرمقیاس خشکی شناختی پرسشنامه ۱۲ آیتمی انعطاف پذیری، مقیاس تشخیصی اختلالات خوردن، مقیاس اضطراب تعاملی اجتماعی را پر کردند.

نتایج: نشانگان اختلال خوردن و اضطراب اجتماعی هر دو به طور مثبت با انعطاف ناپذیری شناختی همبستگی داشتند. بعداز کنترل اضطراب اجتماعی، رابطه بین نشانگان اختلال خوردن و انعطاف ناپذیری شناختی قوی باقی ماند.

بحث: بررسی بیشتر بر روی انعطاف ناپذیری شناختی در اختلالات خوردن و اضطراب اجتماعی همراه در نمونه های بالینی جالب است. ما پیشنهاد می کنیم جهت گیری های آینده انعطاف ناپذیری شناختی را به عنوان سازه مهم تشخیصی گذرا برای اختلالات خوردن و اختلات اغلب همراه در تطابق با معیارهای حوزه تحقیقی  NIMH مورد بررسی قرار گیرد.

اختلالات خوردن(EDs) و اضطراب اجتماعی(SA) هر کدام غالبا” اختلالاتی هستند که با هم رخ می دهند و شباهتهای  ظاهری(پدیداری) یکسانی دارد. اضطراب اجتماعی دومین اختلال متداول تر اضطرابی است که با اختلالات خوردن رخ می دهد، دوم تنها برای فوبیای خاص (هادسون، هریپی، پوپه و کسلر، ۲۰۰۷). هرچند، برخلاف فوبیای خاص، که محدود به موقعیتهای مشخصی هستند، اضطراب اجتماعی بر موقعیتهای بی شماری تاثیر می گذارد( مناتی، دی بویر، ویکس و هیمبرگ، ۲۰۱۵؛ ونگ، گوردون و هیمبرگ، ۲۰۱۴). تخمینات برای شیوع تمام عمر اضطراب اجتماعی در پرخوری عصبی(BN) یا اختلال پرخوری(BED) از ۲۰% تا تقریبا” ۳۰% متغییر است(کسلر و دیگران، ۲۰۱۳). اختلال خوردن و اضطراب اجتماعی همچنین سبک ها و محتوای شناختی مشترکی دارند. هم اختلال خوردن و هم اضطراب اجتماعی، اضطراب و ترس درباره ارزیابی اجتماعی  به وسیله دیگران را شامل می شود و این ناراحتی ها اعم ازاینکه درباره ارزیابی  خوردن، تصویر بدنی یا در جریان موقعیتهای اجتماعی باشند، شدیدا” پایدار و انعطاف ناپذیر هستند(مناتی و دیگران، ۲۰۱۵؛ تچانتوریا و دیگران، ۲۰۱۱ ). علیرغم همپوشی بین اختلالات خوردن و اضطراب اجتماعی، انعطاف پذیری شناختی به طور همه جانبه در هر دو اختلال به صورت همزمان مورد بررسی قرار نگرفته است.

انعطاف ناپذیری شناختی فقدان آگاهی  از گزینه ها وقتی موقعیت های غیرمنتظره پیش می آید و عدم اشتیاق  یا ناتوانی برای انطباق با چنین چالشهای در نظر گرفته می شود(رابرت، بارتل، لوپز، تچانتوریا و تراشیور، ۲۰۱۱). در حالی که معیارهای خودسنجی، تجربه ذهنی سبک های انعطاف ناپذیر شناختی را فراهم می آورند، رفتار می تواند با استفاده از معیارهای عصب شناختی تغییر جهت آزمون شود(لونویس، خان و تچانتوریا، ۲۰۱۱). براساس این معیارها، بیماران دارای بی اشتهایی عصبی، پرخوری عصبی و اختلال پرخوری پایینتر از حد بهینه در مقایسه با افراد سالم عمل می کنند( فردریچ و هرزوگ، ۲۰۱۱؛ مابس، اگلسیاس، گالای و واندرلیندن، ۲۰۱۱؛ وان دن اینده  و دیگران،۲۰۱۱). به علاوه، درمان ترمیمی شنتاختی(CRT)، که بر به چالش کشیدن و شکستن عقاید انعطاف ناپذیرتمرکز می کند خاص غذا و خوردن نیست، نتایج امیدبخشی برای درمان اختلالات خوردن ارایه داده است(تچانتوریا، ۲۰۱۴؛ تچانتوریا، ۲۰۱۴؛ تچانتوریا، لونیس و هالتوم، ۲۰۱۴).علاوه براین، مجموعه فزاینده ای از شواهد تجربی  وجود دارد که اهمیت انعطاف ناپذیری شناختی را در اختلالاتی که با  اضطراب اجتماعی همراه هستند را مورد حمایت قرار می دهد. از جمله اختلال وسوااس فکری عملی، درخودماندگی، افسردگی و اسکیزوفرنیا(کونیل، هورتا-راموس و کاستلس، ۲۰۱۳، جیل و دیگران، ۲۰۱۲؛ هیل، ۲۰۰۴؛ هادسون و دیگران، ۲۰۰۷؛ زوکر و دیگران، ۲۰۰۷). این همپوشی بین اختلالات خوردن و اختلالات دیگر، آنجایکه خشکی(انعطاف ناپذیری) شناختی مسله ساز است ضرورت تحقیق بیشتر درباره نقش اختصاصی انعطاف ناپذیری شناختی در اختلالات خوردن را برجسته می سازد.  به طور شگفت آوری، علیرغم وقوع زیاد اضطراب اجتماعی در اختلالات خوردن و اشتراک سبکهای شناختی بین  این اختلالات، توجه کمی به انعطاف پذیری شناختی در اختلالات خوردن و نشانگان اضطراب اجتماعی همراه صورت گرفته است. این موضوع به ویژه در حرکت به سوی مشخص کردن سازه های تشخیصی گذرا وسیعتر، به صورتی که در معیار حوزه تحقیقی(RDoC)NIMH منعکس شده است اهمیت خاصی دارد (انسل و دیگران، ۲۰۱۰). انعطاف پذیری شناختی ممکن است نه تنها به اختلالات خوردن کمک کند بلکه همچنین به معرفی نشانگان همزمان با اضطراب اجتماعی نیز کمک کند. برای آگاهی خودمان، هیچ تحقیقی در گذشته سهم نسبی انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اختلال خوردن در شرایط مقایسه آنها با اضطراب اجتماعی را منتشر نکرده است. مشخص نیست که آیا انعطاف ناپذیری شناختی، آسیب پذیری منحصر به فردی را در اختلالات خوردن منعکس می کند یا ویژگی است که درمیان اختلالات درونی شده همبود(همراه) مشترک است.