مقاله ترجمه شده تأثیر اشتراک دانش مبتنی بر فناوری بر عملکرد کارکنان: اثرات تعدیلگر آموزش، پشتیبانی و رهبری

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1446

نام ناشر (پایگاه داده): JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

نام مجله:   امرالد

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  تأثیر اشتراک دانش مبتنی بر فناوری بر عملکرد کارکنان: اثرات تعدیلگر آموزش، پشتیبانی و رهبری

عنوان کامل انگلیسی:

Impact of technology-based knowledge sharing on employee outcomes: moderation effects of training, support and leadership

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله تمرکز بر چگونگی تأثیر پذیرش فناوری‌ بر عملکرد شغلی و رفاه کارکنان می باشد. یکی از این الزامات شغلی جدید، استفاده از اشتراک دانش مبتنی بر فناوری (TBKS) است که پتانسیل تأثیرگذاری بر عملکرد شغلی و رفاه کارکنان را دارد. بنابراین، مدیران منابع انسانی باید منابعی را فراهم کنند که پذیرش TBKS را برای بهبود عملکرد شغلی و در عین حال به حداقل رساندن اثرات منفی آن بر سلامت روان تسهیل کند.

طراحی/روش/رویکرد – نویسندگان بر اساس نظریه سرمایه اجتماعی، نظریه تبادل اجتماعی و مدل تقاضا -منابع شغلی، داده های نظرسنجی ۲۸۱ کارمند ویتنامی را تجزیه و تحلیل می کنند.

یافته‌ها – نتایج این مقاله نشان می‌دهد که TBKS بر سلامت روان کارکنان تأثیر می‌گذارد و به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شغلی اثرگذار است. نویسندگان اثرات تعدیل‌کننده آموزش، رهبری تحول‌آفرین و منابع سازمانی را بر رابطه بین الزامات شغلی جدید TBKS بر عملکرد شغلی و پیامدهای سلامت روان بررسی می‌کنند.

پیامدهای عملی – توسعه دهندگان پلتفرم TBKS باید عملکردهایی با رابط کاربر پسند ارائه دهند و ویژگی های مهم را توسعه دهند. HRM باید بیشتر با کارکنان ارتباط برقرار کند، به رفاه آنها اهمیت دهد و اهداف و ارزش های آنها را در نظر بگیرد. مدیریت منابع انسانی نیاز به ارائه آموزش هایی برای کمک به کارکنان برای سازگاری با تغییرات سازمانی دارد. رهبری همچنین باید کارکنان را آگاه کند که موفقیت سازمانی ارتباط نزدیکی با موفقیت TBKS دارد.

نوآوری/ ارزش – این مقاله از سه اصل اساسی سه نظریه به عنوان یک پایه سه گانه برای بررسی رابطه بین TBKS و نتایج آن استفاده می کند. این مقاله با ارائه یک درک جامع و نشان دادن اینکه چگونه گنجاندن فناوری در به اشتراک گذاری دانش و رویه های منابع انسانی می تواند بر عملکرد و رفاه کارکنان تأثیر بگذارد، به ادبیات مدیریت دانش کمک می کند.

کلمات کلیدی: اشتراک دانش مبتنی بر فناوری، تقاضاها و منابع شغلی، کووید-۱۹، دیجیتالی سازی، سلامت روان، ویتنام، فناوری نوآورانه

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to focus on how adopting technologies impacts employees’ job performance and well-being. One such new job demand is the use of technology-based knowledge sharing (TBKS), which has the potential to influence employees’ job performance and well-being. Therefore, human resource managers must provide resources that facilitate the adoption of TBKS to improve job performance while minimising mental health effects.

Design/methodology/approach – Guided by social capital theory, social exchange theory and the job demands-resources model, the authors analyse survey data from281 Vietnamese employees.

Findings – The results of this paper show that TBKS influences employee mental health and directly and indirectly affects job performance. The authors examine the moderating effects of training, transformational leadership and organisational resources on the relationship between the new job demands of TBKS on job performance and mental health outcomes.

Practical implications – TBKS platform developers should offer user-friendly interface functions and extend critical features. HRM should communicate more with employees, care about their well-being and consider their goals and values. HRM needs to provide training to help employees adapt to organisational changes. Leadership also needs tomake employees perceive that organisational success is closely related to the success of TBKS.

Originality/value – This paper draws upon the three fundamental tenets of three theories as a triangular base to examine the relationship between TBKS and its outcomes. This paper contributes to the knowledge management literature by delivering a comprehensive understanding and demonstrating how the inclusion of technology in knowledge sharing and human resource practices can impact employee performance and well-being.

Keywords: Technology-based knowledge sharing, Job demands and resources, COVID-19, Digitalisation, Mental health, Vietnam, Innovative technology

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد