مقاله ترجمه شده تأثیر همسویی استراتژی های کسب و کار، IT و بازاریابی بر عملکرد شرکت

مشخصات محصول
قیمت:42000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۶ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1001

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Industrial Marketing Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تأثیر همسو کردن استراتژی های کسب و کار ، IT و بازاریابی بر عملکرد شرکت

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of aligning business, IT, and marketing strategies on firm performance

چکیده فارسی:

برای موفقیت در محیط های کسب و کار رقابتی امروزی ، یک شرکت باید یک استراتژی کسب و کار روشن داشته باشد که توسط سایر استراتژی های سازمانی پشتیبانی شود. در حالی که مطالعات پیشین بیان می کنند که همسویی استراتژیک، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد ، با این حال  به عوامل متعدد همسویی استراتژیک یا جهت گیری استراتژیک شرکت ها توجه کمی شده است. این مطالعه بر اساس نظریه احتمالی و نظریه پیکربندی ، به بررسی تأثیر عملکرد همسویی استراتژیک سه جانبه در بین استراتژی های کسب و کار ، IT و بازاریابی می پردازد و در عین حال جهت گیری استراتژیک شرکت ها را نیز در نظر می گیرد. مدل پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق توزیع پرسشنامه بین ۲۴۲ مدیر یمنی ، با بکارگیری آزمون های آماری SEM و MANOVA بررسی شده است. نتایج نشان داد که (۱) همسویی استراتژیک سه گانه تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد و (۲) یک همسویی استراتژیک سه جانبه ایده آل برای آینده نگرها(اکتشاف کننده ها)  و مدافعان وجود دارد. این مطالعه به ادبیات همسویی استراتژیک و درک مدیران از چگونگی همسو کردن استراتژی های کسب و کار ، فناوری اطلاعات و بازاریابی برای بهبود عملکرد شرکت کمک می کند.

 واژه‌های کلیدی: همسویی استراتژیک ، نظریه احتمالی ، نظریه پیکر بندی ، جهت گیری استراتژیک ، عملکرد شرکت ، مطالعه پرسشنامه ای

Abstract

In order to succeed in today’s competitive business environment, a firm should have a clear business strategy that is supported by other organizational strategies. While prior studies argue that strategic alignment enhances firm performance, either strategic alignment including multiple factors or strategic orientation of firms has received little attention. This study, drawing on contingency theory and configuration theory, investigates the performance impact of triadic strategic alignment among business, IT, and marketing strategies while simultaneously considers strategic orientation of firms. A research model is tested through SEM and MANOVA using data collected in a questionnaire survey of 242 Yemen managers. The findings indicate that (1) triadic strategic alignment has a positive impact on firm performance and (2) there is an ideal triadic strategic alignment for prospectors and defenders. This research contributes to strategic alignment literature and managers’ understanding of how to align business, IT and marketing strategies to improve firm performance.

Keywords: Strategic alignment, Contingency theory, Configuration theory, Strategic orientation, Firm performance, Questionnaire survey

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد