مقاله ترجمه شده تحلیل تجربی تأثیر استراتژی های سازمانی بر عوامل بحرانی موفقیت مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار

مشخصات محصول
قیمت:58000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1156

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   Global Journal of Flexible Systems Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تحلیل تجربی تأثیر استراتژی های سازمانی بر عوامل بحرانی موفقیت مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار

عنوان کامل انگلیسی:

An Empirical Analysis of Impact of Organizational Strategies on Critical Success Factors of Business Process Reengineering

چکیده فارسی:

این مطالعه به صورت تجربی تأثیر استراتژی های سازمانی را بر عوامل بحرانی موفقیت مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR) با در نظر گرفتن دامنه ، کارایی ، اثربخشی ، مسیر جریان اطلاعات و مقاومت در برابر تغییر در طول اجرای پروژه BPR بررسی می کند. این مطالعه از طرح نوع شناسی سازمانی میلر و روت برای طبقه بندی سازمانها در سه گروه استراتژیک (سرپرست ، فروشنده ، و نوآوران) استفاده می کند. برای این مطالعه ، داده ها از ۱۳۱ سازمان فعال در زمینه های مرتبط با BPR جمع آوری شده است. این مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از تکنیک های مختلف آماری مانند آنالیز خوشه ای ، عناصر اصلی و آنالیز تعقیبی استفاده می کند. تجزیه و تحلیل داده ها تأثیر استراتژی های سازمانی را بر عوامل BPR مانند دامنه ، کارایی و ارتباطات پایین به بالا نشان می دهد. علاوه بر این برخی از عوامل حتی جایی که استراتژی های سازمانی نقش مهمی ندارند ، بسیار مهم هستند.

واژه های کلیدی: مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار ، دامنه BPR ، کانال های ارتباطی ، مقاومت سازمانی ، استراتژی سازمانی

Abstract

This study empirically investigates the influence of organizational strategies on critical success factors of business process reengineering (BPR) related to the scope, efficiency, effectiveness, direction of information flow, and resistance to change during the BPR implementation project. The study adopts the organizational typology propose by Miller and Roth (Manag Sci 40(3):285–۳۰۴, ۱۹۹۴, https://doi.org/10.1108/01443570810867204) to categorize the organizations into three strategic groups (caretakers, marketeers, and innovators). For this study, the data have been collected from 131 organizations involved in BPRrelated activities. This study uses various statistical techniques like cluster analysis, principal component, and post hoc analysis, to analyze the collected data. The data analysis shows an impact of organizational strategies on BPR factors like scope, efficiency, and bottom-up communication. Moreover, there are also some factors where organizational strategies do not play a significant role, but these factors are crucial for all the organizational strategy types.

Keywords: Business process reengineering, BPR scope, Channels of communication , Organizational resistance , Organizational strategy

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد