مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مطالعه استراتژی مدیریت زنجیره تامین و راهکارها در عملکرد زنجیره تامین

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۹  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M116

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مطالعه استراتژی مدیریت زنجیره تامین و راهکارها در عملکرد زنجیره تامین

عنوان انگلیسی:

The Study of Supply Chain Management Strategy and Practices on Supply Chain Performance

چکیده فارسی:

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین استراتژی مدیریت زنجیره تامین و راهکارهای مدیریت زنجیره در عملکرد زنجیره تامین است. ابزارعمده مورد استفاده در جمع آوری داده پرشسنامه بوده که بین ۲۰۰ مدیر  که با توجه به عنوان شغلی شان دسته بندی شدند پخش شد و پاسخ دهندگان نیز با توجه به وظایف شغلی شان شامل مدیر سازمان، خرید، تولی/ساخت،  توزیع/لجستیک، مدیریت زنجیره تامین، حمل و نقل، مواد اولیه، و عملیات صنایع ساخت مالزی گروه بندی شدند. نرخ پاسخ ۶۲ درصد بود در حالیکه ۵۱ در صد پرسشنامه قابل قبول محسوب می شند. انتخاب نمونه براساس نمونه گیری آسان انجام شد. داده ها با استفاده از میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی  بین مغیرهای مستقا و وابسته تحلیل شدند. تحلیل ها شامل روش های آماری مانند  تست های روائی و پایائی و رگرسیون های چندگانه می شود. یافته ها نشان داد که راهکارهای مدیریت زنجیره تامین از نظر آماری ارتباط معناداری با عملکرد زنجیره تامین دارد. با این وجود، استراتژی مدیریت زنجیره تامین پیش بینی کننده ضعیفی برای عملکرد مدیریت زنجیره تامین می باشد.

واژگان کلیدی: استراتژی مدیریت زنجیره تامین، راهکارهای مدیریت زنجیره تامین، عملکرد مدیریت زنجیره تامین، سازمان های تولیدی

۱– مقدمه زنجیره تامین به عنوان  نقطه عطفی در مزیت رقابتی کسب و کار سازمانی مطرح شده است. مطالعات زنجیره تامین بر حداکثرسازی ارزش کلی سازمان با استفاده و کاربرد بهتر منابع در تمام سازمان تاکید می کند.  زنجیره تامین مجموعه ای از فعالیت های ایجاد کننده ارزش است که تامین کنندگان سازمان را به مشتریانش مرتبط می سازد. اصل فعالیت زنجیره تامین دریافت مواد اولیه از تامین کنندگان سازمان – ارزش افزوده- تحویل به مشتریان می باشد. (Levi at al (2004)   یک زنجیره تامین کلیه ی شرکائی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در برآوردن تقاضای مشتری درگیرند را در بر می گیرد. زنجیره تامین شامل تولیدکنندگان، تامین کنندگان، حمل کنندگان، انبارداران، خرده فروشان و حتی خود مشتریان می شود. درون هر سازمان، مانند تولیدی ها ، زنجیره تامین تمامی عملیات مشمول در دریافت و اجرای تقاضای مشتری را شامل می شود. این وظایف شامل توسعه محصول جدید، بازاریابی، تولید، توزیع، مالی، خدمات مشتری و سایر عملیاتی که مرتبط با برآوردن نیاز مشتری است، میشود (Chopra and Meindl, 2007).

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد