مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نوآوری مخاطره آمیز: تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه بر توزیع سود

دسته بندی:

قیمت: 12000 تومان

تعداد نمایش: 545 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۹ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M286

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نوآوری مخاطره آمیز: تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود

عنوان انگلیسی:

Risky innovation: The impact of internal and external R & D strategies upon the distribution of returns

چکیده فارسی:

نوآوری های خارجی، سود شرکت های متوسط را افزایش می دهد​​، اما همچنین پراکندگی و کشیدگی توزیع سود را افزایش می دهد. این به این معنی است که استراتژی های خارجی پر مخاطره هستند و ممکن است تلاش زیادی قبل از ​​به دست آمدن بازده متوسط نیاز داشته باشد. این امر شرکت های کوچک تر را به طور نامتناسبی در یک موقعیت پر مخاطره قرار میدهد. با وجود شواهد قبلی که پاداش نوآوری به طور مثبت اریب است، ما هیچ اثری از استراتژی های نوآوری بر چولگی توزیع سود شرکت ها نیافتیم.

کلمات کلیدی: ریسک، نوآوری تحقیق وتوسعه، عملکرد شرکت.

  1. مقدمه

هم مدیران و هم سیاست گذاران مسئولیت نوآوری در شرکت ها و سطح کشور در شناخت تاثیر استراتژیهای مختلف مشوق نوآوری های علاقه مند هستند. یک طبقه بندی خاص از استراتژی های نوآوری که اخیرا مورد توجه قرار گرفت تمایز بین استراتژی های داخلی و خارجی است. در حالی که منبع یابی خارجی و تولید داخلی اغلب توسط شرکت ها در بسیاری از حوزه فعالیتها در همه جا به خوبی شناخته شده است، اما تمایل شرکت ها به استفاده از منابع خارجی دانش در جستجوی نوآوری، نسبتا جدید است و بررسی تاثیر این استراتژی بر نوآوری و نتایج عملکرد، پیشینه اندک ولی رو به رشد خود را آغاز کرده است. این تحقیقات نشان داده است که R & D خارجی سودمند است، به این معنا که شرکت با استفاده از منابع خارجی برای استراتژی های تحقیق و توسعه خود، نتایج نوآوری بهتر بدست می آورد، به ویژه اگر R & D در داخل شرکت انجام شود.

با این حال، نتایج همه تحقیقات به سود منجر نمیشود. مطالعاتی که بیش از یک بعد از نتایج تحقیق را مورد بررسی قرار دادند، دریافتند که عوامل ایجاد و تخصیص ارزش ها همان عوامل تعداد نوآوری ها ویا عوامل فروش محصولات نوآور نیستند. به عنوان مثال، Belderbos. و همکاران. (۲۰۰۴) دریافتند که عوامل رشد بهره وری نیروی کار و رشد فروش محصولات جدید و خلاقانه از هم متفاوت است، در حالی که Okamuro (2007) دریافت که موفقیت تکنولوژیکی و تجاری عوامل تعیین کننده مختلف دارد.

بسیاری از تحقیقات انجام شده در تاثیر استراتژی های جایگزین کسب دانش در مورد چگونگی تغییرات در یک متغیر های مورد نظر بر متوسط عملکرد شرکت متمرکز شده است. با این حال، توزیع سود نوآوری به شدت اریب نشان داده شده است، یک اقلیت کوچک از نوآوری ها برای سهم نامتناسبی از سود به حساب می¬آیند. با توجه به این شکل عادی توزیع منافع حاصل از نوآوری، این امکان وجود دارد که استراتژی های مختلف نوآوری توزیع¬های مختلف عملکرد را تولید کنند. آگاهی از این که یک استراتژی ممکن است در چند مورد که در آنها به خوبی عمل میکند، بازده زیادی بدست آورد، همانند آگاهی ازاین نیست که یک استراتژی در اکثر موارد به خوبی کار میکند و سودهایی هرچند محدود به دست می¬آورد.