دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : حسابرسان مستقل” ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی: ارزیابی تجربی

مشخصات محصول
قیمت:30000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۳۰ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H236

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده ۲۰۱۷ :  حسابرسان مستقل” ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی: ارزیابی تجربی

عنوان انگلیسی:

External auditors’ evaluation of the internal audit function: An empirical investigation

چکیده فارسی:

ارزیابی نقاط قوت عملکرد حسابرسی داخلی مشتری توسط حسابرسان مستقل به دلیل تنظیمات قویتر در اطراف ارزیابی کنترل های داخلی بعد از SOX توجه زیادی را به خود جلب کرده است. با این حال، این تحقیق بررسی میکند که چطور این تکاملی که در عمل رخ میدهد ترکیبی و انحصاری هستند. در این مطالعه، ما بصورت تجربی بررسی میکنیم که چطور مدل نظری دسایی و همکاران ( ۲۰۱۰) منعکس کننده این است که چطور حسابرسان در مورد قدرت عملکرد حسابرسی داخلی مشتریان در عمل قضاوت می کنند.بطور خاص، ما شواهدی را درمورد عملکرد کار حسابرسی داخلی، صلاحیت و عینیت در شیوه مطابق با ساختار ارزیابی شواهد اعمال شده با مدل دسایی و همکاران ( ۲۰۱۰) ارائه می کنیم. سپس قضاوت های قوی واقعی حسابرسان در مورد سطوح قوت پیش بینی شده توسط مدل مقایسه کرده و شباهت ها و اختلاف ها را نیز ارزیابی کردیم. نتایج نشان می دهد که هیچ عاملی در تمام مواد بر قضاوت های قوی غالب نیست. علاوه براین، حسابرسان مستقل مدارک منفی را به میزانی که مدل ارزش گذاری می کند، موزون نمی کند. زمانی که شواهد مربوط به سه عامل متناقض است، حسابرسان مستقل به صورت متفاوت آنها را به شیوه ای متناسب در ارزیابی قضاوت قوی کلی آنها ادغام می کنند. در نهایت، ما دریافتیم که نتایج مطابق با تحقیقات قبلی نشان می دهد که حسابرسان تمایل دارند که در مورد مدارک منفی نسبت به مدارک مثبت حساس تر هستند. همچنین، انتقال اعتقادات حسابرسان به دور از موقعیت منفی با مدارک مثبت نسبت به حرکت آن اعتقادات به دور از موقعیت مثبت با مدارک منفی، دشوارتر است. نتایج نشان می دهد که آموزش اضافی و استفاده از کمک به تصمیم گیری ساختار یافته با توجه به مدل دسائی و همکاران ( ۲۰۱۰) بطور خاص زمانی که نتایج مربوط به عملکرد کار حسابرسان داخلی، صلاحیت و عینیت متناقض است، بسیار مفید خواهد بود.

  • مقدمه

ارزیابی توانایی عملکرد حسابرسی داخلی (IAF) بخاطر اهمیت زیادش با توجه به قوانین قوی تر در مورد ارزیابی کنترل‌های بعد از SOX (2002) بکار برده شده است. زمانیکه (IAF) قوی است حسابرسان مستقل ممکن است به کار دیگران وابسته باشند. اخیراً ادبیات نیاز به تحقیق بیشتر را در مورد میزان وابستگی حسابرس مستقل روی کار حسابرس داخلی قرارداده است. بعلاوه نتایج گزارشات بررسی عملکرد هیات نظارت حسابداری شرکت دولتی (PCAOB) اشاره می‌کند که حسابرسان اغلب خیلی زیاد یا کم به کار حسابرس داخلی متکی هستند. درک ساختار قضاوت توانایی حسابرس مستقل اولین مرحله حساس برای درک تصمیم ارتباط (IAF) نهایی است. بام –آلدرد و همکاران (۲۰۱۲) تذکر دادند که نتایج مطالعات قبلی بررسی می‌کرد که چطور حسابرسان مستقل در مورد توانایی (IAF) مشتریان که غیر جامعه و ترکیبی بودند قضاوت کردند. طبق کریشنامورثی (۲۰۰۲) این احتمال هست چون روابط داخلی بین سه حسابرس داخلی را مشخص می‌کند که وضعیت استانداردهای حسابرسی باید توسط حسابرسان مستقل ارزیابی شود. یعنی عملکرد کار (W) شایستگی (C) و هدفمندی (O) پیچیده هستند. بعلاوه روشی که حسابرسان مستقل قضاوت‌هایی از توانایی (IAF) مشتری دارند (یعنی چطور مدارک ارزیابی و ترکیب شده است) غیر قابل مشاهده است. بنابراین تفکیک قضاوت قدرت نهایی به قسمت‌های آن بدون راهنمایی تئوری مشکل است. دسایی و همکاران (۲۰۱۰) یک مدل تجویزی بر اساس تئوری عملکرد مورد نظر توسعه داد تا بهتر بفهمد که چطور حسابرسان این قضاوت‌های پیچیده را انجام می‌دهند. آن‌ها بحث می‌کنند که این مدل با توجه به وضعیت مفهومی و ابتکاری‌اش یک مشخصه خوب برای فعالیت بعنوان اساسی برای تصمیم حسابرسی است تا حسابرسان را در تشکیل این قضاوت نسبتاً پیچیده و چند ورودی هدایت کند.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد