مقاله ترجمه شده ارزش افزوده سرمایه فکری و عملکرد مالی: شواهدی از شرکت‌های موریس

مشخصات محصول
قیمت:52000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۵  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1365

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Journal of Accounting in Emerging Economies

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  ارزش افزوده سرمایه فکری و عملکرد مالی: شواهدی از شرکت‌های موریس

عنوان کامل انگلیسی:

Value-added intellectual capital and financial performance: evidence from Mauritian companies

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله ارزیابی تجربی تأثیر ارزش افزوده سرمایه فکری (VAIC) بر عملکرد مالی (FP) شرکت‌ها در موریس می باشد.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – این تحقیق از یک مدل تصحیح خطای بردار پانل پویا (PVECM) استفاده می‌کند که به طور همزمان مسائل درون‌زایی و علیت را در میان متغیرهای مورد استفاده در نظر می گیرد.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که VAIC  ، عملکرد مالی(FP) شرکت را تقویت می کند، که اثر آن در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت کمتر است. گردش دارایی، گردش سرمایه و اندازه شرکت از دیگر عوامل مهم تعیین کننده عملکرد شرکت هستند. از سوی دیگر، اهرم به طور ذاتی موجب تضعیف عملکرد شده است. FP شرکت ها نیز یک عامل تعیین کننده مهم برای VAIC است، به این معنی که اثرات علی معکوس بین دو متغیر مورد بحث، یعنی VAIC و FP وجود دارد.

محدودیت‌ها/پیامدهای تحقیق – این مطالعه را می‌توان با انجام یک مقایسه در سطح صنعت در زمینه  تأثیر VAIC بر FP توسعه داد.

پیامدهای عملی – توصیه می شود مدیران به نقش دارایی های مشهود و نامشهود شرکت ها توجه بیشتری داشته باشند، زیرا این امر تأثیر مثبتی بر FP شرکت دارد. همچنین، نتایج ممکن است به افزایش آگاهی در زمینه اهمیت مدیریت مؤثر سرمایه فکری (IC) در یک سازمان کمک کند. علاوه بر این، همانطور که توسط استاهل و همکاران (۲۰۱۱) نشان داده شده است،VAIC کارایی نیروی کار و سرمایه گذاری شرکت در شرکت های موریس را نشان می دهد. بنابراین، این مطالعه ممکن است شرکت‌های موریس را قادر سازد کارایی IC خود را اندازه‌گیری کرده و سیاست‌هایی را برای ارتقا و بهبود پتانسیل فکری خود به منظور بهبود عملکرد شرکت ارائه دهند.

ابتکار/ارزش – سهم نظری اصلی این مقاله به ارزیابی و مفهوم سازی رابطه دوطرفه بین VAIC و FP مربوط می شود. نتایج این مطالعه تایید کرد که اثرات بازخورد خودتقویتی بین VAIC و FP وجود دارد. از نظر روش‌شناسی، این مقاله رابطه بین VAIC-FP را در یک محیط پویا با استفاده از یک چارچوب داده پانل پویا، یعنی یک PVECM بررسی می‌کند که بینش‌های بیشتری در مورد اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه می‌دهد.

کلیدواژه ها: سرمایه فکری، ارزش افزوده سرمایه فکری ، PVECM، موریس، داده های پانل پویا، عملکرد مالی

Abstract

Purpose: The purpose of this paper is to empirically assess the impact of value-added intellectual capital (VAIC) on the financial performance (FP) of companies in Mauritius.

Design/methodology/approach: The research uses a dynamic panel vector error correction model (PVECM) which simultaneously allows for endogeneity and causality issues among the variables used.

Findings: The results show that VAIC enhances corporate FP, with a reported lower effect in the short run as compared to the long run. Other important determinants of firm’s performance are asset turnover, capital turnover and firm’s size. Leverage, on the other hand, is observed to be performance reducing in nature. FP of the companies is also a significant determinant of VAIC, implying reverse causal effects exist between the two variables of interest, namely, VAIC and FP.

Research limitations/implications: The study can be enhanced by doing an industry-specific comparison of the impact of VAIC on FP for more insights.

Practical implications: It is recommended that managers pay more attention to the role of firms’ stock of tangible and intangible assets, as this has a positive impact on firms’ FP. Also, the results may help to increase awareness of the importance of effective intellectual capital (IC) management within an organization. More so, as demonstrated by Ståhle et al. (۲۰۱۱), VAIC indicates the efficiency of the company’s labor and capital investments within firms in Mauritius. This study may, therefore, enable Mauritian firms to measure their IC efficiency and develop policies to promote and improve upon their intellectual potential to enhance firm’s performance.

Originality/value: The main theoretical contribution of this paper relates to the assessment and conceptualization of the bi-directional relationship between VAIC and FP. It confirmed that there are self-reinforcing feedback effects between VAIC and FP. Methodologically speaking, this paper investigates the VAIC–FP nexus in a dynamic setting using a dynamic panel data framework, namely, a PVECM which also allows for additional insights into the short- and long-run effects.

Keywords: Intellectual capital, Value added intellectual capital, PVECM, Mauritius, Dynamic panel data, Financial performance

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد