مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارتباطات درون سازمانی و رهبری: رویکرد تعاملی

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M66

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارتباطات درون سازمانی و رهبری: رویکرد تعاملی

عنوان انگلیسی:

Intra-organizational communication and leadership: An interactive approach

چکیده فارسی:

از آنجایی که ارتباطات درونی سازمان و رهبری دو عنصر کلیدی دستیابی به اهداف سازمانی هستند، عوامل تعیین کننده کلیدی به شمار می آیند و بر حسب موفقیت و کارایی کنونی سازمان و موقعیت آن در آینده از اهمیت حیاتی برخوردارند. تحقیق حاضر که رابطه میان ارتباطات درون سازمانی و رهبری را از طریق یک رویکرد تعاملی بررسی می نماید، تعامل موجود را از دیدگاه رهبر و ارتباطات درون سازمانی ارزیابی می نماید و درصدد است تا جهت، شکل و میزان تأثیر ارتباطات درون سازمانی و رهبر بر یکدیگر را نشان دهد. به تعبیری، در عین حال که رهبر در رأس سازمان در موقعیت تأثیرگذاری مثبت یا منفی بر  سیستم ارتباطی سازمان بواسطه ی تصمیمات اتخاذ شده است، رفتارهای وی نیز به نمایش گذاشته می شود. همچنین، سیستم ارتباطی سازمان در جایگاه تعیین کننده ی ارزیابی های رهبر و رهبری وی در موفقیت و شکست او قرار دارد. بنابراین، تأکید می شود که رهبر به ارتباط درون سازمانی توجه داشته باشد.

کلید واژه ها: سازمان، ارتباط، ارتباطات درون سازمانی، رهبری، رهبری سازمانی

مقدمه

سازمان ها نهادهای اجتماعی هستند که نقش مهمی در حفظ و تسهیل زندگی اجتماعی ایفا می نمایند. سازمان مطابق با حوزه ای که مشغول است به زندگی اجتماعی کمک می نماید. بدون توجه به اینکه برای انجام وظایف موجود خود در چه ناحیه ای فعالیت می کند، بایستی عملکرد سالمی داشته باشد، و برای عملکرد سالم لازم است که سیستم ارتباطی و مدیریتی مناسبی را درون آن ایجاد نماید. این ضرورت مورد بحث به پدیده ی ارتباطات درون سازمانی و رهبری منتهی می شود.

حقیقت امر این است که فرایند ارتباطی پایداری میان افراد درون یک سازمان که عضو زنده ای است، وجود دارد. با این وجود، این تعامل بایستی تا آنجایی موفق در نظر گرفته شود که در اهداف سازمان نقش دارد، به بهبود افراد کمک می نماید و بطورکلی سازنده است. تعاملاتی که نتایج آنها سازنده نیستند، و نه ارتقا دهنده و راهنمای زیردستان هستند، و نه اطلاعاتی را در اختیار مدیران ارشد قرار می دهند و مبتنی بر اعتماد متقابل نیستند،‌ روابطی بی هدف و بی فایده می باشند (هویی ، ۱۹۸۲). در این نقطه، نیاز به یک سیستم ارتباطی کارآمدی وجود دارد که سازمان ها، بعنوان نهادهایی پویا، بتوانند وظایف خود را در ابعاد تدریجی و افقی انجام دهند (سابونکگلو و تیوز ، ۲۰۰۱) و رهبر در شکل گیری سیستم مورد بحث و پیاده سازی آن در درون سازمان در موقعیت بازیگر اصلی قرار دارد. از آنجاییکه وی تصمیم گیرنده نهایی در سازمان است، در مورد مسئله ی ارتباطات درون سازمانی و بسیاری از مسائل دیگر تصمیم نهایی را خواهد گرفت. رهبر خود تحت تأثیر تصمیماتی که راجع به ارتباطات درون سازمانی اتخاذ می نماید و گام هایی که برمی دارد و نگرشی که درمورد ارتباطات درون سازمانی بعهده می گیرد و عامل تعیین کننده ی اصلی موفقیت و شکست وی در بسیاری از جنبه های مختلف خواهد بود، می باشد. این وضعیت فرایندی بوجود می آورد که ارتباط درون سازمانی و رهبری آن در تعامل با یکدیگر می باشند و بررسی تعاملات این دو پدیده که متقابلا برهم تأثیر می گذارند، حائز اهمیت است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد